SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.25.1025 z 17.2.2019

 • Doplnené PU: Možnosť zaúčtovať vyfiltrované doklady účtovnej dávky (zrušené obmedzenie požadujúce zaúčtovanie celej dávky).
 • Doplnené PU: V prehľade stavu pokladní sa pre valutové pokladne zobrazujú aj obraty a zostatky v tuzemskej mene.
 • Doplnené OAS: Možnosť generovať účtovnú dávku faktúr a skladových dokladov len za vybraný typ dokladu.
 • Doplnené OAS: Neskladovej karte typu sada je možné zadať pozíciu v sklade.
 • Opravené OAS: Tlač priemernej ceny na výdajke.
 • Opravené OAS: Výpočet kurzového rozdielu pri úplnej úhrade v tuzemskej aj cudzej mene.
 • Opravené: Pri zadávaní adresy sa objavovala chyba pri zadaní mesta, ktoré neexistuje v číselníku.

Verzia: 2.25.1024 z 14.2.2019

 • Doplnené OAS: Generovanie príjmu hotových výrobkov z výrobných príkazov je možné aj bez predchádzajúceho prevodu materiálu do výroby. Nastavuje sa v parametroch výroby.
 • Opravené OAS: Chyba pri výmaze obstarávacích nákladov.
 • Opravené OAS: Text na nemeckej faktúre.

Verzia: 2.25.1023 z 13.2.2019

 • Doplnené PU: V agendách denník a účtovná dávka tlačová zostava "Účtovný predpis".
 • Doplnené OAS: V agende zákazky tlačová zostava "Zákazky so zápornými stavmi".
 • Upravené OAS: Generovanie príjmu hotových výrobkov z výrobných príkazov.
 • Upravené OAS: Typy dokladov pre výdaj materiálu do výroby a príjem hotových výrobkov sa nastavujú na type dokladu výrobného príkazu.
 • Opravené PAM: Oprava výkazu na SP VPP (nepravidelný).
 • Doplnené PAM: Doplnené triedenie zostavy "Skrátená výplatná listina".

Verzia: 2.25.1022 z 11.2.2019

 • Doplnené PAM: Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie. Čiastka sa zadá vo formulári pracovného pomeru na záložke doplňujúce údaje.
 • Opravené OAS: Pri tlači objednávky vystavenej tlačilo katalógové číslo niekedy nesprávne.
 • Opravené OAS: Aktualizácia neskladových kariet z iného roka prenáša aj príznak obstarávacích nákladov.
 • Opravené OAS: Rozdielový doklad inventúry niekedy nezapočítal pohyby vykonané v dátume inventúry.
 • Opravené PU: Zobrazenie kontácií k pokladničným dokladom (zo zoznamu položiek).
 • Opravené: V saldokonte niekedy vznikali zápisy aj pre nedaňové doklady.

Verzia: 2.25.1020 z 6.2.2019

 • Upravené OAS: Zaokrúhľovanie dokladových zliav pri nákupe.
 • Upravené OAS: Funkcia na aktualizáciu kraja a okresu vo všetkých adresách.
 • Upravené OAS: Nápočet údajov na karte Rezervované a Disponibilný stav. Ak je na objednávkach stornované množstvo väčšie ako objednané, ide o chybný stav v zmysle objednávkovej logiky, pole Rezervované bude záporné, ale Disponibilný stav takúto rezervác iu nezapočíta.
 • Opravené OAS: Tlač rekapitulácie po kartách a dokladoch niekedy nezohľadňovala vybrané obdobie.
 • Opravené OAS: Na pokladničný doklad nedávalo do poznámky číslo uhrádzanej faktúry (úprava Autocar).
 • Opravené PU: Chyba pri importe bankového výpisu SEPA pri chýbajúcom tagu TtlCdtNtries.

Verzia: 2.25.1019 z 5.2.2019

 • Doplnené OAS: Prednastavený vlastný bankový účet na type dokladu.
 • Doplnené OAS: Pridávanie položiek dokladov cez EAN karty túto položku automaticky uloží a čaká na pridanie ďalšej.
 • Upravené OAS: Na položke došlej faktúry zadanie celkovej sumy pre výpočet ceny rešpektuje zadávanie v cudzej mene (pre Wood).
 • Opravené OAS: Tlačová zostava "Zákazky s nevráteným tovarom" nahrádza tlačové zostavy "Uzatvorené zákazky" a "Zákazky so záporným stavom".
 • Opravené OAS: Pri vystavení predfaktúry z obchodného prípadu sa pri uložení dokladu objavovala chyba.
 • Opravené OAS: Pri vystavení predfaktúry sa neuplatnil dátum splatnosti z typu dokladu (organizácie).
 • Opravené OAS: Pri tlači faktúry v zahraničnej mene tlačilo jednotkovú cenu bez DPH nesprávne ak bolo na doklade nastavené zaokrúhľovanie zhora.

Verzia: 2.25.1018 z 4.2.2019

 • Doplnené OAS: Pri výbere karty na položku OASIS dokladu nezobrazovať neplatné karty. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Pri výbere nezobrazovať neplatné karty".
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Uzatvorené zákazky".
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Zákazky so záporným stavom".
 • Doplnené OAS: Na skladových kartách pribudla funkcia "Zobraziť výskyt na výrobkoch" (Ctrl+Alt+K). Zobrazí zoznam výrobkov v ktorých komponentároch sa daná karta vyskytuje.
 • Doplnené OAS: Tlač etikiet má možnosť zapnúť EAN a ceny z výdajovej MJ.
 • Doplnené OAS: V zozname organizácií doplnená funkcia na aktualizáciu kraja a okresu vo všetkých adresách.
 • Doplnené OAS: Do príkazu na úhradu ponúka aj preplatené faktúry vystavené.
 • Upravené OAS: Pri zadaní alebo zmene adresy sa zapíše na záznam adresy Kraj a Okres z číselníka obcí.
 • Upravené OAS: Na doklad typu 152 je možné vybrať všetky karty, nielen výrobky.
 • Upravené OAS: Pri tlači zápornej položkovej zľavy na vystavenej faktúre vypíše "prirážka" namiesto "zľava".
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači Rekapitulácia skladu (Príjem po dokladoch).
 • Opravené OAS: Na doklad PE príjem na paragon (typ 102) sa nenačítali účet a HS z pokladne.
 • Opravené OAS: Výber účtov pri manuálnom zadaní salda.
 • Opravené OAS: Preddavok z EU niekedy nedával sumu do základu pre výkaz.
 • Opravené OAS: Pri zrušení dávky PDF sa na dokladoch nezrušili príznaky zaúčtovania.
 • Opravené OAS: Chybné zadávanie desatinných čísel v kalkulačke v položkách dokladov a vo výbere kariet (kláves Alt+K).

Verzia: 2.25.1017 z 30.1.2019

 • Doplnené: Používateľské nastavenie "Zobrazovať integrovanú kalkulačku v číselných poliach". Funkciu je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava jednostranných zápočtov zobrazuje aj zápočty v cudzej mene.
 • Doplnené OAS: V objednávkach pridaný stĺpec "MozneDodatDS" na kontrolu možnosti dodania tovaru vzhľadom k disponibilnému stavu na karte.
 • Doplnené OAS: Tlač ceny na etiketách skladových a neskladových kariet, ak sú ceny tvorené sadou (alebo výrobou) z komponentov.
 • Upravené OAS: Nebolo možné zmeniť organizáciu na doklade vytvorenom z objednávky, ani keď bola zhodná s organizáciou na objednávke.
 • Upravené OAS: Dobropis dokladu je možné vykonať aj pri zakázanej zmene cez oprávnenia.
 • Upravené OAS: Odstránené duplicitné pole v katalógu (zostáva v neskladových položkách): Položka predstavuje pri príjme obstarávacie náklady.
 • Opravené OAS: Prepočet kontrahovaného množstva niekedy nefungoval správne. Spôsobené v predošlej verzii.
 • Opravené OAS: Niekedy nebolo možné zapísať doklad do obdobia v ktorom bolo otvorené dodatočné daňové priznanie DPH.

Verzia: 2.25.1016 z 27.1.2019

 • Doplnené PU: Účtovná závierka Tlač do PDF pre podnikateľskú jednotku.
 • Doplnené OAS: Texty na dokladoch je možné meniť aj pri zakázanom oprávnení (len pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Formulár objednávok došlých môže zobrazovať predvolený typ dokladu pre výdaj externý z organizácie.
 • Opravené OAS: Prepočet kontrahovaného množstva niekedy ignoroval záporné objednané množstvá.
 • Opravené OAS: Generovanie vystavených objednávok ponúkalo na objednanie aj karty so zásobou nad minimálnym stavom.
 • Opravené OAS: Nápočet bilancie zákazky bral duplicitne do nákladov okrem nákupu aj náklady v priemerných cenách pri predaji.

Verzia: 2.25.1015 z 24.1.2019

 • Doplnené OAS: Do dokladov a katalógu doplnený príznak, či má záznam prílohy (pole Priloha).
 • Doplnené OAS: Funkcia na odoslanie e mailov s prehľadom výjazdov aj mimo kvartálneho obdobia (BSS).
 • Doplnené OAS: Do tovarových skupín pridané oddelenia.
 • Upravené OAS: Výdaj výrobných čísiel sa zobrazuje ako kladné číslo.
 • Opravené OAS: Tlač výrobných čísiel v dokladoch.
 • Opravené OAS: Oprávnenie na zmenu FA/DL obmedzovalo aj úhradu.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave FA/DL niekedy zalamovalo zľavu do druhého riadku.
 • Opravené OAS: Chybné počty pri generovaní zápožičkovej faktúry (spôsobené v predošlej verzii).

Verzia: 2.25.1014 z 23.1.2019

 • Doplnené SHOP: Individuálnu zľavu je možné pridať aj cez EAN. V špeciálnych parametroch: Maska zľavy v EAN.
 • Doplnené OAS: Do tlače rekapitulácie po skladoch pridaná voľba "Po oddeleniach".
 • Doplnené OAS: Do importu katalógových a skladových kariet z Excelu doplnené polia "Spodný limit", "Doporučená zásoba", "Neuplatňovať zľavy", "Neuplatňovať zľavy ak je množstevná".
 • Upravené OAS: Záznam závierkového kurzového rozdielu faktúry sa vytvorí aj v prípade, že je kurzový rozdiel nulový.
 • Upravené OAS: Pri tlači štítkov sa netlačí čiarový kód pre nezadaný EAN.
 • Opravené OAS: Pri generovaní zápožičkovej faktúry sa niekedy napočítal nesprávny počet dní.
 • Opravené OAS: Export obchodných partnerov do OASIS niekedy chybne zapisoval príznaky Oznac a Fyz_os.

Verzia: 2.25.1013 z 22.1.2019

 • Doplnené PU: Tlačová zostava "Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov".
 • Doplnené PU: Možnosť dovoliť vygenerovať účtovnú dávku z OASISu, pokladne, banky s chybami (nevyplnené účty, HS, druhy dokladov...). Voľba sa nastavuje v špeciálnych parametroch PU.
 • Opravené OAS: Kontácia faktúry pri zaokrúhľovacom rozdiele nebrala do úvahy HS.
 • Opravené OAS: Generovanie závierkových kurzových rozdielov faktúr vytváralo KR aj pre faktúry z nového roka.
 • Opravené OAS: Generovanie úhrad a pokladničných dokladov cez rumunský fiškálny modul pre Autocar.
 • Opravené OAS: UPS označovanie zahraničných zásielok.

Verzia: 2.25.1012 z 21.1.2019

 • Opravené OAS: Generovanie vystavených objednávok nebralo do úvahy karty so záporným disponibilným stavom ak bola nastavená minimálna zásoba na 0.
 • Opravené OAS: Pri načítaní údajov do záložky "Pohyby" v agende skladových kariet dochádzalo niekedy k chybe.
 • Opravené PU: Nastavenie agendy salda a výberu účtu pri manuálnom zadaní predpisu, alebo vytvorení predpisu z účtovnej dávky.

Verzia: 2.25.1011 z 21.1.2019

 • Opravené PAM: Oprava chyby pri výpočte mzdy (rodičovská dovolenka).

Verzia: 2.25.1010 z 20.1.2019

 • Doplnené: Oprávnenie "Prístup do pohľadávok".
 • Doplnené: Oprávnenie "Prístup do záväzkov".
 • Opravené OAS: Pri prehľade výrobných čísel z kariet dochádzalo k chybe ak boli v zozname interné pohyby.
 • Opravené OAS: Pri zaškrtnutí tlačidla "Tlačiť výrobné čísla" v parametroch tlače faktúr dochádzalo k chybe ak sa výrobné číslo nevyskytovalo na žiadnej z položiek.
 • Upravené OAS: Číslovanie obchodných partnerov podľa masky CCCC (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: UPS vystavené faktúry je možné opakovane zaradiť a vyradiť zo zoznamu dnešných balíkov.
 • Upravené OAS: UPS etikety, sumár a súbor použijú názov prevádzky, ak je použitý ako adresa doručenia. Úprava formátu dát v súbore.
 • Upravené OAS: Oznam o vygenerovaní dokladov z objednávok sa zobrazí v pravom spodnom rohu a automaticky po pár sekundách zmizne.
 • Doplnené SHOP: Pred zmenou tréningového alebo DEMO režimu sa kontrolujú prípadné otvorené okná predaja.
 • Opravené: Údaje v spodnom paneli sa pri otvorení okna niekedy neaktualizovali.

Verzia: 2.25.1009 z 17.1.2019

 • Opravené OAS: Pri tlači dokladov zo starých rokov v spodných záložkách agendy niekedy dochádzalo k chybe.
 • Opravené OAS: Generovanie vystavených objednávok nebralo niekedy do úvahy disponibilný stav.
 • Opravené OAS: Zobrazenie disponibilného množstva na prehľade karty "1".
 • Opravené OAS: Vylúčenie zobrazenia určitého typu dokladu na došlých faktúrach (pre AS Trading).
 • Opravené OAS: Chybná kontrola číselného rozsahu s maskou pri prečíslovaní dokladu.
 • Opravené OAS: Chybná skladová predkontácia príjmu na sklad z FD pri nulovej priemernej cene položky.
 • Upravené OAS: Číslovanie obchodných partnerov (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: Prepracované zobrazenie výrobných čísel za všetky roky.
 • Upravené OAS: Evidencia balíkov a funkcie pre UPS boli prerobené podľa vzoru z VFP.

Verzia: 2.25.1008 z 15.1.2019

 • Doplnené OAS: V tabuľke kariet doplnená funkcia Prepočet disponibilného stavu.
 • Doplnené OAS: Vylúčenie zobrazenia určitého typu dokladu na došlých faktúrach (pre AS Trading).
 • Opravené OAS: Nápočet rezervovaného a kontrahovaného množstva na karte nebral za určitých okolností do úvahy storná objednávok.
 • Opravené OAS: Kontrola vráteného množstva podľa zákazky (pre AS Trading).
 • Opravené: Pri niektorých tlačových zostavách pri pridaní vlastnej/spoločnej zostavy do stromu výberu a následnom kliknutí na túto tlačovú zostavu vyhodilo chybu.

Verzia: 2.25.1007 z 14.1.2019

 • Doplnené: Hromadná zmena poľa Skupina partnerov v Organizáciách.
 • Doplnené OAS: Pre "Stav zápožičiek na zákazke" tlačové zostavy "Nevrátený materiál s cenou 3" a "Nevrátený materiál s cenami 3 a 4".
 • Doplnené OAS: Jednostranný zápočet v cudzej mene.
 • Doplnené OAS: Komunikačný súbor pre UPS.
 • Doplnené OAS: Kontrola vráteného množstva podľa zákazky (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: Pri novej OBJD sa dátum expedície automaticky nastaví na dnešný dátum (len pre Autocar).
 • Upravené OAS: Marža na prehľade karty je vypočítaná z priemernej ceny namiesto nákupnej.
 • Opravené OAS: Pri zadávaní novej položky na doklade v cudzej mene nebola niekedy napočítaná cena v CM podľa ceny z karty.
 • Opravené OAS: Komunikácia s ručným terminálom HT630 pri veľkom počte skladových kariet.
 • Opravené OAS: Kópia karty nenulovala rezervované a kontrahované stavy.
 • Opravené OAS: Kontrola závierkového kurzového rozdielu nedovolila niekedy zápis úhrady v novom roku.
 • Opravené OAS: Pri nákupe cez vedľajšiu MJ sa na formulári zmeny predajných cien niekedy nesprávne nastavila nákupná cena.
 • Opravené PAM: Tlačivo žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2018.
 • Upravené SHOP: Denná uzávierka nevytvára druhý záznam, ak neboli žiadne neuzatvorené bločky.
 • Upravené SHOP: Denná uzávierka sa pýta na prípadné prerušenie.
 • Doplnené PAM: Import rodinných príslušníkov z XLS súboru.

Verzia: 2.25.1006 z 11.1.2019

 • Upravené OAS: Názov vetvy v menu tlače a názov tlačovej zostavy "Príjemka Vrátenka zapožičaného tovaru" zmenený na "Príjemka Návratka zapožičaného tovaru".
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena názvu spoločného obrázku na katalógu.
 • Opravené OAS: Chyba pri nastavení predajnej ceny ako prirážky z priemernej ceny na karte z neviazaného skladu.
 • Upravené OAS: Import účtovného rozvrhu má novú definíciu.
 • Opravené PAM: Číslovanie riadkov v tlačive "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby ..."
 • Opravené PAM: Doplnené lomítko medzi súpisné a orientačné číslo v tlačive vzhlásenia na uplatnenie NČZD
 • Doplnené PAM: Import zamestnancov a pracovných pomerov z XLS súborov.

Verzia: 2.25.1005 z 10.1.2019

 • Upravené OAS: Pri zberných faktúrach do popisovej položky dopĺňa osobu ak bola zadaná aj na DL.
 • Opravené OAS: Pri importe katalógových kariet z Excelu prepisovalo mernú jednotku na "ks" ak nebola zadaná v definícií importu.
 • Opravené OAS: Nefungovala voľba Výstupy a tlače z bočného menu.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností mohlo dôjsť pri hotovostných dokladoch k duplicite čísla DL.
 • Opravené SHOP: Prepočet ďalších merných jednotiek.

Verzia: 2.25.1004 z 9.1.2019

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena čísla na karte".
 • Opravené OAS: Pri generovaní objednávok vystavených na dodávateľov program ponúkal na objednanie aj neplatné karty.
 • Opravené OAS: Aktualizácia zoznamu objednávok po stornovaní dokladu.
 • Opravené OAS: Viacnásobné storno objednávok.
 • Opravené OAS: Ak bol zadaný záporný počet kusov v objednávkach došlých (alebo storno dokladu) neaktulizoval sa disponibilný stav na karte.
 • Opravené OAS: Pri MySQL databáze na Linuxe za určitých okolností neprebehla aktualizácia počiatočných stavov kariet v novom roku.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností výmaz karty vyhlasoval chybu.

Verzia: 2.25.1003 z 8.1.2019

 • Doplnené OAS: Úlohy je možné zadávať už aj do nových objednávok.
 • Opravené OAS: Pri generovaní objednávok vystavených na dodávateľov program neponúkal na objednanie karty so záporným disponibilným stavom.
 • Opravené OAS: Prepočet stavov kariet na doklade po organizáciách niekedy spôsoboval chybu.
 • Opravené OAS: Pri zadávaní ďalších merných jednotiek sa v zozname pre prednastavené MJ objavili nové položky až po uložení katalógovej karty.
 • Opravené OAS: Pri tvorbe dokladov dochádzalo pri nastavovaní čísla dokladu niekedy k chybe.
 • Opravené SHOP: Pri predaji sa uplatní prednastavená výdajová merná jednotka (ak je nastavená).

Verzia: 2.25.1002 z 7.1.2019

 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy pre tlač UPS štítkov a UPS sumáru.
 • Doplnené OAS: Parameter "Povinná doprava na dokladoch VE" v špeciálnych nastaveniach OASIS .
 • Doplnené OAS: Polia v dokladoch Tlač FA, Mail FA, Tlač DL, Mail DL, ktoré indikujú či bol doklad vytlačený, resp. odoslaný mailom.
 • Upravené OAS: Vypnutá nadbytočná otázka pri generovaní dokladov z objednávok.
 • Upravené OAS: Úprava znamienka na dokladoch typu 255 pre AS Trading.
 • Opravené OAS: Pri tlači označených záznamov X sa niekedy nebrali do úvahy filtračné kritériá pre zobrazenie tabuľky.

Verzia: 2.25.1001 z 6.1.2019

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Výroba".
 • Doplnené OAS: Na type dokladu možnosť vybrať rumunské tlačivo faktúry.
 • Upravené OAS: Tlač podpisu používateľa na dokladoch. Ak má používateľ vybraný obrázok podpisu, potom sa vytlačí namiesto pečiatky organizácie.
 • Upravené OAS: Filtrácia podľa multikategórií funguje aj pre vyššie úrovne.
 • Upravené OAS: Režim predpísanej úhrady pre Autocar. Nastavuje sa v zákazníckych parametroch OASIS.
 • Upravené OAS: Ak sú typy dokladov filtrované podľa HS, tak sa zobrazujú aj typy bez strediska (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Číslovanie zákaziek pre AS Trading.
 • Opravené OAS: Pri importe katalógových kariet z Excelu sa niekedy nenačítali ceny.
 • Opravené OAS: Chyba v multikategóriách pri prázdnej tabuľke.
 • Opravené OAS: Validácia závierkového kurzového rozdielu v pokladni.
 • Opravené OAS: Pri importe dokladov z VFP sa na položku DPH niekedy nezapísalo číslo dokladu.
 • Opravené: Za určitých okolností nemohol Administrátor zmeniť heslo inému používateľovi.

Verzia: 2.25.999 z 3.1.2019

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Aktualizácia údajov nového roka v OASIS"
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače objednávky vystavenej možnosť nastaviť tlač katalógového čísla.
 • Doplnené PU: Oprávnenie "Aktualizácia údajov nového roka v PU"
 • Doplnené PAM: Posledné potvrdenie o príjme pre RZD z 21.12.2018
 • Upravené OAS: Doplnený import oddelení z VFP OASIS.
 • Upravené OAS: Doplnený import príznaku web obchodu z VFP OASIS.
 • Upravené OAS: Zobrazenie dokladov aj bez nastaveného HS pre AS Trading.
 • Opravené OAS: Program nedovolí zápis tuzemskej úhrady do roku 2019 kvôli kontrole závierkového kurzového rozdielu. Spôsobené v predchádzajúcej verzii.
 • Opravené OAS: Import komponentára z VFP OASIS.
 • Opravené PU: Import pokladne z VFP PU v niektorých prípadoch nesprávne nastavil krátenie DPH.

Verzia: 2.25.998 z 30.12.2018

 • Upravené OAS: Vystavené faktúry, typ "202 Predaj na paragón SHOP" (zjednodušené daňové doklady): Od 1.1.2019 sa týchto dokladov netýka prenos daňovej povinnosti a aj komoditné položky majú nenulovú DPH.
 • Doplnené PU: Generovanie závierkových kurzových rozdielov pre pokladne a banky. Voľba je prístupná v menu Uzávierky a v pokladničných a bankových dokladoch.
 • Doplnené OAS: Generovanie závierkových kurzových rozdielov pre faktúry. Voľba je prístupná v menu Uzávierky.
 • Doplnené OAS: Formulár na výber objednávok pre generovanie faktúr a DL.
 • Doplnené OAS: Pri zapnutom module Zápožičiek doplnené v zákazkách zobrazenie stavu kariet a v kartách zobrazenie stavu na zákazkách.
 • Doplnené OAS: V objednávkach doplnená možnosť pridávať úlohy a zobrazovať ich v kalendári.
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Hospodárske strediská".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Tovarové skupiny".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Merné jednotky".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Typy dokladov".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Typy pohybov".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Číselné rady".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Množstevné zľavy".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Obratové zľavy".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Tovarovo odberateľské zľavy".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Kurzové lístky".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "DPH Sadzby".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "DPH Plnenie".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Colné sadzobníky".
 • Opravené OAS: Prepočet stavov zákaziek a salda obalov.
 • Opravené OAS: V niektorých prípadoch neboli korektne importované čísla zákaziek na položkách dokladov.
 • Opravené OAS: Pri uplatňovaní zľavy na kategóriu dochádzalo k chybe ak pri neskladovej karte nebola zadaná tovarová skupina pre tovarovo odberateľskú zľavu.
 • Opravené OAS: Upravené príkazy v ročnej uzávierke pre databázu MSSQL.
 • Doplnené: Oprávnenie "Import z VFP".

Verzia: 2.25.997 z 21.12.2018

 • Opravené PU: Na niektorých položkách XML výkazu KV DPH bol uvedený dátum výkazu namiesto dátumu zdaniteľného plnenia.
 • Doplnené OAS: Na komponentoch doplnená prirážka (uplatňuje sa na doklade pri výpočte ceny sady z komponentov).
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena počiatočného stavu na karte".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena doplnkových údajov na karte".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena predajných cien na karte".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Hromadná zmena predajných cien".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Editácia multikategórií".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Z cenovej ponuky vytvoriť FA a DL".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Úhrady faktúr vystavených".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Úhrady faktúr došlých".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Úhrady predfaktúr vystavených".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Úhrady predfaktúr došlých".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Generovanie zberných faktúr".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Kategorizácia faktúr/DL".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vystavenie dobropisu".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Prevod vystavenej faktúry do SHOP".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Korekcia dodaného množstva obj.vystavených".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Korekcia dodaného množstva obj.došlých".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vytvorenie dodacieho listu z objednávky".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vytvorenie faktúry + dodacieho listu z objednávky".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vytvorenie objednávky na hlav.dodávateľa".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Prečíslovanie objednávok/predfaktúr".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Prečíslovanie skl.dokladov/faktúr".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Účtovanie".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Sklady".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Príkazy na úhradu a parametre homebanking u".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Vzájomné a jednostranné zápočty".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Položky objednávok".
 • Upravené OAS: V hornom menu skrýva agendy so zakázanými oprávneniami.

Verzia: 2.25.996 z 19.12.2018

 • Doplnené OAS: Zobrazenie kariet všetkých skladov pri výbere karty na položku OASIS dokladu. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Pri výbere karty zobraziť všetky sklady".
 • Doplnené OAS: Referenčné merné jednotky na ďalších merných jednotkách (pre tlač etikiet).
 • Doplnené OAS: Pred vytvorením novej karty program vyžaduje zadanie EAN (pre Wood).
 • Doplnené OAS: Zobrazenie kalkulačky v položkách dokladov a vo výbere kariet (kláves Alt+K).
 • Doplnené OAS: Na interných typoch dokladov, ktoré majú protityp je možné nastaviť preddefinované sklady.
 • Doplnené OAS: Storno objednávky došlej, vystavenej. Po storne je doklad označený ako neplatný a nedá sa upravovať, ani vybavovať.
 • Doplnené OAS: Tlačítko na vybavenie celej objednávky vo formulári korekcie dodaného množstva.
 • Doplnené OAS: Nové oprávnenie "Z cenovej ponuky vytvoriť FA a DL".
 • Opravené OAS: Pri došlých faktúrach s príchodom po termíne DPH nastavenie dátumu pre výkaz DPH podľa dátumu príchodu.
 • Opravené OAS: Pri kontácii korekcie zaokrúhlenia DPH sa nenačítalo HS.
 • Doplnené BI: Parametre pre BI prehľady pohľadávok a záväzkov (K dátumu a Zahrnúť aj uhradené faktúry).
 • Doplnené: V nastaveniach odosielania mailov cez SMTP doplnený parameter "Vypnúť AlternateView" (zapnutím tohto parametra sa zabezpečí zachovanie vzhľadu pri určitých typoch HTML mailov).

Verzia: 2.25.995 z 12.12.2018

 • Doplnené OAS: V nastaveniach OASIS doplnený parameter na používateľa "Povolené sklady".
 • Doplnené OAS: Import číselníka množstevných zliav z VFP OASIS.
 • Doplnené OAS: Na položke došlej faktúry zadanie celkovej sumy pre výpočet ceny (pre Wood).
 • Upravené OAS: Formátovanie množstva a predajných cien vo výstupných tlačových zostavách "FA", "PFA", "DL", "OBJ".
 • Opravené OAS: Formulár tovarovo odberateľskej zľavy spúštaný cez číselník "Tovarovo odberateľské zľavy" nefungoval správne.
 • Opravené OAS: Pri uplatnení položkovej zľavy na kategóriu nastávala chyba ak položka bola poznámka.
 • Opravené OAS: Pri hromadnej zmene niektorých polí na nulovú hodnotu program vyhlasoval chybu.
 • Opravené OAS: Voľba nastavenia parametrov iného používateľa nezobrazovala správne parametre OASISu a SHOPu.
 • Opravené OAS: Na databáze MSSQL išlo vybavenie objednávky z faktúry došlej niekedy do chyby.
 • Opravené PU: Pri generovaní účtovnej dávky program niekedy chybne vyhodnotil kontroly denníka.
 • Doplnené SHOP: DEMO režim pre testovanie predaja bez pripojenej fiškálnej tlačiarne.
 • Opravené SHOP: Zakázaný predaj neplatnej karty.
 • Opravené CRM: Prístupové práva do agend "Obchodné prípady", "Úlohy", "Pošta" pre modul CRM.
 • Upravené BI: V nastaveniach BI doplnený parameter "Nekontrolovať zhodu SQL pripojenia". Zapnite parameter ak sa pri aktualizácii prehľadu stále vyskytuje chyba "Táto verzia Excelu nedokáže aktualizovať BI prehľad. Dôvod: Nezhodné SQL pripojenie."

Verzia: 2.25.994 z 10.12.2018

 • Doplnené CRM: Emaily pre skupiny "XO", "CR", "CZ", "HU" pri schvaľovaní pre Crystal Call.
 • Doplnené OAS: Rumunský fiškálny modul pre Autocar.
 • Doplnené OAS: V nastaveniach OASIS doplnený globálny parameter "Počet desatinných miest pri zadávaní množstva".
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky došlých faktúr sa niekedy chybne vypočítali zaokrúhľovacie rozdiely.
 • Opravené PU: Na pokladničných dokladoch sa neuplatňovalo na položkách DPH zaokrúhlenie jednotlivých čiastok.
 • Upravené BI: V nastaveniach BI doplnený parameter "Pre aktualizáciu kontingenčnej tabuľky z BI používať Excel v režime 2007". Pri napojení Excelu na MSSQL by mal byť vypnutý.

Verzia: 2.25.993 z 10.12.2018

 • Doplnené PAM: Import odchýlky "005" a "1034" z excelového zošita.

Verzia: 2.25.992 z 9.12.2018

 • Doplnené OAS: Možnosť používať pri neviazaných skladoch na kartách nezávislé nastavenie sadzby DPH.
 • Upravené OAS: Prepracovaný spôsob inicializácie číselníka predkontácií.
 • Doplnené PRO: Pridané pole Rok do schvaľovania pre BSS.

Verzia: 2.25.991 z 7.12.2018

 • Doplnené OAS: Stĺpce "Hodnota k zač. obd.", "Hodnota ku kon. obd." a sumár týchto stĺpcov v tlačovej zostave "Nepohyblivé zásoby".
 • Doplnené PU: Hromadná zmena polí Druh dokladu a Účet v položkovom salde.
 • Doplnené PU: Hromadná zmena polí Účet a HS v účtovnej dávke a denníku.
 • Opravené: Chyba pri poškodenom xml súbore rozloženia.
 • Opravené: V kalendári pri pridávaní kontaktných údajov v úlohe niekedy dochádzalo k chybe.

Verzia: 2.25.990 z 6.12.2018

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena poľa Merná jednotka v katalógu.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena poľa Skladová pozícia na skladových kartách.
 • Doplnené OAS: Nastavenie výdaja nad okamžitý a disponibilný stav na sklady.
 • Doplnené OAS: Multikategórie pre Autocar.
 • Doplnené OAS: Faktúra v rumunčine pre Autocar.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava UPS pre Autocar.
 • Opravené OAS: Pri kontácii došlých faktúr sa niekedy chybne vypčítali zaokrúhľovacie rozdiely.
 • Doplnené PAM: Odchýlka "3273 Odmena štrnásty plat".
 • Doplnené PAM: Odchýlky pre prácu v zahraničí: "578 Mzda Nórsko", "246 Mzda Fínsko", "M056 Mzda Belgicko", "M528 Mzda Holandsko", "M208 Mzda Dánsko", "M752 Mzda Švédsko", "M442 Mzda Luxembursko", "M616 Mzda Poľsko"
 • Doplnené PU: Kontrola správnosti účtovných údajov pred zaúčtovaním dávky.
 • Opravené CRM: Pri otvorení agendy "Úlohy" niekedy dochádzalo k chybe.
 • Opravené VTZ: Pri tlači štítkov sa niekedy nezobrazoval dátum platnosti revízie.

Verzia: 2.25.989 z 30.11.2018

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava na zobrazenie nepohyblivých zásob, tj. skladových kariet, ktoré za vybrané obdobie nemali výdaj externý/výdaj interný.
 • Doplnené OAS: Podpora oddelení na katalógu, vrátane importu z VFP.
 • Doplnené OAS: Import číselníka dopravy a hodnôt dopravy na dokladoch z VFP OASIS.
 • Opravené OAS: Pri importe položiek z Excelu naplnilo "Názov" položky prázdnou hodnotou ak v definícií importu nebol tento stĺpec definovaný.
 • Opravené OAS: Intrastat XML ak je položka s nulovou hmotnosťou , tak program zapíše 1.
 • Opravené OAS: Panel pohybov v zozname skladových kariet bol niekedy chybne filtrovaný.
 • Opravené OAS: Výmaz skladových a katalógových kariet za určitých okolností vyhlasoval chybu.
 • Upravené OAS: Import obrázkov kariet z VFP sa spúšťa osobitne tlačítkom v záložke Parametre.
 • Opravené OAS: Pri uložení dokladu za určitých okolností program chybne vyhodnotil kontrolu výdaja do záporného stavu.
 • Opravené PU: Inicializácia nového roka hlásila niekedy chybu.

Verzia: 2.25.988 z 29.11.2018

 • Doplnené PAM: Doplnená odchýlka a mzdová položka "3273 Odmena štrnásty plat".
 • Doplnené OAS: Import prednastaveného typu dokladu z VFP obchodných partnerov.
 • Doplnené OAS: Import poznámok na organizácie z VFP obchodných partnerov. Ak chcete prepísať poznámky existujúcich organizácií, treba nastaviť pred importom parameter Prepísať existujúce poznámky na organizáciách.
 • Doplnené OAS: Import poznámok na katalógové karty z VFP skladových kariet.
 • Doplnené OAS: Číslo pôvodnej faktúry na preddavkovej faktúre.
 • Opravené OAS: Zoznam prijatých platieb na faktúre vypisuje dátum prijatej platby z preddavkovej faktúry.
 • Opravené VTZ: Opravené číslovanie kapitol (štýlov) v revíznych správach a vzorových textoch.
 • Upravené PU: Upravená zostava "Pohyby na účtoch".
 • Opravené PU: Opravená zostava "Prehľad dokladov pre kontrolný výkaz".
 • Doplnené SHOP: Zmena cenových hladín pri predaji, kláves .

Verzia: 2.25.987 z 27.11.2018

 • Opravené PAM: Výpočet odvodu do Rfs a študentov z predošlej verzie.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP pri jednom zamestnancovi do ZP a súčastne na RD.
 • Upravené PU: Pri generovaní kontrolného výkazu DPH sa uvádza % DPH vždy bez desatinných miest.

Verzia: 2.25.986 z 26.11.2018

 • Opravené PU: Číslovanie účtovných dokladov podľa masky v druhu dokladu spôsobovalo chybu, ak nebola zadaná časť CC.
 • Opravené PU: Výkaz DPH za určitých okolností napočítal riadok 33 aj v prípade nulovej vlastnej daňovej povinnosti.
 • Opravené PU: Bankové výpisy sa nesmú dať vymazať, ani opraviť, ak boli zaúčtované.
 • Upravené OAS: Na preddavkových faktúrach sa musí pri mínusovej položke zadať číslo pôvodnej PDFA.
 • Opravené OAS: Kontácie dokladov zobrazovali aj položky s nulovými stranami MD a D.
 • Opravené: Chyba pri generovaní čísla týždňa z dátumu v BI prehľadoch na MSSQL.
 • Opravené CRM: Chyba pri snahe zapísať nižší koncový termín dokončenia ako začiatočný. Program v tomto prípade nastaví automaticky rovnaký koncový termín ako začiatočný.
 • Doplnené PRO: Edivencia a prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Verzia: 2.25.984 z 21.11.2018

 • Opravené PAM: VZ na sociálnu poisťovňu pri dvoch prac. pomeroch (nie súbeh)
 • Doplnené PU: Doplnená zostava "Interná výsledovka" podľa hospodárskych stredísk.
 • Doplnené PU: Doplnená zostava "Interná súvaha" podľa hospodárskych stredísk.
 • Opravené BI: Chyba pri vykonaní BI prehľadu, ak niektorý názov stĺpca obsahoval na konci medzery.
 • Upravené OAS: Pri importe dokladov z VFP doplnený import poľa Vytvoril.

Verzia: 2.25.983 z 20.11.2018

 • Opravené PAM: VZ na sociálnu poisťovňu pri dvoch prac. pomeroch (nie súbeh)
 • Opravené PAM: Tlačovej zostavy Prehľad čerpania dovolenky z minulého roka
 • Opravené PAM: Nariadene voľno zamestnávateľom (percento nastaviť v parametroch programu)
 • Opravené PAM: XML pre DDS kategória 3 a 4.
 • Doplnené: Analytický účet na organizácii. Použije sa na vystavených, resp. došlých faktúrach (má prednosť pred účtom nastaveným na type dokladu).

Verzia: 2.25.982 z 19.11.2018

 • Doplnené: V tabuľke používateľov doplnená funkcia na pridanie obrázku podpisu používateľa.
 • Doplnené: Používateľské nastavenie "Nepamätať filter". Funkciu je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad.
 • Opravené PU: Chybné filtre pre hospodárske strediská na zostave "Hlavná kniha".
 • Opravené PU: Pri uplatnení šablóny účtovného zápisu sa niekedy vyskytla chyba.
 • Opravené PU: Saldo bolo chybne zobrazené ako neuhradené, alebo preplatené ak bol rozdiel menej ako 0.005.
 • Doplnené PU: Podpora úhrad z bankového výpisu v cudzej mene.
 • Doplnené PU: Podpora funkcie Rozdel na bankovom výpise v cudzej mene (vrátane kurzových rozdielov na úhradách).
 • Doplnené OAS: Na interných dokladoch doplnená voľba "Doklad zaradený do skladu". Vypnutím sa doklad správa ako neskladový.
 • Doplnené OAS: Karty na neviazaných skladoch môžu mať vlastné množstevné zľavy. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Používať neviazané množstevné zľavy".
 • Doplnené OAS: Karty na neviazaných skladoch môžu mať okrem katalógového aj vlastné priradenie skupiny používané pre zľavy a účtovanie. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Používať neviazané skupiny kariet".
 • Doplnené OAS: Prehľad stavov karty na skladoch (klávesa 6) v skladových kartách a položkách dokladov.
 • Opravené OAS: Pri importe položiek dokladov z Excelu sa nesprávne importovali polia Poznámka/Popis.
 • Opravené OAS: Dodané množstvo na objednávkach nebolo korektne importované z VFP, ak chýbali v položkách dokladov väzby na položky objednávky.

Verzia: 2.25.981 z 14.11.2018

 • Upravené OAS: XML pre Intrastat obchodné podmienky, doprava,...

Verzia: 2.25.980 z 13.11.2018

 • Upravené PAM: Krátenie dovolenky za každých 21 vymeškaných dní "Odňatie slobody / Väzba"
 • Opravené PU: Pri generovaní otváracej dávky sa otváral aj účet 710"
 • Opravené PU: Chyba pri rozdelení položky bankového výpisu (spôsobené vo verzii 2.25.972)
 • Opravené PU: Zostava "Prehľad dokladov pre výkaz DPH" hlásila chybu pri spustení na MSSQL serveri
 • Opravené PU: Zostava "Prehľad dokladov pre kontrolný výkaz" hlásila chybu pri spustení na MSSQL serveri
 • Upravené CRM: Upravené zvýrazňovanie neprečítanej listovej pošty pre Zodpovedného a Zadávateľa

Verzia: 2.25.979 z 12.11.2018

 • Doplnené: Kontrola verzie VfpOledb ovládača pred importom.
 • Doplnené PU: Import nastavení základných analytických účtov z VFP.
 • Doplnené PU: Import bankového výpisu v cudzej mene vo formáte SEPA.
 • Opravené PU: Nahratie bankového výpisu v cudzej mene (doplnené sumáre v CM).
 • Opravené PU: Import bankových výpisov v cudzej mene z VFP.
 • Upravené PU: Úprava formulárov Parametre pokladne a Parametre banky.
 • Upravené PAM: Úprava generovania SEPA príkazov na úhradu (ak sa neuvádza RČ zamestnanca, tak uvádzať OSČ).

Verzia: 2.25.978 z 9.11.2018

 • Opravené OAS: Import bankových účtov vlastnej organizácie.
 • Opravené PU: Nahratie bankového výpisu v cudzej mene.

Verzia: 2.25.977 z 8.11.2018

 • Upravené OAS: Vrátenie pôvodných názvov pre Dobropis (z "Opravná faktúra" na "Dobropis") vo formulároch a pohľadoch.

Verzia: 2.25.976 z 8.11.2018

 • Opravené SHOP: Výpočet a zaokrúhľovanie zliav.
 • Opravené SHOP: Zaokrúhľovanie cien a celkovej sumy pri prevode z OASIS u (objednávka > doklad > SHOP).
 • Doplnené OAS: Pri importe položiek je možné importovať aj Popis a Názov položky (môže sa líšiť od názvu skladovej karty).
 • Upravené OAS: Zmena názvov "Dobropis" na "Opravná faktúra" vo formulároch a pohľadoch
 • Oprava PAM: Dohoda, nepravidelný príjem.
 • Oprava PAM: Mesačný prehľad pri RZZP.
 • Opravené: Pri nepridelení organizácie osobe dochádzalo v editačnom formulári osoby k chybe.

Verzia: 2.25.975 z 6.11.2018

 • Doplnené: Do zákaziek, projektov, obchodných a servisných prípadov doplnené HS.
 • Doplnené OAS: Do hlavných parametrov OASIS doplnený prednastavený sklad (používateľské nastavenie). Pri prvej položke na doklade program ponúkne prednastavený sklad, potom už posledne použitý.
 • Opravené OAS: Import výrobných príkazov neprešiel, ak chýbala tabuľka ukollist.dbf.
 • Zmenené PAM: Zmena doplnenia sviatku 30.10.2018 do plánovacieho kalendára. Doplníte ho v čísleníku plánovacích kalendárov cez editačný formulár a tlačítko Generovania sviatkov. Na otázku odpovedáte "Nie" a následne uložiť formulár.
 • Upravené: Upravené nové formuláre "Zákazka" a "Obchodný prípad" podľa starých formulárov pre AS Trading

Verzia: 2.25.974 z 5.11.2018

 • Doplnené PAM: Doplnený číselník SEPA úhrad pre nemecký účet v Commerzbank Schwandorf.

Verzia: 2.25.973 z 5.11.2018

 • Doplnené: Tlačidlo na vypnutie/zapnutie kategorizácie stĺpcov v danej databázovej tabuľke.
 • Doplnené PAM: Doplnený číselník SEPA úhrad pre nemecký účet v Commerzbank Tirschenreuth.
 • Opravené PU: Nesprávne kontovanie pokladničných dokladov v cudzej mene.