SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.25.994 z 10.12.2018

 • Doplnené CRM: Emaily pre skupiny "XO", "CR", "CZ", "HU" pri schvaľovaní pre Crystal Call.
 • Doplnené OAS: Rumunský fiškálny modul pre Autocar.
 • Doplnené OAS: V nastaveniach OASIS doplnený parameter "Počet desatinných miest pri zadávaní množstva".
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky došlých faktúr sa niekedy chybne vypčítali zaokrúhľovacie rozdiely.
 • Opravené PU: Na pokladničných dokladoch sa neuplatňovalo na položkách DPH zaokrúhlenie jednotlivých čiastok.
 • Upravené BI: V nastaveniach BI doplnený parameter "Pre aktualizáciu kontingenčnej tabuľky z BI používať Excel v režime 2007". Pri napojení Excelu na MSSQL by mal byť vypnutý.

Verzia: 2.25.993 z 10.12.2018

 • Doplnené PAM: Import odchýlky "005" a "1034" z excelového zošita.

Verzia: 2.25.992 z 9.12.2018

 • Doplnené OAS: Možnosť používať pri neviazaných skladoch na kartách nezávislé nastavenie sadzby DPH.
 • Upravené OAS: Prepracovaný spôsob inicializácie číselníka predkontácií.
 • Doplnené PRO: Pridané pole Rok do schvaľovania pre BSS.

Verzia: 2.25.991 z 7.12.2018

 • Doplnené OAS: Stĺpce "Hodnota k zač. obd.", "Hodnota ku kon. obd." a sumár týchto stĺpcov v tlačovej zostave "Nepohyblivé zásoby".
 • Doplnené PU: Hromadná zmena polí Druh dokladu a Účet v položkovom salde.
 • Doplnené PU: Hromadná zmena polí Účet a HS v účtovnej dávke a denníku.
 • Opravené: Chyba pri poškodenom xml súbore rozloženia.
 • Opravené: V kalendári pri pridávaní kontaktných údajov v úlohe niekedy dochádzalo k chybe.

Verzia: 2.25.990 z 6.12.2018

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena poľa Merná jednotka v katalógu.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena poľa Skladová pozícia na skladových kartách.
 • Doplnené OAS: Nastavenie výdaja nad okamžitý a disponibilný stav na sklady.
 • Doplnené OAS: Multikategórie pre Autocar.
 • Doplnené OAS: Faktúra v rumunčine pre Autocar.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava UPS pre Autocar.
 • Opravené OAS: Pri kontácii došlých faktúr sa niekedy chybne vypčítali zaokrúhľovacie rozdiely.
 • Doplnené PAM: Odchýlka "3273 Odmena štrnásty plat".
 • Doplnené PAM: Odchýlky pre prácu v zahraničí: "578 Mzda Nórsko", "246 Mzda Fínsko", "M056 Mzda Belgicko", "M528 Mzda Holandsko", "M208 Mzda Dánsko", "M752 Mzda Švédsko", "M442 Mzda Luxembursko", "M616 Mzda Poľsko"
 • Doplnené PU: Kontrola správnosti účtovných údajov pred zaúčtovaním dávky.
 • Opravené CRM: Pri otvorení agendy "Úlohy" niekedy dochádzalo k chybe.
 • Opravené VTZ: Pri tlači štítkov sa niekedy nezobrazoval dátum platnosti revízie.

Verzia: 2.25.989 z 30.11.2018

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava na zobrazenie nepohyblivých zásob, tj. skladových kariet, ktoré za vybrané obdobie nemali výdaj externý/výdaj interný.
 • Doplnené OAS: Podpora oddelení na katalógu, vrátane importu z VFP.
 • Doplnené OAS: Import číselníka dopravy a hodnôt dopravy na dokladoch.
 • Opravené OAS: Pri importe položiek z Excelu naplnilo "Názov" položky prázdnou hodnotou ak v definícií importu nebol tento stĺpec definovaný.
 • Opravené OAS: Intrastat XML ak je položka s nulovou hmotnosťou , tak program zapíše 1.
 • Opravené OAS: Panel pohybov v zozname skladových kariet bol niekedy chybne filtrovaný.
 • Opravené OAS: Výmaz skladových a katalógových kariet za určitých okolností vyhlasoval chybu.
 • Upravené OAS: Import obrázkov kariet z VFP sa spúšťa osobitne tlačítkom v záložke Parametre.
 • Opravené OAS: Pri uložení dokladu za určitých okolností program chybne vyhodnotil kontrolu výdaja do záporného stavu.
 • Opravené PU: Inicializácia nového roka hlásila niekedy chybu.

Verzia: 2.25.988 z 29.11.2018

 • Doplnené PAM: Doplnená odchýlka a mzdová položka "3273 Odmena štrnásty plat".
 • Doplnené OAS: Import prednastaveného typu dokladu z VFP obchodných partnerov.
 • Doplnené OAS: Import poznámok na organizácie z VFP obchodných partnerov. Ak chcete prepísať poznámky existujúcich organizácií, treba nastaviť pred importom parameter Prepísať existujúce poznámky na organizáciách.
 • Doplnené OAS: Import poznámok na katalógové karty z VFP skladových kariet.
 • Doplnené OAS: Číslo pôvodnej faktúry na preddavkovej faktúre.
 • Opravené OAS: Zoznam prijatých platieb na faktúre vypisuje dátum prijatej platby z preddavkovej faktúry.
 • Opravené VTZ: Opravené číslovanie kapitol (štýlov) v revíznych správach a vzorových textoch.
 • Upravené PU: Upravená zostava "Pohyby na účtoch".
 • Opravené PU: Opravená zostava "Prehľad dokladov pre kontrolný výkaz".
 • Doplnené SHOP: Zmena cenových hladín pri predaji, kláves .

Verzia: 2.25.987 z 27.11.2018

 • Opravené PAM: Výpočet odvodu do Rfs a študentov z predošlej verzie.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP pri jednom zamestnancovi do ZP a súčastne na RD.
 • Upravené PU: Pri generovaní kontrolného výkazu DPH sa uvádza % DPH vždy bez desatinných miest.

Verzia: 2.25.986 z 26.11.2018

 • Opravené PU: Číslovanie účtovných dokladov podľa masky v druhu dokladu spôsobovalo chybu, ak nebola zadaná časť CC.
 • Opravené PU: Výkaz DPH za určitých okolností napočítal riadok 33 aj v prípade nulovej vlastnej daňovej povinnosti.
 • Opravené PU: Bankové výpisy sa nesmú dať vymazať, ani opraviť, ak boli zaúčtované.
 • Upravené OAS: Na preddavkových faktúrach sa musí pri mínusovej položke zadať číslo pôvodnej PDFA.
 • Opravené OAS: Kontácie dokladov zobrazovali aj položky s nulovými stranami MD a D.
 • Opravené: Chyba pri generovaní čísla týždňa z dátumu v BI prehľadoch na MSSQL.
 • Opravené CRM: Chyba pri snahe zapísať nižší koncový termín dokončenia ako začiatočný. Program v tomto prípade nastaví automaticky rovnaký koncový termín ako začiatočný.
 • Doplnené PRO: Edivencia a prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Verzia: 2.25.984 z 21.11.2018

 • Opravené PAM: VZ na sociálnu poisťovňu pri dvoch prac. pomeroch (nie súbeh)
 • Doplnené PU: Doplnená zostava "Interná výsledovka" podľa hospodárskych stredísk.
 • Doplnené PU: Doplnená zostava "Interná súvaha" podľa hospodárskych stredísk.
 • Opravené BI: Chyba pri vykonaní BI prehľadu, ak niektorý názov stĺpca obsahoval na konci medzery.
 • Upravené OAS: Pri importe dokladov z VFP doplnený import poľa Vytvoril.

Verzia: 2.25.983 z 20.11.2018

 • Opravené PAM: VZ na sociálnu poisťovňu pri dvoch prac. pomeroch (nie súbeh)
 • Opravené PAM: Tlačovej zostavy Prehľad čerpania dovolenky z minulého roka
 • Opravené PAM: Nariadene voľno zamestnávateľom (percento nastaviť v parametroch programu)
 • Opravené PAM: XML pre DDS kategória 3 a 4.
 • Doplnené: Analytický účet na organizácii. Použije sa na vystavených, resp. došlých faktúrach (má prednosť pred účtom nastaveným na type dokladu).

Verzia: 2.25.982 z 19.11.2018

 • Doplnené: V tabuľke používateľov doplnená funkcia na pridanie obrázku podpisu používateľa.
 • Doplnené: Používateľské nastavenie "Nepamätať filter". Funkciu je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad.
 • Opravené PU: Chybné filtre pre hospodárske strediská na zostave "Hlavná kniha".
 • Opravené PU: Pri uplatnení šablóny účtovného zápisu sa niekedy vyskytla chyba.
 • Opravené PU: Saldo bolo chybne zobrazené ako neuhradené, alebo preplatené ak bol rozdiel menej ako 0.005.
 • Doplnené PU: Podpora úhrad z bankového výpisu v cudzej mene.
 • Doplnené PU: Podpora funkcie Rozdel na bankovom výpise v cudzej mene (vrátane kurzových rozdielov na úhradách).
 • Doplnené OAS: Na interných dokladoch doplnená voľba "Doklad zaradený do skladu". Vypnutím sa doklad správa ako neskladový.
 • Doplnené OAS: Karty na neviazaných skladoch môžu mať vlastné množstevné zľavy. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Používať neviazané množstevné zľavy".
 • Doplnené OAS: Karty na neviazaných skladoch môžu mať okrem katalógového aj vlastné priradenie skupiny používané pre zľavy a účtovanie. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, položka "Používať neviazané skupiny kariet".
 • Doplnené OAS: Prehľad stavov karty na skladoch (klávesa 6) v skladových kartách a položkách dokladov.
 • Opravené OAS: Pri importe položiek dokladov z Excelu sa nesprávne importovali polia Poznámka/Popis.
 • Opravené OAS: Dodané množstvo na objednávkach nebolo korektne importované z VFP, ak chýbali v položkách dokladov väzby na položky objednávky.

Verzia: 2.25.981 z 14.11.2018

 • Upravené OAS: XML pre Intrastat obchodné podmienky, doprava,...

Verzia: 2.25.980 z 13.11.2018

 • Upravené PAM: Krátenie dovolenky za každých 21 vymeškaných dní "Odňatie slobody / Väzba"
 • Opravené PU: Pri generovaní otváracej dávky sa otváral aj účet 710"
 • Opravené PU: Chyba pri rozdelení položky bankového výpisu (spôsobené vo verzii 2.25.972)
 • Opravené PU: Zostava "Prehľad dokladov pre výkaz DPH" hlásila chybu pri spustení na MSSQL serveri
 • Opravené PU: Zostava "Prehľad dokladov pre kontrolný výkaz" hlásila chybu pri spustení na MSSQL serveri
 • Upravené CRM: Upravené zvýrazňovanie neprečítanej listovej pošty pre Zodpovedného a Zadávateľa

Verzia: 2.25.979 z 12.11.2018

 • Doplnené: Kontrola verzie VfpOledb ovládača pred importom.
 • Doplnené PU: Import nastavení základných analytických účtov z VFP.
 • Doplnené PU: Import bankového výpisu v cudzej mene vo formáte SEPA.
 • Opravené PU: Nahratie bankového výpisu v cudzej mene (doplnené sumáre v CM).
 • Opravené PU: Import bankových výpisov v cudzej mene z VFP.
 • Upravené PU: Úprava formulárov Parametre pokladne a Parametre banky.
 • Upravené PAM: Úprava generovania SEPA príkazov na úhradu (ak sa neuvádza RČ zamestnanca, tak uvádzať OSČ).

Verzia: 2.25.978 z 9.11.2018

 • Opravené OAS: Import bankových účtov vlastnej organizácie.
 • Opravené PU: Nahratie bankového výpisu v cudzej mene.

Verzia: 2.25.977 z 8.11.2018

 • Upravené OAS: Vrátenie pôvodných názvov pre Dobropis (z "Opravná faktúra" na "Dobropis") vo formulároch a pohľadoch.

Verzia: 2.25.976 z 8.11.2018

 • Opravené SHOP: Výpočet a zaokrúhľovanie zliav.
 • Opravené SHOP: Zaokrúhľovanie cien a celkovej sumy pri prevode z OASIS u (objednávka > doklad > SHOP).
 • Doplnené OAS: Pri importe položiek je možné importovať aj Popis a Názov položky (môže sa líšiť od názvu skladovej karty).
 • Upravené OAS: Zmena názvov "Dobropis" na "Opravná faktúra" vo formulároch a pohľadoch
 • Oprava PAM: Dohoda, nepravidelný príjem.
 • Oprava PAM: Mesačný prehľad pri RZZP.
 • Opravené: Pri nepridelení organizácie osobe dochádzalo v editačnom formulári osoby k chybe.

Verzia: 2.25.975 z 6.11.2018

 • Doplnené: Do zákaziek, projektov, obchodných a servisných prípadov doplnené HS.
 • Doplnené OAS: Do hlavných parametrov OASIS doplnený prednastavený sklad (používateľské nastavenie). Pri prvej položke na doklade program ponúkne prednastavený sklad, potom už posledne použitý.
 • Opravené OAS: Import výrobných príkazov neprešiel, ak chýbala tabuľka ukollist.dbf.
 • Zmenené PAM: Zmena doplnenia sviatku 30.10.2018 do plánovacieho kalendára. Doplníte ho v čísleníku plánovacích kalendárov cez editačný formulár a tlačítko Generovania sviatkov. Na otázku odpovedáte "Nie" a následne uložiť formulár.
 • Upravené: Upravené nové formuláre "Zákazka" a "Obchodný prípad" podľa starých formulárov pre AS Trading

Verzia: 2.25.974 z 5.11.2018

 • Doplnené PAM: Doplnený číselník SEPA úhrad pre nemecký účet v Commerzbank Schwandorf.

Verzia: 2.25.973 z 5.11.2018

 • Doplnené: Tlačidlo na vypnutie/zapnutie kategorizácie stĺpcov v danej databázovej tabuľke.
 • Doplnené PAM: Doplnený číselník SEPA úhrad pre nemecký účet v Commerzbank Tirschenreuth.
 • Opravené PU: Nesprávne kontovanie pokladničných dokladov v cudzej mene.

Verzia: 2.25.972 z 31.10.2018

 • Opravené OAS: Pri nahrávaní obrázkov v Karte alebo Skladovej karte nastala chyba ak cesta pre uloženie obrázkov neexistovala.
 • Opravené OAS: Pri tlači cez klávesy Alt+F, D sa tlačil vždy len základný report.
 • Opravené OAS: Prepočet ceny položky na doklade podľa nastavenia cien balenia.
 • Upravené OAS: Tlač štítkov z balení (prepočet ceny a stavu).
 • Opravené CRM: Opravený výpočet prekročeného počtu výjazdov pre BSS.
 • Doplnené SHOP: Vzdialená prevádzka synchronizuje aj číselník množstevných zliav.
 • Doplnené SHOP: Vzdialená prevádzka pri svojej dennej uzávierke uzatvorí aj bločky OASIS u v centrále.
 • Doplnené SHOP: Menu v okne predaja so všetkými základnými funkciami, kláves .
 • Opravené SHOP: Automatická oprava dát pri náhodnej chybe duplicitných platidiel bločku (následne chybná suma k vydaniu).
 • Upravené OAS: Klávesová skratka pre generovanie nového EAN kódu v obaloch na katalógovej karte.
 • Doplnené OAS: Doplnený import hlavičiek a položiek dokladov VE z MSSQL

Verzia: 2.25.971 z 23.10.2018

 • Doplnené VTZ: Pri generovaní hromadnej revíznej správy pre Elektrické spotrebiče a ručné náradie pridané Výrobca do stĺpca Značka a typ.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností nešlo otvoriť objednávku. Spôsobené vo verzii 2.25.969.
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače Internej príjemky a výdajky zaklikávacie tlačidlo na tlač predajnej ceny, ktorá sa následne zobrazí pri tlači.
 • Doplnené OAS: Tlač štítkov z balení (panel ďalších MJ).

Verzia: 2.25.970 z 23.10.2018

 • Opravené OAS: Pri uložení faktúry došlej vznikla niekedy chyba. Spôsobené v predchádzajúcej verzii.

Verzia: 2.25.969 z 22.10.2018

 • Doplnené OAS: V tovarových skupinách možnosť zadania zľavy na kategóriu, ktorá sa dá následne uplatniť na položky dokladov.
 • Doplnené OAS: Automatické číslovanie kariet pri kópii. Voľba Systém > Nastavenie > OASIS > Špeciálne.
 • Doplnené OAS: Generovanie čísla karty podľa koncových hviezdičiek.
 • Doplnené OAS: V objednávkach vystavených tlačová zostava "Objednávka SK v cudzej mene".
 • Doplnené OAS: Pri importe z VFP OASIS doplnené priradenie obalov a saldo obalov.
 • Doplnené OAS: Zobrazenie salda obalov (stav u partnera) v tabuľke obalov a organizácií.
 • Upravené OAS: Povolené nastavenie cien pri balení na katalógu (voľba MJ, balenia a obaly).
 • Upravené OAS: Zrýchlenie VFP webového obchodu a zobrazovanie priebehu generovania.
 • Upravené OAS: Pri importe z VFP OASIS sa niekedy neimportovali prirážky zo skladových kariet.
 • Upravené OAS: Tlačítko prepočtu predajnej ceny podľa prirážky pri nulovej prirážke nastaví prirážku podľa aktuálnej predajnej a nákupnej ceny.
 • Upravené OAS: Priama oprava sumáru dokladu v PE a CP sa dá povoliť vo voľbe Systém > Nastavenie > OASIS > Špeciálne. Neodporúčame, môže spôsobiť vážny nesúlad pri DPH, účtovaní a prehľadoch. Korektný spôsob korekcie sumáru je pridanie a editácia položk y DPH.
 • Upravené OAS: Pri oprave importovaných zberných faktúr je možné ponechať na dokladoch typ 101, alebo 201.
 • Opravené OAS: Pri nezávislých skladoch sa pri zavedení novej karty nepreniesli správne prirážky z tovarových skupín.
 • Opravené OAS: V tlači etikiet z dokladu niekedy nezobrazovalo ceny a ceny na referenčné merné jednotky.
 • Doplnené SHOP: Možnosť zakázať predaj pod priemernú skladovú cenu. Nastavuje sa v parametroch odbytu OASIS.
 • Doplnené PU: Doplnený validátor dátumov Od a Do pri zostave "Hlavná kniha".
 • Upravené PU: Upravené IČ DPH v zostave "Prehľad dokladov pre kontrolný výkaz".
 • Opravené PU: Nekorektné zobrazenie počiatočného stavu a obratov na bankovom výpise v devízovej banke.
 • Opravené PU: Pri SEPA importe bankového výpisu skrátený KS na korektnú hodnotu.

Verzia: 2.25.968 z 17.10.2018

 • Doplnené OAS: V parametroch tlače zaškrtávacie tlačítko "Tlačiť zľavy", ktoré následne v tlačovej zostave dodacieho listu zobrazí zľavy na doklade.
 • Doplnené: Voľba Systém > Nastavenie > EcoSun > Špeciálne > Zobrazenie čísla prípadu vo výbere prípadov.
 • Doplnené OAS: Pri zavedení novej skladovej karty z došlej faktúry sa na karte automaticky vyplní dodávateľ.
 • Doplnené OAS: Generovanie úhrad v zápočtoch si pamätá posledný použitý účet a druh.
 • Doplnené SHOP: Počas predaja je možné pomocou zobraziť medzisúčet.
 • Doplnené OAS: Import položiek dokladov z Excelu je možné vykonať aj podľa katalógového čísla.
 • Doplnené OAS: Možnosť zakázať predaj pod priemernú skladovú cenu (zatiaľ len v OASIS). Nastavuje sa v parametroch odbytu OASIS.
 • Upravené OAS: Upravené zadávanie hodnôt v editačnom formulári DPH.
 • Opravené OAS: Pri importe obchodných partnerov z VFP OASIS sa neaktualizovali tovarovo odberateľské zľavy (Autocar).
 • Opravené OAS: Import salda nezapísal do úhrady príslušný účet.
 • Opravené SHOP: Limity varovania celkovej sumy sú pri klasickom bločku 1000€, pri úhrade faktúry 5000€.
 • Upravené PAM: Pri konverzii prebehne kontrola duplicít časových parametrov kmeňa.

Verzia: 2.25.967 z 15.10.2018

 • Upravené: Upravený základný validátor.
 • Doplnené OAS: Vo formulári externých výdajov doplnené tlačidlo na výber osoby z organizácie zadanej na doklade.
 • Opravené OAS: Na dokladoch pri funkcií "Úprava sumáru" niekedy nesprávne ukladalo prepisované hodnoty.
 • Opravené OAS: Pri importe z VFP OASIS sa nenastavoval príznak zápožičky na sklade.
 • Opravené OAS: Pri importe z VFP OASIS sa pri zmenenom období DPH nepreniesol korektný dátum pre kontrolný výkaz.
 • Opravené OAS: Pri importe z VFP OASIS sa neprenášalo krátenie DPH na došlých faktúrach.
 • Upravené OAS: Upravená tlačová zostava interného príjmu.
 • Upravené OAS: Pri importe z VFP OASIS zmenené poradie importu (zákazky musia nasledovať po organizáciách).
 • Upravené OAS: Pri importe salda z Excelu je možné zadať prednastavené hodnoty (napr. pre účty).
 • Doplnené PAM: Vytvorenie zamestnanca z osoby (zavedený zamestnanec v module CRM).
 • Upravené PU: V predkontácii bankového výpisu pri importe z HB zadajte "*" na konci textu, ak chcete priraďovať len podľa časti textu položky bankového výpisu.
 • Doplnené PU: Rozšírené a upravené tlačové zostavy pohľadávok a záväzkov.
 • Upravené PU: Upravená zostava "Hlavná kniha".
 • Upravené: Spôsob reštartu a ukončenia aplikácie pri prekročení limitu záťaže CPU.

Verzia: 2.25.966 z 10.10.2018

 • Upravené OAS: Klávesová skratka pre generovanie nového EAN kódu na katalógovej karte.
 • Upravené OAS: Pri type dokladu "102 príjem na paragón" je možné nastaviť parameter Bezhotovostná úhrada (pre paragony uhradené napr. platobnou kartou). V takomto prípade sa k dokladu nevytvára automaticky hotovostná úhrada.
 • Opravené OAS: Import zápožičiek z VFP OASIS.
 • Opravené OAS: Import z VFP OASIS nepreviedol korektne poslednú nákupnú cenu s DPH. Opravené aj zobrazenie na paneli predajných cien.
 • Doplnené OAS: Doplnené kvartálne súčty pre externý príjem a výdaj v MJ na skladových kartách (polia VEQ1 4, PEQ1 4).
 • Doplnené OAS: Na tlačovej zostave inventúry doplnená možnosť tlačiť len karty so záporným stavom.
 • Doplnené OAS, SHOP: Na katalógu je možnosť zakázať ďalšie zľavy, ak už bola uplatnená množstevná zľava.
 • Doplnené PU: Funkcia predkontácie bankového výpisu pri importe z HB, alebo z menu Funkcie > Predkontovať výpis. Predkontácie sa nastavujú v číselníku Predkontácie pre homebanking.
 • Doplnené PU: V saldokonte je možné nastaviť nápočet salda k dátumu (kliknutím na dátum v nástrojovej lište sa nastaví dátum salda a prepočíta stĺpec Rozdiel k dátumu).
 • Doplnené PAM: Odchýlky "81065", "81063" a "81064" Poistné bez právnedo dôvodu zamestnávateľa pre poistné ÚP, GP a RfS
 • Doplnené PAM: Parameter pre spôsob výpočtu priemerov pre PPU pri mzdách vyplácaných podľa podmienok v zahraničí (vodiči kamiónov ...).
 • Doplnené PAM: Odchýlka "21116 Dochádzková prémia", kde sa zadáva iba čiastka. Túto odchýlku je možné importovať z XLS zošita.
 • Opravené: Odosielanie emailov pomocou Outlook u mohlo skončiť s chybou ak sa počas práce s EcoSun vypol Outlook.

Verzia: 2.25.965 z 4.10.2018

 • Upravené: Doplnené tlačítko na premenovanie tlačovej zostavy pri náhľade.
 • Upravené OAS: Upravená tlačová zostava "Inventúrny podklad".
 • Upravené OAS: Tlač inventúrnej zostavy bez zadania dátumu nebola napočítaná podľa aktuálneho dátumu, ale podľa dátumu aktuálneho obdobia.
 • Upravené OAS: Pri zmene predajnej ceny pri nákupe sa nastaví dátum platnosti predajnej ceny podľa dátumu plnenia faktúry.
 • Upravené OAS: Na zbernej faktúre pridaný dátum v popise položky zberného DL.
 • Opravené OAS: Pri výbere dodávateľov na katalógu nekorektne fungovala klávesová skratka F5.
 • Opravené OAS, PU: Pri zrušení účtovnej dávky faktúr so zúčtovaním záloh sa nezrušil na úhradách príznak zaúčtovania.
 • Opravené OAS: Pri zmene DL na FA sa automaticky nepredkontovali položky FA.
 • Opravené OAS: Pri zápise úhrady z OASIS do pokladne sa nekorektne validoval saldokontný účet.
 • Opravené OAS: Import poznámok k dokladom neprebehol vždy korektne.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní inventúrneho dokladu.
 • Upravené PAM: Tlačová zostava nadčasových hodín po mesiacoch.
 • Opravené PAM: Napočítanie ELDP (posledný mesiac).
 • Upravené PU: Pri zápise úhrady z banky sa nastavuje filter podľa znamienka sumy na Pohľadávky resp. Záväzky.
 • Upravené PU: Upravená zostava "Hlavná kniha".
 • Upravené SHOP: Pri napojení na PU sa v generovanom salde pre FA použijú údaje z pokladne (druh účtovného dokladu).
 • Upravené SHOP: Kópia nie je možná z bločkov prevedených z OASIS u.
 • Upravené SHOP: Vrátenie nie je možné z bločkov prevedených z OASIS u.
 • Opravené SHOP: Nápočet denného výdaja.
 • Doplnené VTZ: Doplnený nový pohľad "Nedostatky".
 • Doplnené: Klávesové skratky na editačnom formulári pre Ďalší (Alt+šípka doprava) a Predošlý (Alt+šípka doľava).
 • Doplnené: Klávesová skratka Alt+Z na dokladoch pre Zrušenie dokladových zliav.

Verzia: 2.25.964 z 28.9.2018

 • Doplnené OAS: Typy dokladov Report FA, je možné vybrať aj faktúru v zahraničnej mene.
 • Upravené PU: Upravená zostava "Prehľad dokladov pre kontrolný výkaz"

Verzia: 2.25.963 z 27.9.2018

 • Doplnené OAS: Pri importe z Excelu do typu "Saldo dokladov" pribudol nový riadok "CisloOP" na import čísla obchodného prípadu.
 • Upravené OAS: Pri generovaní zbernej faktúry sa prednastaví dátum vystavenia, daňového plnenia a účtovného plnenia na aktuálny.
 • Doplnené OAS: Vo formulári salda doplnené textové pole "Číslo OP" na zadávanie čísla obchodného prípadu.
 • Upravené OAS: Validátor položiek teraz povoľuje uložiť doklady typu 115 a 117 aj s nenulovou dph sadzbou.
 • Opravené: Editor SQL dát pre katalóg, karty a doklady.
 • Opravené: Editor výrazov pre vlastné stĺpce v BI prehľadoch nezobrazoval správne názvy stĺpcov.
 • Upravené PAM: Navýšené nepeňažné plnenie.
 • Opravené PAM: Volanie editačných formulárov v tabuľke pracovných pomerov.

Verzia: 2.25.962 z 25.9.2018

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena polí Kategoria1 5 a Colný sadzobník v katalógu.
 • Doplnené OAS: Do salda sa z faktúr prenáša aj pole Číslo OP.
 • Doplnené OAS: Možnosť uložiť vygenerované upomienky vo formáte Word.
 • Opravené OAS: Účtovanie skladu pri nákupe s obstarávacími nákladmi.
 • Opravené OAS: Automatická tlač faktúr ihneď po vystavení dokladu.
 • Opravené OAS: Opravený import individuálnych cenníkov z Excelu.
 • Opravené PU: Pri prehľade pohybov z hlavnej knihy sa nedal otvoriť účtovný doklad.
 • Doplnené PU: Kontrola zadania HS na strediskových účtoch. Dá sa nastaviť vo voľbe Nastavenie > PU > Na strediskových účtoch vyžadovať zadanie HS.
 • Doplnené PU: Ak účet nie je strediskový, nie je možné v účtovnej dávke zadať HS.
 • Doplnené PU: Ak je účet saldokontný, nie je možné uložiť doklad v pokladni, banke a účtovnej dávke bez zápisu do salda.
 • Upravené PU: Upravená zostava "Prehľad dokladov pre výkaz DPH"
 • Doplnené CRM: Doplnené globálne parametre pre notifikáciu novej listovej pošty.
 • Doplnené CRM: Doplnené globálne parametre pre nastavenie / zmenu šablóny pri notifikácii novej listovej pošty.
 • Doplnené CRM: Doplnená notifikácia novej listovej pošty.
 • Doplnené CRM: Doplnený príznak o prečítaní novej listovej pošty.
 • Doplnené CRM: Zobrazovanie príznaku o prečítaní v pohľade listová pošta.

Verzia: 2.25.961 z 24.9.2018

 • Upravené OAS: Úprava tlačovej zostavy "Inventúrny podklad".
 • Upravené OAS: Kontácia faktúr niekedy nezobrazovala položky zaokrúhľovacie rozdielu.
 • Opravené OAS: Pri otvorení zoznamu kariet sa pre aktuálny záznam na paneli Pohyby neuplatnila nastavená voľba "Zobraziť aj neskladové pohyby".
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP pri viecerých pomeroch jedného zamestnanca s nepravidelným príjmom.
 • Doplnené PAM: Pri importe odchýlok z XLS (excel) súboru doplnené odchýlky 20113, 20117 a percento pre odchýlku 1035.
 • Doplnené PAM: Nova struktura vety ISCP (Trexima).
 • Doplnené: Možnosť zapnúť meranie záťaže CPU, v prípade prekročenia nastaveného limitu, ponuka na reštart aplikácie.
 • Upravené: Pri importe údajov z VFP sú vypnuté všetky databázové operácie na pozadí.

Verzia: 2.25.960 z 20.9.2018

 • Upravené OAS: Pri generovaní účtovnej dávky faktúr so zúčtovaním zálohy pridaný príznak zaúčtovania na úhradu.
 • Upravené OAS: Pri zadaní manuálnej položky salda doplnený druh dokladu a naplnené všetky relevantné polia na predpise.
 • Opravené OAS: Pri zadaní manuálnej položky salda sa generoval riadok úhrady aj keď nebola zadaná suma úhrad.
 • Opravené OAS: Pri hotovostnej úhrade sa niekedy na položku salda nezapísalo korektné číslo dokladu z pokladne.
 • Upravené PU: Upravená zostava "Neuhradené faktúry".

Verzia: 2.25.959 z 19.9.2018

 • Opravené PAM: Import z dochádzkového systému.

Verzia: 2.25.958 z 19.9.2018

 • Upravené OAS: Tlačová zostava Dodací list Príjemka doplnená o možnosť nápočtu a tlače sumáru množstva.
 • Opravené OAS: Pri nastavení zadávania ceny "Zdola aj zhora" na doklade dochádzalo niekedy k nesprávnemu výpočtu ceny.
 • Opravené OAS: Pri oprave dokladov a zmene obchodného partnera sa niekedy neaktualizovalo pole IČDPH.
 • Doplnené OAS: Doplnený import individuálnych cenníkov z Excelu.
 • Doplnené SHOP: Množstevné zľavy na položky.
 • Doplnené SHOP: Otázka pred uzatvorením bločku pri celkovej sume nad 1000€ (príjemca bločku nebude môcť odpočítať DPH).
 • Doplnené PAM: Doplnený číselník SEPA úhrad pre Slovenská záručná a rozvojová banka.
 • Opravené PAM: Príplatok za sťažené prostredie (HOD).
 • Opravené PU: Pokladničný doklad v cudzej mene niekedy vytvoril položky DPH.

Verzia: 2.25.957 z 17.9.2018

 • Upravené OAS: Validácia IČ DPH vo faktúrach došlých prebieha iba v prípade ak na položke je vyplnená sadzba DPH 20%, 10%.
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače dodacieho listu príjemky pribudla možnosť sumarizácie množstva položiek.
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Pri oprave dokladu zmena príznakov FA, DL". Umožní zakázať zmenu charakteru už vystaveného dokladu.
 • Opravené: Chyba pri kopírovaní hodnoty z bunky v prehľade (gride). Spôsobené v predchádzajúcej verzii.
 • Upravené PU: Prečíslovanie uzávierky zo SHOP v pokladni prečísluje všetky súvisiace doklady (úhradu, saldo, uzávierku v OASIS).
 • Doplnené SHOP: Možnosť pridania tlače Nazov2, Nazov3 pre položky predaja.
 • Doplnené PU: Doplnená nová zostava "Neuhradené faktúry".

Verzia: 2.25.956 z 14.9.2018

 • Upravené: Upravená tlačová zostava na tlač etikiet.
 • Opravené OAS: Import dokladov za určitých okolností neimportoval do salda uhradené doklady z minulých rokov.
 • Opravené PU: Definícia riadku 028 vo výkaze DPH.
 • Doplnené: Doplnená tlačová zostava "Hromadný príkaz na úhradu" pre SEPA úhrady VUB banky.
 • Doplnené OAS, SHOP: Vyhľadávanie kariet v dokladoch klávesovými skratkami (Enter hľadanie v prvom stĺpci, Ctrl+Enter druhý stĺpec, Alt+Enter tretí, Shift+Enter štvrtý).
 • Opravené: Pri výbere záznamu do rozbaľovacieho zoznamu cez okno zoznamu (grid) sa funkcie klávesu Esc niekedy nesprávali korektne.
 • Doplnené OAS: Voľba pre zrušenie vygenerovaných úhrad pre vzájomné a jednostranné zápočty.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena Tovarovej skupiny a Množstevnej zľavy v katalógu.

Verzia: 2.25.955 z 13.9.2018

 • Opravené: Opravená validácia emailovej adresy.
 • Opravené PAM: Oprava zápisu nového PP v zamestnancoch firmy.
 • Opravené PAM: Oprava filtra zobrazenia zamestnancov po skončení PP.
 • Opravené PAM: Duálne vzdelávanie výkaz do SP.
 • Upravené SHOP: Výpočet individuálnej zľavy podľa nastavení a algoritmu OASIS u.
 • Upravené SHOP: Otvorenie peňažnej zásuvky na jeden kláves .
 • Doplnené SHOP: Kláves uloží rozpracovaný bloček.
 • Doplnené SHOP: Možnosť vypnúť tlač stornovaných položiek.
 • Doplnené SHOP: Možnosť zakázať (alebo na otázku) predaj nad okamžitý stav.
 • Upravené: Prispôsobené farebné zvýraznenia údajov pre tmavé témy.
 • Doplnené OAS: Doplnená klávesová skratka ALT+C pre otvorenie záložky "Predajné ceny" v pohľadoch Katalóg a Skladové karty.
 • Doplnené OAS: Doplnená klávesová skratka ALT+U pre otvorenie záložky "Doplnkové údaje" v pohľadoch Katalóg a Skladové karty.

Verzia: 2.25.953 z 10.9.2018

 • Opravené OAS: Importované položky dokladov sa automaticky nepredkontovali.
 • Opravené OAS, PU: V niektorých prípadoch sa do predkontácie dostalo HS aj k účtu, ktorý nebol nastavený ako strediskový.
 • Upravené OAS: Vylepšená kontrola saldokonta vo voľbe importu.
 • Upravené OAS: Pri importe z VFP OASIS upravená kontrola salda.
 • Doplnené OAS: Pri importe z VFP OASIS doplnená kontrola dokladov.
 • Doplnené PU: Doplnená nová zostava "Kniha neuhradených faktúr podľa firiem".

Verzia: 2.25.952 z 7.9.2018

 • Upravené OAS: Kontrola unikátneho číslovania dokladov a kariet v MS SQL.
 • Doplnené OAS: Doplnená možnosť uplatniť odberateľskú zľavu aj na príjme. Zľava sa nastavuje rovnako ako pri predaji na organizáciách a v nastaveniach odbytu.
 • Opravené OAS: Účtovanie skladu pri nákupe.
 • Upravené: Načítanie nastavení po inicializácii dát a pred importom z VFP.

Verzia: 2.25.950 z 3.9.2018

 • Upravené: Prepracovaná evidencia osvedčení.

Verzia: 2.25.949 z 30.8.2018

 • Upravené: Upravené ročné konverzné funkcie.
 • Upravené: Prepracovaná evidencia osvedčení.

Verzia: 2.25.948 z 27.8.2018

 • Upravené OAS: Pri importe úhrad sa načítavajú doklady od roku 2000. Rozšírená kontrola salda o detailný výpis rozdielnych záznamov.
 • Opravené OAS: Opravená chyba pri importe z webového obchodu (Tazar).

Verzia: 2.25.947 z 24.8.2018

 • Doplnené OAS: Doplnené priradenie HS používateľovi v nastaveniach OASIS. Ak má používateľ priradené HS, budú sa mu všetky doklady zobrazovať len za dané HS.
 • Doplnené OAS: Doplnené Filtrovať typy dokladov podľa zadaného HS v nastaveniach OASIS. Ak má používateľ priradené HS budú sa mu zobrazovať pri tvorbe dokladov len typy, ktoré sú priradené danému HS.
 • Doplnené OAS: Na type dokladu pribudlo priradenie HS. Ak má typ zadané HS, prenáša sa pri výbere typu na doklad.
 • Doplnené OAS: PU: Vo voľbe Uzávierky > Zamknutie období pribudla voľba Inicializácia roka (Povolená, Zakázaná). Ak je Inicializácia roka Zakázaná, nie je možné preniesť žiadne údaje zo starého roka do nového (počiatočné stavy a pod.)
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zamknutie období/roka v OASIS".
 • Opravené PU: V niektorých prípadoch vyhlasoval nápočet výkazu DPH chybu a nedokončil sa nápočet kontrolného výkazu.
 • Doplnené PU: Oprávnenie "Zamknutie období/roka v PU".
 • Doplnené SHOP: Tlač položkovej individuálnej zľavy.

Verzia: 2.25.946 z 23.8.2018

 • Upravené SHOP: Globálne nastavenia "Vyžiadať cenu" a "Vyžiadať množstvo" boli presunuté do používateľských.
 • Opravené: Ak boli poškodené niektoré XML súbory nastavení formulára, program nedokázal otvoriť formulár.
 • Upravené OAS: Pri importe dokladov sa vytvárajú korekčné položky pre DPH, ktoré sa pri oprave dokladu automaticky zrušia a tým sa zabezpečí korektný nápočet sumárov.
 • Upravené OAS: Rozšírená informácia o generovaní FA a DL z objednávok.
 • Opravené OAS: Hotovostné úhrady dobropisov (záporné čísla).
 • Upravené VTZ: Prepracovaná evidencia osvedčení.

Verzia: 2.25.945 z 21.8.2018

 • Opravené CRM: Prepracované riešenie chyby "TargetInvocationException Exception has been thrown by the target of an invocation".
 • Doplnené OAS: Doplnené oprávnenia pre zmenu a výmaz vybavených objednávok.
 • Upravené OAS: Hotovostné úhrady cez SHOP je možné vymazať.
 • Opravené OAS: Ak mala organizácia viac IČDPH, tak pri oprave faktúry sa vždy nastavilo prvé v poradí.
 • Opravené OAS: Pri viacerých merných jednotkách neponúkal program prednastavenú MJ.
 • Doplnené SHOP: Oprávnenia na všetky voľby v menu.
 • Opravené SHOP: Algoritmus výpočtu individuálnych zliav.
 • Doplnené PAM: Tlač evidencie dochádzky.
 • Upravené VTZ: Pole "Vykonal" vo formulári "Prehliadka" sa riadi globálnymi nastaveniami.
 • Upravené VTZ: Osvedčenia sa dajú používať bez modulu "Školenia".
 • Upravené VTZ: Vo formulári "Osoba" pridané pole "Revízny technik".
 • Opravené: V niektorých prípadoch sa nesprávne uplatňovali oprávnenia na nový záznam.

Verzia: 2.25.943 z 16.8.2018

 • Opravené CRM: Pri vytváraní novej úlohy dochádzalo niekedy k chybe "TargetInvocationException Exception has been thrown by the target of an invocation" pri udalosti InitializeComponent().
 • Opravené CRM: Pri otváraní úlohy a použití tlačidla "História" dochádzalo niekedy k chybe "TargetInvocationException Exception has been thrown by the target of an invocation" pri udalosti InitializeComponent().

Verzia: 2.25.942 z 15.8.2018

 • Opravené CRM: Pri vytváraní novej úlohy za pomoci starého editačného formulára dochádzalo niekedy k chybe.
 • Opravené SHOP: Na obrazovke predaja bola zle zobrazená suma po zľave, ak sa na paragone nachádzali položky, na ktorých sa nemá uplatňovať zľava.
 • Opravené OAS: V niektorých prípadoch sa pri nákupe na kartu zapísala nesprávna posledná nákupná cena.

Verzia: 2.25.941 z 12.8.2018

 • Upravené: Číslovanie dokladov podľa masky bolo rozšírené, poradové číslo (CC...) môže byť aj na začiatku, alebo v strede.
 • Opravené: V niektorých prípadoch sa pri tlači dokladov neuplatnil nastavený počet kópií.