SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.30.091 z 17.7.2019

 • Doplnené OAS: Do príjmu interného doplnená funkcia "Oceniť príjmy z výroby".
 • Doplnené OAS: Klávesová skratka Ctrl+Alt+I na uplatnenie hromadnej položkovej zľavy.
 • Doplnené OAS: Pri zmene skladu na položke dokladu program automaticky vyhľadá zadanú položku na vybranom sklade.
 • Doplnené OAS: Import objednávok z eshopu (štruktúry XML SunSoft).
 • Upravené OAS: Nulovanie čísla pôvodnej FA na položkách keď sa na doklade vypne príznak dobropis.
 • Opravené OAS: Pri tvorbe rozdielového inventúrneho dokladu na MS SQL databáze nebolo možné vybrať číslo dokladu.
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny pri internom príjme z výroby.
 • Opravené OAS: Nastavenie príznaku zaúčtovania skladu pri dokladoch s prázdnou skladovou predkontáciou.
 • Upravené PU: Import SEPA homebankingu zoberie dátum výpisu z tagu , nie z tagu .
 • Opravené PU: Reset príznakov zaúčtovania úhrad pri výmaze zápočtov z denníka.
 • Opravené PU: Zobrazenie pohybu na účtoch z hlavnej knihy pri vypnutom nastavení "Sledovať HK po HS".

Verzia: 2.30.090 z 4.7.2019

 • Opravené OAS: Výpočet plnenia normy na mzdových lístkoch pri zadaní počtu rezov.
 • Opravené OAS: Pri FA duplicitné zobrazovanie udalostí tlače a mailu.
 • Opravené OAS: Nesprávne načítanie OBJ a jej položiek pri vybavení OBJ cez FA.
 • Opravené CRM: V editačnom formulári dochádzky sa niekedy chybne zobrazoval zoznam príchodov/odchodov.
 • Doplnené SHOP: Tlačová zostava "Sumárny prehľad predaja".
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.4.0). Optimalizácia rýchlosti, úprava spracovania chýb a varovaní.

Verzia: 2.30.089 z 30.6.2019

 • Doplnené OAS: Hromadná individuálna zľava na položky dokladu (pre Monček).
 • Doplnené OAS: Import cenovej ponuky a cenového dopytu.
 • Opravené OAS: Bolo možné manuálne nastaviť príznak zaúčtovania aj pre doklady ktoré boli zaúčtované po importe.
 • Opravené OAS: Nastavenie príznakov OBJ a PF neovplyvňovalo príznaky DL a FA na súvisiacich dokladoch.
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy DL a FV nezobrazovali správnu menu ak sa domáca mena líšila od meny na doklade.
 • Opravené OAS: Doklady interného príjmu z výroby nebolo možné opraviť.
 • Opravené OAS: Nesprávny prepočet poslednej nákupnej ceny upravenej položky.
 • Opravené PU: Program umožnil vymazať položku denníka aj keď bol vypnutý parameter "Dovoliť v denníku a v účtovnej dávke opravu záznamov generovaných z iných agend"
 • Upravené PAM: Zmena zadania doplnkového kódu pre štatistické zisťovanie Práca 2 04.
 • Upravené SHOP: Kontrola hodnoty výberu hotovosti zo zásuvky.
 • Opravené VTZ: Pri vytváraní technických parametrov položky elektrického zariadenia program za určitých okolností vyhlásil chybu.
 • Opravené VTZ: Optimalizácia rýchlosti zobrazovania niektorých náhľadov.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.3.1)

Verzia: 2.30.088 z 24.6.2019

 • Opravené PU: Import variabilného symbolu do pokladničných dokladov a bankových výpisov z VFP.
 • Opravené OAS: Zmena IČDPH na doklade pri zmene odberateľa na neplatcu DPH.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP DBPŠ počty dní.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadávať individuálnu zľavu priamo na formulári položky (nutné zapnúť v Nastavenia > Oasis > Odbyt).
 • Doplnené SHOP: Zmrazenie zliav na všetkých položkách, príznak zmrazenia, zmrazením sa vymažú už zadané zľavy (pre Wood).
 • Doplnené SHOP: Hromadné individuálne zľavy na označených položkách (pre Monček).

Verzia: 2.30.087 z 23.6.2019

 • Upravené OAS: Nastavenie príznaku dobropisu na položkách DPH.
 • Opravené OAS: Chyba pri importe došlých faktúr z VFP.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní objednávok a CP. Vznikla v predošlej verzii.

Verzia: 2.30.086 z 21.6.2019

 • Opravené OAS, SHOP: Chyba pri ktorej tlačilo zľavy aj keď boli nulové.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP (koniec dohody a začiatok PP a zároveň dohoda bez odmeny).

Verzia: 2.30.085 z 20.6.2019

 • Doplnené OAS: Manuálne zadanie nákladov a výpočet marže na FV (pre Bukna).
 • Opravené OAS: Doplnená validácia duplicity EAN na baleniach.
 • Opravené SHOP: Zmena a použitie platidiel počas predaja pri záporných bločkoch.

Verzia: 2.30.084 z 19.6.2019

 • Doplnené PAM: Hodnota životného minima platná od 1.7.2019
 • Doplnené PAM: Export / Import údajov z jedného dátového prostredia (firmy) do druhého.
 • Opravené OAS: Funkčnosť parametrov tlače pri českých a anglických DL a FA.
 • Opravené OAS: Nápočet ceny HV pri generovaní z výrobného príkazu.
 • Opravené SHOP: Nápočet ceny komponentov so zľavami a prirážkami.
 • Opravené: Výberové formuláre nevracali žiadne vybrané záznamy. Spôsobené optimalizáciou pamäte v predchádzajúcej verzii.

Verzia: 2.30.083 z 18.6.2019

 • Opravené OAS: Prepočet nákupnej ceny pri zmene položky dokladu a jeho výmaze.
 • Opravené OAS: Nápočet ceny HV pri generovaní z výrobného príkazu.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS s podporou RDP.
 • Upravené: Optimalizácia využitia pamäte a grafických objektov GDI.

Verzia: 2.30.082 z 16.6.2019

 • Doplnené OAS: Výber položiek objednávok a ich množstva pre generovanie VP.
 • Opravené OAS: Nebolo možné vymazať doklad PI s typom pohybu 152.
 • Opravené OAS: Prepočet plnenia normy.
 • Doplnené SHOP: Predaj sady s komponentami. Komponenty s nulovou cenou sa odpíšu zo skladu, ale nevytlačia na paragon.
 • Doplnené SHOP: Zmrazenie zliav na označených položkách pri predaji nebudú uplatnené žiadne zľavy (pre Wood).
 • Opravené SHOP: Zmena skladu pri predaji cez priame vyhľadávanie čísla skladu.

Verzia: 2.30.081 z 13.6.2019

 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní mzdových lístkov z výrobného príkazu.
 • Opravené OAS: Export pre MRP má v XML súbore vyplnený aj tag . Program do neho ukladá kód colného sadzobníka z katalógu.
 • Opravené SHOP: Editácia bločku z filtračného poľa v zozname predaja.

Verzia: 2.30.080 z 12.6.2019

 • Upravené OAS: Funkcia prepočtu nákupných cien zahŕňa aj položky z PI dokladov typu 151 a 152.
 • Upravené SHOP: Uvolňovanie GDI objektov (fontov) z operačnej pamäte.
 • Opravené CRM: Odstránený problém so spomaleným zobrazovaním v zozname prípadov.
 • Doplnené SHOP: Informácie o komponentoch fiškálnych tlačiarní (verzie, obrat, platnosť AU, ...).

Verzia: 2.30.079 z 11.6.2019

 • Upravené OAS: Zrýchlený import pre Belex.
 • Upravené OAS: Vysporiadanie úhrad z predfaktúr sa uplatňuje aj pri zmene z DL na FA.
 • Opravené OAS: Prepočet celkového času na mzdových lístkoch.
 • Doplnené: Skúšobná podpora Kaso TaxIS RAS.

Verzia: 2.30.078 z 10.6.2019

 • Doplnené OAS: Na organizácii doplnená voľba Záväzky neponúkať v príkazoch na úhradu.
 • Opravené OAS: Uplatnenie cien z individuálneho cenníka pri doklade v cudzej mene.
 • Upravené OAS: Zakázaná voľba výberu zo všetkých objednávok ak doklad obsahuje položky alebo sa jedná o opravu dokladu.
 • Opravené OAS: Pri generovaní mzdových lístkov sa neuvažoval počet výrobkov na výrobnom príkaze.
 • Upravené PAM: Výkaz do ZP pri DPČ a odmene podnikové štipendium.

Verzia: 2.30.077 z 7.6.2019

 • Upravené OAS: Prepočet stavov kariet prepočítava aj denné výdaje.
 • Upravené OAS: Aktualizácia poslednej nákupnej ceny pri PI dokladoch typu 151 a 152.
 • Opravené OAS: Program vykazoval chybu pri pridávaní nedaňovej položky na doklad.
 • Opravené PAM: Elektronické zasielanie výplatných pások.
 • Opravené BI: Chyba pri spustení existujúceho prehľadu DashBoard.

Verzia: 2.30.076 z 5.6.2019

 • Doplnené OAS: Funkcie zobrazenia karty a prehľadov karty v tabuľke generovania objednávky vystavenej.
 • Doplnené OAS: V generátore objednávky vystavenej doplnená voľba "Objednať aj tovar u ktorého sa stav na sklade rovná spodnému limitu".
 • Doplnené OAS: Pri generovaní dodacieho listu a faktúry z objednávky možnosť aktualizovať ceny na položkách podľa skladových kariet (pre RE EX).
 • Opravené OAS: Po importe z Excelu ostala za určitých okolností nastavená znaková sada en US.
 • Opravené PAM: Oprava výkazu do ZP pri výplate odmeny trinásty plat.
 • Upravené PAM: Potvrdenie pre ročné zúčtovanie dane pri výplate trinásteho platu.

Verzia: 2.30.075 z 3.6.2019

 • Doplnené OAS: Import priradenia multikategórií na katalógovú kartu z Excelu.
 • Doplnené OAS: Pole VP+operácia v mzdových lístkoch.
 • Upravené OAS: Pri oprave položky sa nastaví ako aktívny prvok zadanie množstva.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností bol kontrolovaný záporný stav aj pri príjmových dokladoch.
 • Opravené OAS: Príkaz na úhradu program ponúkal aj došlé dobropisy.

Verzia: 2.30.074 z 30.5.2019

 • Doplnené: Podpora nového fiškálneho modulu Kaso TaxIS.
 • Doplnené OAS: Rozpis sady pri importe položiek dokladu z Excelu (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Parameter účtu pre platby kartou cez rumunský fiškálny modul (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Nastavenie účtov kurzových rozdielov pre rumunské typy dokladov (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Prehľad materiálovej potreby vo výrobných príkazoch (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Import položiek z prehľadu materiálovej potreby do objednávky vystavenej (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy a XML pre hlásenie "Spotrebiteľské balenie liehu" na colnú správu.
 • Opravené OAS: Pri importe položiek z Excelu prepočítava cenu prepočtovým koeficientom vedľajšej MJ.
 • Upravené OAS: Pri vybavovaní vystavenej objednávky je možné na DF použiť aj typ 102.
 • Doplnené PAM: Import odmeny trinásty a štrnásty plat z excelovej tabuľky.
 • Upravené SHOP: Zaokrúhlenie sa neuplatňuje pri výpočte položkových zliav.
 • Opravené PU: Tlačová zostava pohybov na účtoch.
 • Upravené PU: Pri zmene DPH z účtovného dokladu sa na položke DPH automaticky neprepisujú žiadne údaje.

Verzia: 2.30.073 z 27.5.2019

 • Doplnené OAS: Generovanie výrobných príkazov z objednávok (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Generovaný SEPA príkaz na úhradu do Tatrabanky dáva do BIC hodnotu NOTPROVIDED, ak BÚ nemá vyplnený SWIFT.
 • Upravené OAS: Import položiek dokladu z Excelu doplní ceny ak v definícii ostali stĺpce "CenaBez" a "CenaSDPH" prázdne.

Verzia: 2.30.072 z 26.5.2019

 • Doplnené OAS: Import položiek inventúrneho dokladu z Excelu.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava pre cenový dopyt.
 • Doplnené OAS: Parameter pri tlači DL, OD a PFV "Netlačiť komponenty pri sadách"
 • Opravené OAS: Zaokrúhlenie základu DPH pre výkaz pri krátení.
 • Upravené OAS: Import položiek dokladu z Excelu vyhľadáva kartu aj podľa vedľajších EANov.
 • Opravené PU: Prečíslovanie pokladničného dokladu ktorý bol vytvorený z dokladov typu 102, 202, 204 prečísluje aj ostatné úhrady (iné platidlá).

Verzia: 2.30.071 z 22.5.2019

 • Opravené OAS: Export do XML Pohoda (opravená duplicita tagov classificationVAT a classificationKVDPH).
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny výrobku (uvažuje sa dávka).

Verzia: 2.30.070 z 21.5.2019

 • Doplnené OAS: Možnosť importovať položky dokladov aj vo vedľajšej MJ.
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny výrobku.

Verzia: 2.30.069 z 20.5.2019

 • Upravené OAS: Ceny pod 0,01 sa nezaokrúhľujú podľa nastavenia, ale na 6 desatinných miest. Taktiež sa neuplatňuje zaokrúhlenie pri výpočte položkových zliav.
 • Opravené OAS: Chyba pri výbere sady na doklad, ak majú komponenty nulové ceny.
 • Opravené OAS: Export organizácií do XML: doplnený výber export iba aktuálny záznam alebo záznamy vybraté cez Shift.

Verzia: 2.30.068 z 19.5.2019

 • Doplnené OAS: EDI fakturačné miesto do organizácie. Doplnený aj import tohto poľa z VFP.
 • Doplnené OAS: Plánovaný prípravný čas a jednotkový čas na formulári mzdového lístku v režime rozšírenej výroby (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Položka komponentára môže byť nastavená na nákupnú cenu.
 • Opravené OAS: Na položke dokladu sa pri zmene mernej jednotky na vedľajšiu niekedy neprepočítalo množstvo v základnej MJ.
 • Opravené OAS: Zobrazenie nastavených cien v skladových kartách bolo niekedy nesprávne, ak boli na kartách komponentáre.
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny výrobku a zobrazenie stromu výrobku.
 • Opravené OAS: Export do XML MRP (kódovanie v UTF 8).
 • Opravené OAS: Export do XML Pohoda: A/ je odseknutý na 32 znakov, B/doplnený , C/ak nie je IČDPH, potom 0, D/opravené UDpdp, E/doplnené C1CN

Verzia: 2.30.067 z 15.5.2019

 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy faktúry vystavenej a dodacieho listu v českom jazyku.
 • Doplnené OAS: Prípravný čas a jednotkový čas na formulári mzdového (úkolového) lístku v režime rozšírenej výroby (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Zadávanie výkonovej normy (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Po spustení funkcie Ctrl+E v katalógu zostal v určitých prípadoch nastavený editačný formulár na EAN.
 • Opravené PRO: Pri ďalšom kroku dokončenej úlohy zariadenia sa nesprávne aktualizoval dátum nasledujúcej úlohy a Príznaku 1 (Pre Marlus).
 • Opravené PU: Chybné rozdelenie účtu na syntetiku a analytiku pri importe účtovného rozvrhu.
 • Opravené PU: Zostava pohľadávok a záväzkov zobrazovala niekedy chybné údaje (predpisy a úhrady v CM).
 • Doplnené EcoSun: Stĺpec IBAN v importe organizácií z Excelu.

Verzia: 2.30.066 z 13.5.2019

 • Doplnené OAS: Generovanie mzdových (úkolových) lístkov z výrobných príkazov (pre Slovtos). V parametroch výroby je možné nastaviť, aby sa ML generovali automaticky pri zadaní nového výrobného príkazu.
 • Doplnené OAS: Export do XML MRP.
 • Doplnené OAS: Špeciálny spôsob validácie množstva pri nedeliteľných MJ (pre RE EX).
 • Doplnené OAS: Pri zrýchlenom nahrávaní položiek sa v poli MJ po stlačení Enter vykoná zápis a otvorenie novej položky (pre RE EX).
 • Upravené OAS: Zrušené zaokrúhľovanie cien na komponentoch sady pri nastavení sady "Cenu napočítať z komponentov".
 • Upravené PU: Doplnený sumár Má dať a Dal do tlačovej zostavy účtovného predpisu. Zároveň nezobrazuje ich nulové hodnoty.

Verzia: 2.30.065 z 12.5.2019

 • Doplnené OAS: Tlač etikiet podporuje aj EAN8 štandard.
 • Doplnené OAS: Parameter na tlač obalov pre objednávky vystavené.
 • Doplnené OAS: Rozšírené zadávanie výkonovej normy a kalkulácie ceny výrobku (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Výdaj, alebo príjem položky cez balenie negeneroval neoddeliteľné obaly.
 • Opravené OAS: Export do XML Pohoda spadol na položkách, ktoré nemajú sadzbu DPH.
 • Opravené OAS: Export do CSV do stĺpca D sa naplní číslo skladovej karty a nie EAN.
 • Opravené OAS: Pri oprave došlého hotovostného dodacieho listov sa neaktualizoval príslušný pokladničný doklad.
 • Upravené OAS: Pri tlači dodacieho listu príjemky cez faktúru došlú zobrazí oznam ak faktúra nemá dodací list.
 • Upravené PAM: "BRADFORD FACTOR" iba aktívni zamestnanci k mesiacu vytvorenia prehľadu a doplnený počet kalendárnych dní trvania pracovného pomeru.
 • Doplnené PU: Import účtovného denníka z Excelu.
 • Opravené PU: Nebolo možné opraviť účtovný doklad dávky ak bol nastavený parameter "Dovoliť v denníku a v účtovnej dávke opravu záznamov generovaných z iných agend"
 • Opravené EcoSun: Pri zmene veľkosti fontu sa za určitých okolností pri každom otvorení prehľadu zväčšili šírky stĺpcov.

Verzia: 2.30.064 z 8.5.2019

 • Doplnené OAS: Export faktúr do formátu TXT pre SW Editel (pre RE EX).
 • Doplnené OAS: Import balení na skladových kartách z VFP OASIS.
 • Doplnené OAS: Do katalógu pridané polia Výdajová MJ (kód) a Príjmová MJ (kód). Ak nie je definovaná vedľajšia MJ pre príjem, alebo výdaj, zobrazujú základnú MJ.
 • Opravené OAS: Prepočet nákupnej ceny podľa vedľajšej MJ na položke dokladu PE, OBJV.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere kariet na doklad sa pri výdajovej/príjmovej MJ nastavenej na balenie nenastavilo správne množstvo.

Verzia: 2.30.063 z 7.5.2019

 • Doplnené OAS: Stĺpec Predaj za X posledných dní. V špeciálnych nastaveniach OASIS a na hlavičke stĺpca sa nastavuje počet dní pre zobrazenie predaja na kartách za posledných X dní. Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.

Verzia: 2.30.062 z 6.5.2019

 • Doplnené OAS: Rýchle zadanie EAN v skladových kartách (v menu Funkcie a klávesová skratka Ctrl+E).
 • Doplnené OAS: Export faktúr do formátu XML pre SW Pohoda (pre RE EX).
 • Doplnené OAS: Na organizáciu doplnený stĺpec Typ dokladu VE (pre RE EX). Upozornenie: v stĺpci nie je možná filtrácia a vyhľadávanie.
 • Opravené OAS: Po spustení funkcie Ctrl+E v katalógu zostal nastavený editačný formulár na EAN. Spôsobené v predchádzajúcej verzii.
 • Opravené OAS: Zobrazenie rezervácií v prehľade skladovej karty nefungovalo niekedy korektne.
 • Opravené OAS: Tlač viacerých objednávok vystavených zobrazovala niekedy na poslednom doklade nesprávnu sumu.
 • Opravené OAS: Report dodacieho listu niekedy zle zobrazoval nadpis ceny v položkách.
 • Opravené PU: Chyba pri uložení položky šablóny účtovného dokladu.
 • Doplnené SHOP: Algoritmus na kontrolu EAN13 a EAN8 štandardu pri predaji položiek.

Verzia: 2.30.061 z 5.5.2019

 • Doplnené OAS: Do položiek dokladov pridaná funkcia "Predajné ceny" (Alt+C) pre zobrazenie/editáciu predajných cien karty.
 • Doplnené OAS: Rýchle zadanie EAN na katalógu (v menu Funkcie a klávesová skratka Ctrl+E).
 • Doplnené OAS: Rýchla filtrácia zoznamu položiek faktúr a skladových pohybov podľa agend.
 • Opravené OAS: Niekedy sa vo formulári položiek po zmene karty nenastavilo správne pole množstvo.

Verzia: 2.30.060 z 3.5.2019

 • Doplnené PU: Upravená verzia výkazu DPH platného od 1.1.2012 (2012/01 v2). V definíciách výkazov DPH pribudne ďalší záznam.
 • Upravené PU: V XML DP DPH nastaví príznak "V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane" ak ani jeden z riadkov nemá sumu.
 • Upravené PU: Pri vytváraní súhrnného výkazu vypĺňa polia podľa predchádzajúceho záznamu.
 • Doplnené OAS: Rýchla filtrácia zoznamu položiek objednávok a predfaktúr podľa agend.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadávať dátumy expedície na jednotlivých položkách objednávok došlých (pre Slovtos). Parameter sa nastavuje v špeciálnych nastaveniach OASIS.
 • Doplnené OAS: Dátum dodania na položkách objednávok došlých (pre Slovtos). Ak sa objednávka vybavovala viacerými dokladmi, obsahuje najvyšší dátum.
 • Doplnené OAS: Na objednávke došlej sprístupnený vlastný bankový účet. Pridaná kontrola na vlastný BU pri generovaní dokladov z cenových ponúk.
 • Doplnené OAS: Parameter tlače FV "Netlačiť komponenty" pri sade.
 • Doplnené OAS: Klávesová skratka Ctrl+E pre import položiek z Excelu.
 • Doplnené OAS: Pri vytváraní faktúr a DL z objednávok došlých ignorovať formu úhrady nastavenú na dokladoch objednávok. Použije sa forma úhrady z obchodného partnera, alebo typu dokladu FA/DL. Parameter sa nastavuje v špeciálnych nastaveniach OASIS.
 • Upravené OAS: Pri naplnení číselníkov typov dokladov sa neprepíšu údaje existujúcich záznamov pre preddefinované typy.
 • Upravené OAS: Pri objednávkach/predfaktúrach nastaví príznak vybavenosti na "V" ak je objednané aj dodané množstvo 0.
 • Doplnené PAM: Štatistická zostava FOND PRACOVNEJ DOBY.
 • Doplnené PAM: Trinásty plat pre rok 2019.

Verzia: 2.30.059 z 29.4.2019

 • Doplnené OAS,PU: Pri importe OASIS, PU z VFP je možné vo voľbe "Vyčistenie tabuliek OASIS, SHOP a PU všetkých rokov" určiť, či sa zachovajú nastavenia a číselníky.
 • Upravené OAS: Pri importe OASIS, PU z VFP je možné spustiť voľbu "Vyčistenie tabuliek OASIS, SHOP a PU všetkých rokov" len v servisnom móde.
 • Upravené OAS: Do zobrazenia komponentára pridané stĺpce Cena a Spolu, ktoré obsahujú aktuálnu platnú cenu a hodnotu komponentu.
 • Opravené OAS: Zobrazenie cien komponentov v komponentárovom strome bolo za určitých okolností chybné.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave etikety nezobrazovalo katalógové číslo.
 • Opravené OAS: Výmaz dokladu neuvoľňoval výrobné čísla, ktoré boli na ňom použité.
 • Opravené OAS: Formulár výberu výrobných čísel v položkách dokladu: * Výrobné číslo znovu neponúklo ak bolo vymazané zo zoznamu. * Zoznam obsahoval aj vyskladnené výrobné čísla.
 • Opravené OAS: Formulár výberu výrobných čísel v položkách dokladu obsahoval nekorektne vytvorený zoznam VČ.
 • Opravené PU: Niekedy sa neaktualizovali zmeny v definícii výkazu DPH.
 • Opravené PU: Nápočet DPH pri dobropisoch z EU s viacerými číslami pôvodných faktúr.
 • Doplnené PRO: Vo formulári osvedčenia, zázname o abs. školení sa pri zmene platnosti od a druhu školenia dopočíta platnosť do.
 • Doplnené PAM: Import údajov pre tvorbu štatistického výkazu ISCP.
 • Doplnené PAM: Generovanie odmien zo základnej mzdy a mzdy za nadčas.

Verzia: 2.30.058 z 25.4.2019

 • Opravené PAM: Mesačný prehľad Riadok 2 a 4 pri odpočítaní RZD z min. mesiacov
 • Opravené PAM: SP pri nepravidelnom dôchodcovi na DoPČ.
 • Doplnené OAS: Do katalógu a kariet pridaný stĺpec "Najlepšia cena", ktorý zobrazuje najnižšiu predajnú cenu z karty a všeobecných cenníkov.
 • Doplnené OAS: Manuálne pridávanie a výmaz výrobných čísel (pridávanie je vo voľbe Funkcie).
 • Doplnené OAS: Pri importe OASIS z VFP sa vo voľbe "Vyčistenie tabuliek OASIS a PU všetkých rokov" vyčistia aj tabuľky SHOP.
 • Opravené OAS: Chyba pri kópii skladovej karty s príliš veľkým číslom karty.
 • Doplnené SHOP: Nedeliteľné merné jednotky nedovoľujú zadať množstvo na desatinné miesta.
 • Doplnené SHOP: Parameter zaokrúhľovania množstva.

Verzia: 2.30.057 z 23.4.2019

 • Opravené OAS: Pri úprave údajov karty cez funkcie "Predajné ceny" a "Doplnkové údaje" sa zmeny prejavili až pri obnove náhľadu (platilo aj pri spúšťaní funkcií cez ich klávesové skratky).
 • Doplnené OAS: Parameter pre tlač rozpisu DPH na dodacom liste (pre RE EX).
 • Doplnené OAS: Parameter na tlač QR kódu úhrady na faktúre iba pre formu úhrady prevodným príkazom (pre RE EX).
 • Opravené OAS: Pri importe dokladov z VFP sa nevypočítali sumy na hlavičke dokladu. Spôsobené vo verzii 2.30.053.
 • Opravené OAS: Kontrola salda pri importe z VFP vyhlasovala za určitých okolností chybu.

Verzia: 2.30.056 z 23.4.2019

 • Upravené PU: V bankovom výpise sa rok a mesiac dátumu položky musia zhodovať s dátumom dokladu.
 • Upravené PU: Povolená úprava záznamov v účtovnej dávke alebo denníku pre agendu PAM.
 • Doplnené PRO: Import typizácie školení a osvedčení/záznamov o absolvovaných školeniach z Excelu.
 • Doplnené PRO: Emailové upozorňovanie na blížiace sa dátumy nároku ochranných osobných pracovných prostriedkov (nastavuje sa v parametroch PRO/OOPP).
 • Doplnené PAM: Odchýlka "2194 Náborová odmena", ktorá je priradená k mzdovej položke "M2_194 Náborová odmena".
 • Upravené PAM: Automatické prepočty UNP 1 01.
 • Doplnené OAS: Import skladových pozícií z VFP OASIS.
 • Doplnené OAS: Parameter pre označovanie kariet príznakom "X" pri zmene jednej z cien.
 • Doplnené OAS: Parameter pre povolenie duplicitných EAN kódov v katalógu a skladových kartach.
 • Doplnené OAS: Duplicitné EAN kódy pri vyhľadávaní karty v dokladoch sa ponúkne výber karty, ak sa nájde viac kariet s rovnakým EAN.
 • Doplnené OAS: Do zjednodušenej objednávky pridaná poznámka na odberateľa (pre RE EX).
 • Upravené OAS: Upravená zjednodušená prijatá objednávka (pre RE EX).
 • Upravené OAS: Katalóg, skladové karty v poli číslo ponúkne najbližšie voľné číslo (použije sa zadané číslo plus 1).
 • Opravené OAS: Vo formulári úkolového lístku nepovolilo editovať pätičku ak sa určité pole nevolalo "Artikel" (pre HDO).
 • Opravené OAS: Vo formulári úkolového lístku nebolo možné vybrať operáciu (pre HDO).
 • Doplnené SHOP: Duplicitné EAN kódy pri vyhľadávaní karty pri predaji sa ponúkne výber karty, ak sa nájde viac kariet s rovnakým EAN.

Verzia: 2.30.055 z 14.4.2019

 • Doplnené OAS: Zakázať zadávať záporné množstvo na objednávkach došlých. Záporné množstvo je povolené len pri storne celej objednávky. Parameter sa nastavuje v špeciálnych nastaveniach OASIS.
 • Doplnené OAS: Tlač etikiet z individuálnych cenníkov.
 • Opravené OAS: Pri tlači etikiet dochádzalo k chybe, ak karta nemala zadaný EAN.
 • Upravené OAS: Číslovanie faktúr pri použití rumunského FM.
 • Upravené OAS: Povolené vybavenie objednávok v zamknutom období.
 • Upravené PU: Doplnená definícia KV riadok C1.
 • Upravené BI: Zrýchlený výber stĺpcov do BI prehľadu.
 • Opravené EcoSun: Chyba pri poškodenom XML súbore obľúbených tlačových zostáv.

Verzia: 2.30.054 z 12.4.2019

 • Doplnené OAS: Formulár hromadnej zmeny cien si pamätá posledne nastavené hodnoty.
 • Doplnené OAS: HS do formulára organizácie a prevádzky.
 • Doplnené OAS: Import HS z WinOASIS.
 • Upravené OAS: Do definície importu položiek z Excelu pridaný stĺpec MJ.
 • Opravené OAS: Pri tlači etikiet dávalo pri výrobkoch namiesto určenej ceny cenu z komponentára.
 • Upravené SHOP: Pri dennej uzávierke sa na OASIS doklad použije účet z pokladne (pri napojení na PU).
 • Upravené SHOP: Platidlo typu hotovosť použije účet z pokladne (pri napojení na PU).
 • Doplnené PAM: Štatistické zisťovanie Práca 2 04 2019

Verzia: 2.30.053 z 10.4.2019

 • Upravené PRO: V module Školení zmenené názvy niektorých polí, zviditeľnenie tlačítka "Osoba je pravidelne školená" na osobe, pri zakladaní osvedčenia z osoby predplní vlastníka na danú osobu.
 • Opravené PRO: V editačnom formulári Školení v kaskáde školení a osvedčení sa hneď nezobrazovali novovytvorené záznamy.
 • Doplnené OAS: Nový špeciálny parameter umožňuje povoliť zmenu nevýznamných údajov na zaúčtovaných dokladoch a dokladoch zaradených do DPH. Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.
 • Doplnené OAS: Typy predajných cien (Bežná, Zľava, Výpredaj, Novinka).
 • Doplnené OAS: Príznak umiestnenia organizácie a prevádzok do webových obchodov.
 • Opravené OAS: Zápočty, generovanie úhrad neakceptovalo sa ručne zadané číslo dokladu.
 • Opravené OAS: Chybná informácia o zápornom disponibilnom stave pri vybavovaní objednávky vystavenej z faktúry došlej.
 • Doplnené OAS: Doplnená tlač zjednodušenej došlej objednávky.
 • Opravené EcoSun: Pri pridávaní vlastnej/spoločnej zostavy do stromu tlačových zostáv dochádzalo k chybe ak pridávaná zostava bola pridávaná ako prvá.
 • Opravené EcoSun: Export veľkého počtu organizácií do XML vyhlasoval chybu.

Verzia: 2.30.052 z 7.4.2019

 • Doplnené OAS: Mernú jednotku je možné definovať ako "nedeliteľnú" (pri pohyboch sa dá zadať množstvo len v celých číslach). Zatiaľ implementované len v dokladoch OASIS.
 • Doplnené OAS: Stavy objednávok.
 • Doplnené OAS: Servisný parameter "Po uložení objednávky prepočítať stavy rezervovaného a kontrahovaného množstva na kartách dokladu". Parameter sa nastavuje v špeciálnych nastaveniach OASIS.
 • Doplnené OAS: Do tabuľky skladových kariet pridané stĺpce Stav a Hodnota za nastavené obdobie.
 • Upravené OAS: V parametroch tlačovej zostavy rekapitulácie sa zobrazuje kód tovarovej skupiny.
 • Opravené OAS: Výmaz skladovej karty s komponentárom.
 • Upravené PU: Rozšírené zobrazenie prvotných dokladov zo saldokonta pre iné pohľadávky a vymazané doklady.
 • Doplnené PAM: Vytvorenie XMS súboru prehľadu "BRADFORD FACTOR".
 • Doplnené PRO: Nový modul Školení, osvedčení a prehliadok (nekompatibilný s modulmi "Školenia" a "Osvedčenia" modulu VTZ).
 • Doplnené VTZ: V nastaveniach modulu VTZ prepínač "Použiť moduly VTZ školení a osvedčení". Pri zapnutom parametri sa vypne nový modul Školení, osvedčení a prehliadok v PRO a aktivujú sa pôvodné moduly vo VTZ.
 • Doplnené CRM: Úprava nastavenia a kontroly zodpovedného na úlohe (pre Bukna).
 • Doplnené EcoSun: Optimalizácia štartu aplikácie.
 • Doplnené EcoSun: Vyhľadávanie v stromovom zozname stĺpcov tabuľky (zapína sa cez ikonu "ďalekohľadu").
 • Upravené EcoSun: Zrýchlené zobrazenie stromového zoznamu všetkých stĺpcov tabuľky (voľba pridať stĺpce v nastavení tabuľky).
 • Upravené EcoSun: Možnosť vypnúť medzisúčty na všetkých stĺpcoch / riadkoch v analýze dát.

Verzia: 2.30.051 z 2.4.2019

 • Doplnené EcoSun: Export organizácií do XML.
 • Doplnené OAS: Úpravy výroby (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Zmena kódovania a údajov v exporte OBJV do ASAS (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Pri zmene typu dokladu na OBJD sa nezmenila forma úhrady.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere kariet na doklad sa niekedy nepreniesla hmotnosť a neuplatnila tovarovoodberateľská zľava.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere kariet na doklad vo výberovom okne nefungovala oprava karty.
 • Opravené OAS: Hromadný prepočet disponibilných stavov na kartách niekedy neuložil prepočítané údaje.
 • Doplnené SHOP: Individuálna zľava na celý bloček akceptuje OASIS parameter v odbyte "Uplatňovať dokladové zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka".
 • Doplnené SHOP: Zoznam práve predávaných položiek v okne predaja si pamätá veľkosti a pozície stĺpcov.

Verzia: 2.30.050 z 28.3.2019

 • Upravené: Nové verzie knižníc prostredia DX 18.2.7.
 • Upravené: Aplikácia od verzie 2.30 vyžaduje na každom klientskom PC Microsoft .NET Framework 4.6.2. Link na stiahnutie: http://www.sunsoft.sk/software/down.aspx?ref=netfw462.xml

Verzia: 2.25.1041 z 27.3.2019

 • Doplnené OAS: Pri importe položiek z XLS na doklad PE je možné zmeniť predajnú cenu na karte podľa zadanej prirážky (zmenené karty sa označia X). Voľba sa nastavuje jednotlivo, alebo hromadne parametrom na katalógovej karte.
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače vystavenej faktúry a vystaveného dodacieho listu tlačidlo "Rozpísať vedľajšiu MJ", ktoré rozpíše vedľajšiu MJ na položke dokladu.
 • Doplnené OAS: Pred tlačou etikiet je možné vymazať položky, pre ktoré nechcete etikety vytlačiť.
 • Doplnené OAS: Povolené vytvoriť predfaktúru aj bez objednávky. V tomto prípade nevzniká rezervované / kontrahované množstvo na sklade.
 • Doplnené OAS: Pri zadaní úlohy z objednávky sa nastaví ako kalendárová a do predmetu sa vypíšu čísla kariet (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Hotovostné dodacie listy (typ 202) je možné uhradiť cez rumunský fiškálny modul (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Pri hromadnom pridaní položiek do dokladu sa automaticky uplatňujú definované položkové zľavy (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Výpočet dní z rozsahu dátumov pri generovaní zápožičkových faktúr (pre AS Trading).
 • Upravené PU: Výpočet riadku 33, 38 DP DPH pri NO.
 • Opravené PU: Prepočet kurzového rozdielu pri zmene dátumu vo formulári úhrady.

Verzia: 2.25.1040 z 24.3.2019

 • Doplnené OASIS: V okne výberu skladovej karty na editačný formulár položky je možné hromadné pridanie položiek do dokladu (pre Autocar). Parameter sa nastavuje v špeciálnych nastaveniach OASIS zvlášť pre každého používateľa.
 • Doplnené PU: V salde v režime rozdelenia úhrady je možné vybrať doklady zakliknutím položky v ľavom výberovom stĺpci.
 • Upravené PU: Výpočet riadkov 37 DP DPH pri NO.
 • Opravené PU: Pokladničné doklady bez obchodného partnera s príznakom ERP sa nedostávali do KV D1.

Verzia: 2.25.1039 z 22.3.2019

 • Doplnené EcoSun: Oprávnenie "Zmena priradený/zodpovedný na organizácii".
 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena typu VE na organizácii".
 • Doplnené OAS: Zaradenie skladov do skupín.
 • Doplnené OAS: Do multikategórií je možné pridávať údaje pre webový obchod.
 • Doplnené OAS: Parametre pre webový obchod net.biz.
 • Upravené OAS: Filtrácia výberu typu pohybu pri oprave dokladu (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Nastavenie dátumu výkazu pri došlých FA, ak je dátum príchodu po termíne DPH.
 • Upravené BI: Optimalizované využitie pamäte pri voľbe Analýza dát.
 • Opravené PAM: Pri tlači zápočtového listu ak nástup bol 29.2. a koniec PP mimo priestupného roku.
 • Upravené PAM: Potvrdenie o príjme doplnené za vybraté obdobie (aj cez rok).
 • Doplnené SHOP: Import zákazníckych kariet z VFP.

Verzia: 2.25.1038 z 20.3.2019

 • Doplnené EcoSun: V reklamačných prípadoch doplnené doklady VE, PE, VI, PI a stavy na sklade.
 • Opravené CRM: Oprávnenia prípadov (zákazka, servisný prípad, schvaľovanie, reklamácia, obchodný prípad, projekt).
 • Upravené OAS: Vypnuté rozdeľovanie príkazov na úhradu podľa vlastného BU uvedeného na doklade.
 • Opravené PU: Pri tlači viacpoložkového pokladničného dokladu niekedy netlačilo v sumáre nulovú DPH.
 • Doplnené PAM: Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie zamestnávateľa je možné zadať aj v % z hrubej mzdy.
 • Upravené PAM: Úprava zostavy "BRADFORD FACTOR".
 • Opravené PAM: Globálne nastavenia PAM.
 • Opravené PAM: Na tlačenej forme hromadného oznámenia do ZP údaj "DIČ".

Verzia: 2.25.1037 z 20.3.2019

 • Opravené OAS: Chyba pri úhrade faktúr. Spôsobené v predchádzajúcej verzii.

Verzia: 2.25.1036 z 19.3.2019

 • Upravené Ecosun: V príkazoch na úhradu (XML súbor) v prípade dopĺňania dátumu je doplnená "0" v mesiaci a dni (napr. dňa 5.3.2019 je výsledok "20190305").
 • Doplnené OAS: V cenníkoch, akciách, letákoch pribudla možnosť platnosti cenníka len pre vybrané sklady.
 • Opravené OAS: Ak mal používateľ prednastavený sklad, pri prevode medzi skladmi sa nastavil na prvej položke nesprávny sklad.
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky skladových pohybov VE niekedy vznikli rozdiely medzi stranami.
 • Upravené PU: Pri zápise úhrady v EUR z banky, alebo pokladne k pohľadávke v CM program musí byť zadaný kurz, alebo úhrada v CM.
 • Opravené PU: Pri vypnutom parametri "Dovoliť v denníku a v účtovnej dávke opravu záznamov generovaných z iných agend" nebolo možné zaúčtovať dávku z inej agendy. Chyba vznikla v predchádzajúcej verzii.
 • Upravené PAM: Tlačová zostava RZD je triedená automaticky podľa priezviska zamestnanca.

Verzia: 2.25.1035 z 18.3.2019

 • Upravené EcoSun: Ak je poštová adresa zhodná s fakturačnou, je možná jej úprava len cez fakturačnú adresu. Ak chcete zadať inú poštovú adresu ako fakturačnú, vyberte ju zo zoznamu alebo vytvorte novú adresu.
 • Doplnené CRM: Prehľad dochádzky po pracovníkoch a mesiacoch (pre Basler).
 • Doplnené OAS: V cenníkoch, akciách, letákoch pribudla možnosť platnosti cenníka len pre danú cenovú hladinu.
 • Doplnené OAS: Na výrobných príkazoch doplnené zobrazenie položky komponentára v prehľade nedokončenej výroby (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Na výrobných príkazoch doplnená funkcia "Odradiť príjem HV a výdaj NV" (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Na skladových kartách doplnené zobrazenie stavov na výrobných príkazoch (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Automat na import faktúr a ich položiek z Ventusu (pre Belex).
 • Doplnené OAS: V nastaveniach výroby preddefinované koeficienty VR, OPN, SR (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Import odberateľských zliav do organizácií z VFP OASIS.
 • Upravené OAS: Dátum expedície sa automaticky nastaví podľa dátumu objednávky na nasledujúci deň (pre Regionall Express).
 • Upravené OAS: GLS import stavu a čísiel balíkov môže automaticky odosielať e maily podľa šablón.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení dobropisu ostávalo pole "Vytvoril" nastavené na užívateľa z dobropisovaného dokladu.
 • Opravené OAS: Import obrázkov z VFP, ktoré obsahujú v názve bodku.
 • Doplnené PU: Parameter "Dovoliť v denníku a v účtovnej dávke opravu záznamov generovaných z iných agend (faktúry, pokladňa, atď...)". Zapína sa v špeciálnych nastaveniach PU.
 • Opravené PU: Pri vytvorení .PDF účtovnej závierky dávalo nesprávny dátum zostavenia.
 • Opravené PU: Pri tvorení .PDF došlo k chybe ak vlastná organizácia nemala zadaný SkNace.
 • Doplnené PAM: Číselníky pre Treximu.
 • Upravené PAM: Odchýlka "1191" zaokrúhľovanie na dve desatiny nahor.
 • Opravené PAM: Dni pre zdravotné poistenie pre dohody s použitím odchýlky "126".
 • Opravené PAM: Globálne nastavenie PAM, skontrolujte si nastavenie.
 • Opravené PAM: Výkaz pre ZP pri odmene po skončení PP.

Verzia: 2.25.1034 z 13.3.2019

 • Doplnené CRM: V listovej pošte automatické generovanie "Značky" a kontrola jej duplicity (pre Eltodo).
 • Upravené CRM: Názov agendy "Mailingy" (v hornom aj ľavom menu) na "Objednávky" (pre Eltodo).
 • Upravené OAS: Exportný súbor objednávok do ASAS u (Softip) (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Klávesová skratka na uplatnenie kategorizačnej položkovej zľavy.
 • Doplnené OAS: Automatické (odosiela sa na pozadí 1. deň mesiaca) a manuálne (spúšťanie cez funkcie faktúr vystavených) odosielanie e mailu s prehľadom poklesov v obratoch u zákazníkov (pre Belex).
 • Doplnené OAS: Šablóny e mailov možnosť nastaviť odosielateľa, zmenu stavu došlej objednávky.
 • Doplnené OAS: GLS import stavu a čísiel balíkov do vystavených faktúr.
 • Doplnené OAS: Automatické odosielanie e mailov pri spracovaní XML z eShop a pri vytvorení faktúry z objednávky (pre TAZAR GROUP).
 • Upravené OAS: Zobrazovanie ponuky pre hotovostné úhrady cez SHOP.
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky skladových pohybov niekedy vznikli rozdiely medzi stranami (spôsobené v predchádzajúcej verzii).
 • Doplnené PU: Pri zápise úhrady v EUR z banky, alebo pokladne k pohľadávke v CM program umožňuje aj zadanie úhrady v CM.
 • Upravené PU: Z výkazu DPH sa predpis platby DPH v salde už nevytvára automaticky, ale manuálne cez menu Funkcie.
 • Opravené PU: Pri výmaze položky denníka sa musí vymazať aj predpis v salde vytvorený z tejto položky.
 • Upravené SHOP: Ak je bloček typu úhrada faktúry, nie je možná jeho kópia.
 • Doplnené SHOP: Editácia a tlač poznámky na bločku.
 • Doplnené SHOP: Klávesové skratky pre tlač a zobrazenie duplikátu bločku.
 • Doplnené PAM: Doplnená zostava "Prehľad príspevkov do fondov".
 • Doplnené PAM: Možnosť odosielanie výplatných pások elektronicky po hospodárskych strediskách.
 • Opravené PAM: Oprava vyhlásenia na 2% pri daňovom bonuse na zaplatené úroky.
 • Opravené PAM: V rekapitulácii suma mzdy na účet v hotovosti iba kladné hodnoty.