SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii JU

Verzia: 4.29.870 z 15.05.2019

 • Kontrolný výkaz oprava: došlé faktúry s paragrafom 68a(daňový nárok až po zaplatení) v riadku B2 nemali variabilný symbol z faktúry.

Verzia: 4.29.869 z 11.04.2019

 • Peňažný denník zrušené tlačítko "Tlač položky" .

Verzia: 4.29.868 z 30.03.2019

 • Peňažný denník nesúlad medzi výpočtami "F9 Základ dane" a "F3 Daňový základ" : nesúlad spôsobuje stĺpec "Zaokruhl.".
 • DO neho sa zapisuje rozdiel, ak vznikne pri výpočte základ daň spolu. Do zostavy Základ dane preto pribudol stĺpec Zaokruhl., aby sa dal ľahšie zistiť nesúlad.

Verzia: 4.29.867 z 20.02.2019

 • DpFOB 2018 oprava pre stratu: ak je vyplnený riadok 44, tak program nesprávne vyplnil riadok 47 asprávne má byť vyplnený riadok 48.
 • EM F9 opravené zostavy Mesačné účtovné odpisy "Za rok po mesiacoch" a "Za rok po mesiacoch a účtoch".

Verzia: 4.29.866 z 31.01.2019

 • DpFOB 2018 potvrdenie v PDF.

Verzia: 4.29.865 z 31.01.2019

 • DpFOB 2018 nápočet údajov z denníka Ctrl+P, export do PDF. Zatiaľ nie sú naprogramované prepočty.

Verzia: 4.29.864 z 12.12.2018

 • DODOD : zväčšený údaj email z C35 na C50.

Verzia: 4.29.863 z 17.09.2018

 • Tatrabanka internetbanking : banka zmenila formát TXT výpisu.
 • DODOD : zväčšený údaj nazov z C40 na C50.
 • DpDPH : Doklady z OASISu s typom 08EY (dobropisy so zmiešanými položkami bez/so samozdanením) oprava daňového priznania. Program ignoroval nárokové položky z dokladu a nedával ich do riadku 28. V kontrolnom výkaze sa oba typy položiek dostanú do riadku C2.

Verzia: 4.29.862 z 26.07.2018

 • KvDPH XML : doplnený "Podklad ku XML" prvý riadok každej sekcie A1 D2 obsahuje aj kontrolný súčet základov a dph.
 • KvDPH XML : ak program nájde mernú jednotku v tvare "m2", tak ju premení na povolenú mernú jednotku "m". Nevyplnenú mernú jednotku doplní "ks".

Verzia: 4.29.861 z 04.05.2018

 • KvDPH XML : opravené súčtovanie podľa colného sadzobníka (prvé 4 znaky) a podľa mernej jednotky.

Verzia: 4.29.860 z 19.04.2018

 • DpDPH : opravená chyba pri nápočte.

Verzia: 4.29.859 z 18.04.2018

 • Pokladňa F9 Pokladničná kniha report : program doťahuje názov firmy na všetky tlačené doklady.

Verzia: 4.29.858 z 23.03.2018

 • KvDPH : tvorba XML program doplní colný sazdobník ku položkám, ktoré boli vygenerované programom ako zľava.

Verzia: 4.29.857 z 09.03.2018

 • KvDPH : tvorba XML merné jednotky "tis.", "tona", "sto", "100m" sa konvertujú na "ks" a "t".
 • DPFOB: tlač PDF opravená chyba "variable t2_15_1" program nepreniesol údaj 15 z tabuľky 3 do PDF.

Verzia: 4.29.856 z 08.03.2018

 • DPFOB: oprava strana5/riadok51 a strana7/riadok16 sa nesprávne prepisovali, odstránené nuly na strane 11 písmeno v XIII.oddieli, nulované údaje zo strany 16/08,09,10.

Verzia: 4.29.855 z 07.03.2018

 • DPFOB: oprava variable B34.

Verzia: 4.29.854 z 05.03.2018

 • DPFOB: údaj 121 ide do XML vždy bez znamienka. Tabuľka č.1 v riadkoch Zásoby/Pohľadávky na začiatku zdaňovacieho obdobia dávali rôzne hodnoty v časti A a v časti B.
 • DpDPH: nové XML aj pre eDaneJava.
 • KV a XML: pôvodná položková zostava v niektorých prípadoch nebola vhodná. Preto sú doplnené dve nové zostavy XML. Riadok A.2 môže byť súčtovaný podľa skladových kariet alebo podľa colného sadzobníka. a/ Doklad môže obsahovať viac rovnakých skladových položiek, ktoré sa na zbernú faktúru dostali generovaním zo zberných dodacích listov a do XML môžu ísť iba jedným súčtovým riadkom. a/ Doklad môže obsahovať aj práce, koré sa týkajú komodít (napr. rezanie železa) a práce majú byť pripočítané ku komoditám podľa rovnakého colného sadzobníka.

Verzia: 4.29.853 z 21.02.2018

 • Oprava KV riadok A.2 : v niektorých prípadoch program nedoplnil colný sazdobník, množstvo a mernú jednotku.

Verzia: 4.29.852 z 21.02.2018

 • KV: Do XML sa posielajú merné jednotky prekonvertované na malé písmená.

Verzia: 4.29.851 z 20.02.2018

 • DpDPH posielanie na eDane: opravené posielanie na formulár platný od 1.1.2018. Program posielal na starý formulár.
 • KV: odstránené pomocné okno pre výpočet riadku A.2.

Verzia: 4.29.850 z 16.02.2018

 • DpFOB 17.

Verzia: 4.29.849 z 09.02.2018

 • XML a PDF pre DpFOB 17.

Verzia: 4.29.848 z 08.02.2018

 • Daňové priznanie DPH: nové PDF pre rok 2018 (daňový zástupca podľa § 69aa zákona).
 • DMV: vozidlá F9. tlač : Vozidlá N3 nezaradené v súprave bez nároku na zníženú sadzbu dane.
 • DPH: zdvojené dobropisy v riadku 28 pre odloženú daňovú povinnosť.
 • DPH: opravené XML súbor podľa platného formátu pre rok 2018 (platiteľ dane podľa §69aa).
 • KV dodatočný : opravený kód opravy pre B31 a B32. Finančná správa odmietla načítať XML s chybným kódom.
 • Homebanking Prima Banka 5600: upravený import SEPA formátu, lebo banka ho zmenila.

Verzia: 4.29.847 z 15.10.2017

 • Dodod.edi_fakt(C15) pre potreby oasisu.
 • Znak_dph.

Verzia: 4.29.846 z 06.10.2017

 • Kniha záväzkov dopisovanie prepisu: doplnený údaj "Poh" pokazil potvrdzovanie enterom. Opravené.

Verzia: 4.29.845 z 22.09.2017

 • Dobropisy pre trojstranný obchod typ 08E4, druh dph je "P3O" a súčasne "Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom" dáva do riadku 35.
 • Dobropisy pre trojstranný obchod typ 08E4, druh dph je "P3O" a súčasne "Tovary pri ktorých druhý odberateľ platí daň"
 • dáva do riadkov 26,27,28. (oasis zápis do prehladov dph)

Verzia: 4.29.844 z 06.09.2017

 • Dodod.fa_hot.
 • Vystavené preddavkové doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": kontrolný výkaz pre vyššie preddavky než je vyúčtovacia faktúra dáva nadbytočný preddavok do riadku C.1.

Verzia: 4.29.843 z 24.07.2017

 • KvDPH : vystavené doklady z OASISu s položkou v nulovej sadzbe "Paragraf 69 ods. 12 písm.J" dávalo do A.2 dvakrát.

Verzia: 4.29.842 z 20.06.2017

 • DpDPH : vystavené doklady z OASISu s položkou v nulovej sadzbe "Paragraf 69 ods. 12" dávalo do technického riadku 000.
 • DpFOB : zmenený výpočet dane na riadku 81: ak je základ dane vyšší, než 35.022,31€, tak vypočítané dane 19% a 25% sa najprv zaokrúhlia nadol na eurocenty a až potom sa sčítajú do riadku 81. Doteraz boli obe dane vypočítané na 4 desatinné miesta, sčítané a až súčet zaokrúhlený nadol. Zmenu si vyžiadalo porovnanie s Finančnou správou, kde nastával centový rozdiel.

Verzia: 4.29.841 z 26.05.2017

 • Vystavené preddavkové doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": v DpDPH budú v riadku 908 a
 • v KvDPH budú v riadku A.2 oprava riadku R77.

Verzia: 4.29.840 z 24.04.2017

 • DpDPH úhrady v nulovej dph sa dostali do daňového priznania na riadky 904,905,906,907,908. Potom sa dostali nesprávne Kontrolného výkazu. Správne nemajú byť úhrady ani v DP ani v KV.

Verzia: 4.29.839 z 21.04.2017

 • Kontrolný výkaz vystavené doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": oprava nesprávneho nápočtu KV, do riadku D.1 program nesprávne zobral aj úhrady ku týmto dokladom.

Verzia: 4.29.838 z 20.04.2017

 • Kontrolný výkaz riadok C.2 pre faktúry z OASISu, ktoré sú krátené percentom : program neprepočítal krátenú dph a do KV dával plnú čiastku.

Verzia: 4.29.837 z 19.04.2017

 • Daňové priznanie DPH F9 Tlačové zostavy ku dph 10.Podľa dokladov : opravená zostava pre malú dph zostava rozdeľovala základ a dph.
 • Kontrolný výkaz DPH odstránená chyba "File must be opened exclusively". Chyba nemala vplyv na výpočet, program nevedel zoradiť riadky KV a nové riadky B31, B32 boli zaradené na spodku tabuľky.
 • Kvartálni plátci DPH : do DpDPH program nezobral všetky vystavené doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J"

Verzia: 4.29.836 z 22.03.2017

 • Kontrolný výkaz DPH : chyba "variable kv_sklad not found" odstránená.
 • DPFOB strana 14 úplne hore doplnené "DIČ (rodné číslo)" : nemá vplyv na správnosť XML a PDF, chýba iba v zobrazovacom okne.

Verzia: 4.29.835 z 10.03.2017

 • Peňažný denník F9 doplnená tlač "Ctrl+D" : doklad aj s rozdelenými položkami a ich pohybmi.

Verzia: 4.29.834 z 08.03.2017

 • DPFOB : oprava riadku 150 rozšírená podmienka podľa vyplneného riadku 68, 94+104, 34+37+58+66+69<=1901.67

Verzia: 4.29.833 z 06.03.2017

 • DPFOB : oprava na strane 7(riadok 16 a 17 tabuľky 3) a na strane 9 (riadok 117 a 118) program prenášal tieto čísla nesprávne.

Verzia: 4.29.832 z 03.03.2017

 • DPFOB : aktualizované "Potvrdenie o podaní daňového priznania ..." pre rok 2016.

Verzia: 4.29.831 z 02.03.2017

 • Účtovná závierka nový výkaz : na prvú stranu program doplní aj bezprostredne predchádzajúce obdobie.
 • Denník nový doklad : ak "Nie je DPH" a "Neuplatnená v PD", tak sa neponúkne riadok KV. Inak sa ponúka "D1" alebo "B3".

Verzia: 4.29.830 z 24.02.2017

 • Kontrolný výkaz DPH XML : riadky B32.

Verzia: 4.29.829 z 24.02.2017

 • Kontrolný výkaz DPH XML posielanie na eDane : finančná správa zmenila parameter pre posielanie "KVDPHv17".

Verzia: 4.29.828 z 24.02.2017

 • Kontrolný výkaz DPH XML : tuzemské samozdanenie v riadku A.2 bolo nesprávne rozpísané po položkách. Po oprave sa položky scitujú podla císla dokladu.

Verzia: 4.29.827 z 22.02.2017

 • Kontrolný výkaz DPH XML : od 1.1.2017 finančná správa zmenila schému "kv_dph_2017.xsd".
 • DPFOB strana 3 Tabuľka 1a a Tabuľka 1b : vyplnenie podľa fajok, napočítané hodnoty sú viditeľné v šedých chlievikoch a zafajknutím sa prenesú do príslušných údajov. Odfajknutím sa príslušné údaje znujujú, ale šedé ostanú.

Verzia: 4.29.826 z 14.02.2017

 • DPFOB strana 3 zafajknuté "Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa §6 ods.10 pri príjmoch podľa §6 ods.1 a 2":
 • zafajknutím sa znulujú výdavky Tabuľky č.1 v riadkoch 1 9 a výdavky v riadku 10 sa vypočítajú 40% z príjmov riadku 10. Výsledok môže byť maximálne 420€ krát počet mesiacov. K tomu sa pripočíta "Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa §6 ods.1 a 2" a súčet výdavkov môže byť maximálne do výšky príjmov v riadku 10.
 • DPFOB tlač do PDF : program nezapísal v PDF na stranu 3 údaje v riadkoch 11 12 13 Tabuľky č.1. Opravené.

Verzia: 4.29.825 z 10.02.2017

 • DPFOB strata v riadku 72: oprava riadku 73 a 74 ak je r72 nulový, tak aj r73 a r74 sú nulové.

Verzia: 4.29.824 z 08.02.2017

 • DPFOB export do XML, načítanie na finančnú správu, kontrola a podanie EZou : podanie vypisovalo oznámenie "Nastala chyba pri podpísaní elektronického dokumenu". XML je opravené.
 • DPFOB export do XML, načítanie na finančnú správu, kontrola : upozornenie "Riadok 43 a 44 Nemôže byť vyplnené zároveň" upravené XML tak, že neposiela nulovú hodnotu, aby upozornenie nevypisovalo.

Verzia: 4.29.823 z 08.02.2017

 • DMV prvé prázdne tlačivo bez daňového úradu zapísalo nesprávne "SK" na kláves Enter. Nápočet potom neprebehol, lebo program už nepýtal daňový úrad a DP sa musí zrušiť.
 • Evidencia majetku EM : tlač F9 "Prehľad majetku" : opravená tlač pre vyradený majetok napr. 20.01.2017, ale tlač za 12/2016 už tento majetok nezobrazila, lebo bol odpísaný už dávnejšie a v roku 2016 mal nulový odpis.

Verzia: 4.29.822 z 27.01.2017

 • dphfinkv.cdx sa vytvorí aj pri nápočte KV, ak sa nenájde.

Verzia: 4.29.821 z 20.01.2017

 • Daň z motorových vozidiel : opravený výpočet dane pre vozidlo s evidenciou 10.6.2004, ale vznik DP 1.11.2016. Výpočet
 • mal byť za 2 mesiace, ale program vypočítal 5/7 mesiacov.
 • DpDPH a OASIS : doklady typu "18D" dobropis do tretích krajín v nulovej DPH program nedával do DpDPH. Po oprave ich program zaradí do riadkov 15 a 17 ako aj doklady typu "18". Doklady "18" aj "18D" majú druh dph = "VVMD" (vývoz a medzinárodná doprava)