SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.13.020 z 12.04.2019

 • Export do EDI pre COOP dobropisy: do riadku HDR sa doťahuje číslo pôvodnej faktúry (HDR21) na 15 znakov.

Verzia: 4.13.019 z 08.04.2019

 • Rozšírené stĺpce pre prevádzky. Stĺpce sa dajú rozšíriť vo var_1.dat parametrom "prevadz_nazov=čč", tlačiť sa bude maximálne 80 znakov. Po nastavení var_1 je potrebné vyčistiť adresár UZIVATEL a vynútiť konverziu. Do reportov treba doplniť posledný údaj w_pstat.
 • Export do EDI pre Kaufland: doplnené údaje HDR18 a HDR19, odstránené údaje LIN25 a LIN26.

Verzia: 4.13.018 z 05.04.2019

 • Export do EDI : dopracované príznaky pre dobropisy a doplnené číslo pôvodnej faktúry do HDR na pozície 20 a 21.

Verzia: 4.13.017 z 04.04.2019

 • Lull : dopracovaný import dobropisov z CSV.

Verzia: 4.13.016 z 03.04.2019

 • SBL spotrebiteľské balenie liehu : doplnená zostava zosumovaná za obdobie Stav na začiatku/príjem/výdaj na povolenie/ výdaj koncovému/stav na konci.

Verzia: 4.13.015 z 01.04.2019

 • Objednávky prijaté Ctrl+P Expedičné listy doplnené katalógové číslo.

Verzia: 4.13.014 z 29.03.2019

 • Príprava na prenos dát do .NET : Skladové karty kontrola na duplicitný EAN.
 • Objednávky prijaté Ctrl+P Expedičné listy doplnené zafajkávatko "Tlačiť aj skladové pozície" nutná konverzia Cisel\par_od.dbf (xdaj_pozic N1). Doplnené je aj utriedenie položiek podľa skladovej pozície a súčasne čísla/názvu karty.

Verzia: 4.13.013 z 13.03.2019

 • Karty_dop1 vždy vytvárali kandidátny index, ale ak bola zistená duplicita z_cmat, tak sa indexový súbor nevytvoril. Oprava programu tak, aby sa vytvoril aspoň nekandidátny index.
 • Import uzávierok z offline\XLS v starom roku.

Verzia: 4.13.012 z 06.03.2019

 • Zrušené indexy a konverzia novou verziou spôsobí chybu "Table has not index order set ...his.shape44.Visible=.T." Chyba je opravená tak, že ak neexistuje indexový súbor pre DODOD, tak sa vyhľadáva príkazom LOCATE. Príkaz je pomalší pri vyhľadávaní.

Verzia: 4.13.011 z 27.02.2019

 • Vystavené dodacie listy Ctrl+E: pre nastavenie CSV doplnený stĺpec EAN.
 • Oprava pre nastavenie var_1.fil_dod_kar v objednávkach vystavených program nedržal utriedenie skladových kariet pri výbere na objednávku.

Verzia: 4.13.010 z 21.02.2019

 • Skladové karty F9 Inventúrna zostava : pri tlači je názov skrátený na 36 znakov. Nastavenie var_1.dat "nazov=70" zmení štruktúru skladových kariet a zostava tlačila každú kartu na dva riadky.

Verzia: 4.13.009 z 13.02.2019

 • Import Import z Offline\XLS : zväčšené pole pre import množstva malé pole odseklo desatinné miesta.

Verzia: 4.13.008 z 13.02.2019

 • Vstupy Servis : do reportu je doplnený email zákazníka. Výber technika z číselníka
 • partnerov vyžaduje, aby partner bol typu "P pracovník".

Verzia: 4.13.007 z 13.02.2019

 • Faktúry vystavené typ 10: prenos daňovej povinnosti pre komoditné položky sa dá obnoviť vo var_1.dat nastavením "PDP_10 = 11". Komoditné položky budú mať nulovú dph.

Verzia: 4.13.006 z 12.02.2019

 • Mesačné uzávierky Tlač uzávierkových zostáv Tlač marže celkom: odstránená chyba "Invalid path" Chyba neovpyvnila výpočet, kopírovala výpočtovú databázu do neexistujúceho adresára a prejavila sa iba pri výpočte v starom roku. Výpočtová databáza je podklad pri exporte údajov do EcoSun.NET. (prog\dotnetoaspriprava.prg)
 • Export Iné exporty Export do GFK : doplnené stĺpce "nazov2" a "nazov3" zo skladových kariet.

Verzia: 4.13.005 z 29.01.2019

 • Faktúry vystavené F9 Doklady a úhrady org. jednotiek : v decembri program nenašiel
 • úhrady opravené.
 • Systém Import Iné importy Import faktúr z XLS/CSV : import CreativeShop doplnený dátum splatnosti vypočítaný z dátumu účtovného plnenia + 10 dní, pre existujúceho partnera sa dotiahne vnútorný kód.
 • Systém Import Iné importy Import faktúr z XLS/CSV import z APLEXu: zmenený import.
 • Faktúry vystavené Ctrl+F11 organizačné jednotky pribudla otázka na aktualizáciu UCET a Z_R1 podľa dodod (zákaznícka úprava).

Verzia: 4.13.004 z 14.01.2019

 • Systém Import Iné importy Import faktúr z XLS/CSV : import CreativeShop doplnené
 • zafajkávatko "Nie doprava" program importuje z CSV iba jednu položku.
 • Faktúry vystavené F9 Export do TXT pre Omega : doplnené zafajkávatko "Prevziať účty
 • z položiek dokladov" program nebude dávať účty 604001 a 604002, ale prevezme účtovanie.

Verzia: 4.13.003 z 10.01.2019

 • Systém Import Iné importy Import faktúr z XLS/CSV import z APLEXu: zmenený import
 • obchodných partnerov do ID partnera sa doplní IČO a nie názov.

Verzia: 4.13.002 z 08.01.2019

 • Systém Import Iné importy Import faktúr z XLS/CSV: doplnený import z APLEXu.

Verzia: 4.13.001 z 05.01.2019

 • Skladove karty F9 inventura inventurne zostavy tlac inventurneho podkladu: doplnene tlacitko XLS.
 • Inventura skladu Zapnutie inventury Nahranie inventurnych stavov tlac dokladu klavesom "D" : opravena chyba "variable _hmot2bp not found".

Verzia: 4.12.161 z 28.12.2018

 • Vystavené faktúry typ 10 "Zjednodušené daňové doklady" od 1.1.2019 sa týchto dokladov netýka prenos daňovej povinnosti a aj komoditné položky majú nenulovú dph.

Verzia: 4.12.160 z 20.12.2018

 • Doklady výber zo skladových kariet Ctrl+U usporiadanie podľa tovarovej skupiny+číslo/názov: program nedržal zvolené usporiadanie.

Verzia: 4.12.159 z 13.12.2018

 • Faktúry vystavené ctrl+E Export do EDI stará verzia: doplnený údaj HRD42(IBAN) pre nastavenie a*_spot_dan.

Verzia: 4.12.158 z 12.12.2018

 • Faktúry vystavené ctrl+E Export do EDI stará verzia: doplnený údaj HRD42(IBAN).
 • Úprava formátu súboru pre rumunský fiškál.

Verzia: 4.12.157 z 11.12.2018

 • Faktúry vystavené 18T tlač Ctrl+F v zahr. mene s dph do tuzemska položky v zahr.mene : opravený je rozpis dph v tuzemskej mene.

Verzia: 4.12.156 z 07.12.2018

 • Faktúry vystavené Export do CSV pre EcoSunNET.
 • Obchodní partneri Ctrl+Z zľavy na tovarové skupiny dorobené utriedenie podľa tovarových skupín.

Verzia: 4.12.155 z 05.12.2018

 • Faktúry vystavené Ctrl+E : na nastavenie vo var_1.dat je doplnená otázka generovať CSV/TXT.

Verzia: 4.12.154 z 04.12.2018

 • Import CSV súborov z uzávierok iných pokladní 365(01), 367(03) a 368(02).

Verzia: 4.12.153 z 04.12.2018

 • Report Faktx1EAN doplnená je tlač pre 8 znakový čiarový EAN (Alt+K, Alt+I na fakture).

Verzia: 4.12.152 z 29.11.2018

 • Obchodní partneri DODOD.dbf "email" rozšírená štruktúra na 50 znakov.
 • Import CSV súborov z uzávierok iných pokladní (nie SHOPer) do adresára "...oasisw\offline\xls\365"

Verzia: 4.12.151 z 28.11.2018

 • Obchodní partneri DODOD.dbf "email" rozšírená štruktúra na 40 znakov.

Verzia: 4.12.150 z 22.11.2018

 • Obchodní partneri Export do EXCELu dodávatelia/odberatelia/všetci/Nezdaniteľné osoby.

Verzia: 4.12.149 z 22.11.2018

 • Príprava na prenos dát do .NET: doplnené výpočty cel_mar za všetky obdobia.

Verzia: 4.12.148 z 21.11.2018

 • Export do Pohody : neplatci nemajú vyplnené IČDPH a v XML súbore je nahradené nulou.

Verzia: 4.12.147 z 16.11.2018

 • Doklady Príjem TAB: do položiek pribudol stĺpec "Účet položky".
 • Export do Pohody tag sa naplní podľa formy úhrady na doklade: PP draft, IP encashment,
 • HOT cash,ZLO postal, DOB delivery, PF advance, SEK cheque, ZAP compensation.
 • Oprava Zápočty v dolnej časti sú viditeľné položky : zápočty skončili chybou, program zavrel doklady. Ak v dolnej časti neboli položky, tak program skončil správne.

Verzia: 4.12.146 z 15.11.2018

 • Príprava na DotNet kontrola duplicity pol.zaznam.

Verzia: 4.12.145 z 14.11.2018

 • Skladové karty var_1.rezervovanie Alt+F7 : chyba "alias karty_por is not found" : ak nenájde, tak vráti nulový stav na karte.
 • Príprava na DotNet : celmar sa vytvára vždy, odstránený je set 172.
 • Export do súboru "partfak_****.TXT" : opravený údaj IČ DPH.

Verzia: 4.12.144 z 05.11.2018

 • Skladové karty Špeciálne funkcie Kontrolné funkcie : nová funkcia pre doplnenie hlavného dodávateľa, podľa UCET sa doplní vnútorný kód Z_R1 z číselníka obchodných partnerov.

Verzia: 4.12.143 z 05.11.2018

 • Pri prevode do WinSHOP sa zobrazí suma dokladu na display fiškálnej tlačiarne ešte pred vytlačením bločku.
 • Tlač faktúry "F" typ 6 : odstránený EAN.

Verzia: 4.12.142 z 31.10.2018

 • Set93=2 + individuálny cenník + obratová zľava na partnerovi : precenenie dokladu cez F3 nerešpektovalo set93=2 a uplatnilo zľavu aj na cenu z indiv. cenníka.

Verzia: 4.12.141 z 18.10.2018

 • Systém Nastavenia Prenos internetového obchodu Načítanie objednávok z eBiz : ak XML s objednávkou obsahuje
 • tagy MENA, DATUM_E, CENA_DPHZAH, tak program tieto objednávky importuje ako zahraničné "s DPH" predpokladáme, že sú od neplatcu dph. Program priradí objednávke kurz z kurzového lístka podľa DATUM_E (dátum expedície) o jeden deň spätne. Kurzový lístok musí byť vyplnený vopred. Zahraničné ceny program prepočíta na tuzemské. Automatické generovanie faktúr k týmto objednávkam prevezme ceny aj kurz do faktúry typu "18T". Faktúra sa zaradí na riadky 03/04 v daňovom priznaní. V Kontrolnom výkaze sa zaradí podľa toho, či má partner nastavené "oBčan"(ide do riadku D1) alebo nemá (ide do riadku A1).

Verzia: 4.12.140 z 17.10.2018

 • Vystavené doklady Tabuľka pribudla voľba "Export do CSV pre AXAPTA: doplnené: program vytvára TicketLines aj Ticket, s príponami CSV aj TXT.

Verzia: 4.12.139 z 17.10.2018

 • Vystavené doklady Tabuľka pribudla voľba "Export do CSV pre AXAPTA: program vytvára CSV súbor z 13 tkových dokladov. Výber dokladov podľa dátumu/označenia X/podľa čísla.

Verzia: 4.12.138 z 15.10.2018

 • Skladové karty Tabuľka pribudla voľba "Export do XLS".

Verzia: 4.12.137 z 12.10.2018

 • Import objednávok z XML program rozlišuje tuzemské a zahraničné objednávky podľa dohodnutej štruktúry. Automatické generovanie faktúr z objednávok pozerá na zahraničnú menu.

Verzia: 4.12.136 z 10.10.2018

 • Príprava Oasis na Net : voľba Systém Nastavenia Príprava na prenos dát do Oasis.net : doplnená kontrola kariet, ktoré majú rovnaké cmat a z_cmat, ale v rôznych skladoch majú rôzne názvy a aj rôzne ceny. Tým sa vypočíta nesprávna priemerná skladová cena. Doplnená kontrola dátumov nižších, než 01.01.1950.
 • Príprava Oasis na Net : voľba Systém Nastavenia Príprava na prenos dát do Oasis.net : doplnené zákazky na zápožičky. Program prechádza interný výdaj a hľadá zákazku. Ak nájde, tak do číselníka zákaziek zapíše z_r1 zo zápožičky VI.
 • Intrastat príjem z EÚ : kumulovaná položka sa rozdeľuje podľa krajiny pôvodu.
 • Export do EDI pre COOP : SUM46 zarovnaný vpravo na pozíciu 450 461.

Verzia: 4.12.135 z 26.09.2018

 • Faktúry F9 tlač zostáv DPH položkovito: pribudlo zafajkávatko "usporiadať podľa dátumu daňovej povinnosti".
 • INI export skladových kariet na web pomocou wtm.exe.

Verzia: 4.12.134 z 25.09.2018

 • Sťahovanie objednávok cez INI potrebný parameter "import_exter='01'". Pre obskočenie sťahovacieho programu wtm je treba do var_1.dat zapísať "not_xml_wtm='hocičo'". Program zastaví aj výstraha nerovnakých merných jednotiek. Výstraha sa nezobrazí, ak je vo var_1.dat zapísaný riadok "not_xml_mj_vystr='hocičo'".

Verzia: 4.12.133 z 24.09.2018

 • Export do EDI pre Kaufland : do LIN34 doplnený názov skladovej karty.

Verzia: 4.12.132 z 20.09.2018

 • Export do EDI pre Kaufland : oprava prepísané GLN z nesprávneho '4049729000 003' na správne '4049729000003'.