SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.13.057 z 21.08.2019

 • Faktúry vystavené práca s položkami oprava: počas práce je prístupná voľba Ctrl+P na informáciu o odberateľskej
 • zľave. Informácia však ponechala zapísanú zľavu na doklade aj pri otázke Uplatniť odberateľskú zľavu NIE a na doklad sa nedali dopisovať položky.

Verzia: 4.13.056 z 19.08.2019

 • Skladové karty Import z XLS: algoritmus importu zrýchlený použitím pomocných databáz a indexovým vyhľadávaním.

Verzia: 4.13.055 z 15.08.2019

 • Výber skladu oprava: v zozname skladov nebola zobrazená informácia "N" pre nezávislé sklady.
 • JJ automotive import z CSV pre typ 11FR s francúzskou dph : doklad je zaokrúhľovaný na 2 desatinné miesta a dph sa dopočíta rozdielom.

Verzia: 4.13.054 z 12.08.2019

 • Objednávky došlé Alt+N= generovanie faktúr : opravené zaokrúhľovanie vygenerovaných faktúr. Ak bola aj zahraničná objednávka, tak sa prestavilo zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta a všetky nasledujúce doklady už neboli zaokrúhlené podľa nastavenia v Globálnych parametroch.

Verzia: 4.13.053 z 12.08.2019

 • Import objednávok z webu nastavenie obnovovat_prev_z_xml : opravena chyba Alias 'PREVADZKY_W_X' is not found.

Verzia: 4.13.052 z 09.08.2019

 • Import objednávok z webu dopisovanie obchodných partnerov: z XML sa preberie aj PSČ prevádzky.

Verzia: 4.13.051 z 08.08.2019

 • Príkaz na úhradu oprava program výberom z parametrov usekol poslenú cifru z IBANu. Rozšírený údaj subor_n(C15).

Verzia: 4.13.050 z 07.08.2019

 • Prehľady Analýza nákupu: odstránená chyba pri niektorej kombinácii tovary/materiál/neskladové program zahlásil chybu "command contains unrecognized ..."

Verzia: 4.13.049 z 06.08.2019

 • Export objednávok do PURCH podľa požadovanej schémy.

Verzia: 4.13.048 z 22.07.2019

 • Export do OMEGY: zmenené kódy podľa číselníka. Pre vystavené doklady s typom "Osv" sa doplní "X"(predtým "A1"). Pre došlé faktúry s typom "DF" sa doplní "A"(predtým "03"), "21A"(predtým "04").

Verzia: 4.13.047 z 16.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat konštantný symbol 0008.

Verzia: 4.13.046 z 16.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat zberna faktury.

Verzia: 4.13.045 z 15.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat zberna faktury.

Verzia: 4.13.044 z 15.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat (edi_coopNO="123").

Verzia: 4.13.043 z 04.07.2019

 • Dodacie listy Alt+R rozvozy po linkách: export do XLS posiela celé čísla bez desatinných miest. Na koniec je doplnený súčtový riadok.
 • JJ automotive import z CSV s nazvom 'imfrddmmrrrr' pre typ 11FR francúzska DPH a francúzske IČDPH.

Verzia: 4.13.042 z 28.06.2019

 • Preddavková faktúra vystavená tlač F : opravená chyba "Alias Predaj not found".
 • JJ automotive import z CSV s nazvom 'imfrddmmrrrr'.

Verzia: 4.13.041 z 18.06.2019

 • Skladové karty Shift+F3 Hromadné prezeranie.

Verzia: 4.13.040 z 17.06.2019

 • Export do EDI viac dokladov s hlavičkou SYS.
 • Oprava denných výdajov pri použití fiškálneho modulu Kaso TaxIS.

Verzia: 4.13.039 z 17.06.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE: dph pre 11DE program berie z číselníka pohybov. Ak nenájde, dá 19% dph.

Verzia: 4.13.038 z 14.06.2019

 • Faktúry vystavené "Prenos §69 ods.12" tlač faktúry: na tlačive pod položkou sa vypisuje informácia o prenose daňovej povinnosti.

Verzia: 4.13.037 z 13.06.2019

 • Faktúry vystavené položka s nulovou dph výber "Prenos §69 ods.12": program ignoroval výber
 • a položke zapísal "§69 ods.12 písmeno F G". Opravené.

Verzia: 4.13.036 z 13.06.2019

 • Export import do súboru exp_1.CAB: prípona CAB sa môže zmeniť nastavením vo var_1.dat parametrom CAB_export. Ak bude zapísaný riadok CAB_export="123", tak program vytvorí exportný súbor exp_1.123. V parametri musia byť 3 znaky a nesmie byť znak ?. Import tiež hľadá zmenenú koncovku.

Verzia: 4.13.035 z 10.06.2019

 • Úprava komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami. Vyžaduje WinSHOP od verzie 4.08.303

Verzia: 4.13.034 z 10.06.2019

 • Prijaté faktúry TAB doplnený stĺpec "Účet položky"
 • EDI pre Billu.

Verzia: 4.13.033 z 10.06.2019

 • Vystavené dodacie listy Alt+R 2/Rozvoz po linkách XLS úprava Excelu.

Verzia: 4.13.032 z 04.06.2019

 • Tlač faktúry informácia o zaplatenej preddavkovej faktúre odsekla poslednú číslicu z čísla preddavkovej faktúry.

Verzia: 4.13.031 z 03.06.2019

 • Poškodené inštalačné súbory.

Verzia: 4.13.030 z 30.05.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Kaso TaxIS. Vyžaduje WinSHOP od verzie 4.08.300
 • Objednávky vystavené položky objv_p.dbf: pole pocmj_mat N(5,0) je zmenené na N(5,2).

Verzia: 4.13.029 z 22.05.2019

 • Obaly program nezapisoval analytický účet na karty obalu.

Verzia: 4.13.028 z 20.05.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE: číselný rad pre typ dokladu 11DE, IČDPH hľadá pre štát "DE".

Verzia: 4.13.027 z 14.05.2019

 • Vystavené dodacie listy Alt+R tlačové zostavy 1/Zadanie do výroby a 2/Rozvoz po linkách doplnené
 • tlačítko XLS exportuje údaje do Excelu.

Verzia: 4.13.026 z 13.05.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE: ak program nájde skladovú kartu, tak ju prenesie na doklad. Ak skladovú kartu nenájde, tak importuje bodkovú položku.

Verzia: 4.13.025 z 10.05.2019

 • Vystavené dodacie listy parametre odbytu tlačivá dodacích listov : doplnené zafajkávatko "Tlačiť aj katalógové číslo a skladové pozície."
 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE. Názov CSV musí začínať znakmi "IMDE".

Verzia: 4.13.024 z 26.04.2019

 • Obchodní partneri Ctrl+Z=zľavy na tovarové skupiny Ctrl+U=utriedenie podľa tovarových skupín a podľa percenta.

Verzia: 4.13.023 z 24.04.2019

 • XML preSDS: do tagu doplnená konštanta 0.1 pre všetky exporty. Doteraz bol tag nevyplnený a nepovinný.

Verzia: 4.13.022 z 23.04.2019

 • Katalógové číslo a skladové pozície do vybraných reportov prij1nc7, Prij2bp, vyd2bc, obj1po, obj11. Do fakt8 sa dostanú údaje, ak je nastavené fakt8_katcis=11.

Verzia: 4.13.021 z 12.04.2019

 • Datafix voľba U.[ZRN]zrovnanie polí v dvoch skladoch na základe Z_CMATu: doplnený prenos karty.nazov do pol.nazov zo zvoleného skladu, iba na položkách zo zvoleného skladu.

Verzia: 4.13.020 z 12.04.2019

 • Export do EDI pre COOP dobropisy: do riadku HDR sa doťahuje číslo pôvodnej faktúry (HDR21) na 15 znakov.

Verzia: 4.13.019 z 08.04.2019

 • Rozšírené stĺpce pre prevádzky. Stĺpce sa dajú rozšíriť vo var_1.dat parametrom "prevadz_nazov=čč", tlačiť sa bude maximálne 80 znakov. Po nastavení var_1 je potrebné vyčistiť adresár UZIVATEL a vynútiť konverziu. Do reportov treba doplniť posledný údaj w_pstat.
 • Export do EDI pre Kaufland: doplnené údaje HDR18 a HDR19, odstránené údaje LIN25 a LIN26.

Verzia: 4.13.018 z 05.04.2019

 • Export do EDI : dopracované príznaky pre dobropisy a doplnené číslo pôvodnej faktúry do HDR na pozície 20 a 21.

Verzia: 4.13.017 z 04.04.2019

 • Lull : dopracovaný import dobropisov z CSV.

Verzia: 4.13.016 z 03.04.2019

 • SBL spotrebiteľské balenie liehu : doplnená zostava zosumovaná za obdobie Stav na začiatku/príjem/výdaj na povolenie/ výdaj koncovému/stav na konci.

Verzia: 4.13.015 z 01.04.2019

 • Objednávky prijaté Ctrl+P Expedičné listy doplnené katalógové číslo.

Verzia: 4.13.014 z 29.03.2019

 • Príprava na prenos dát do .NET : Skladové karty kontrola na duplicitný EAN.
 • Objednávky prijaté Ctrl+P Expedičné listy doplnené zafajkávatko "Tlačiť aj skladové pozície" nutná konverzia Cisel\par_od.dbf (xdaj_pozic N1). Doplnené je aj utriedenie položiek podľa skladovej pozície a súčasne čísla/názvu karty.

Verzia: 4.13.013 z 13.03.2019

 • Karty_dop1 vždy vytvárali kandidátny index, ale ak bola zistená duplicita z_cmat, tak sa indexový súbor nevytvoril. Oprava programu tak, aby sa vytvoril aspoň nekandidátny index.
 • Import uzávierok z offline\XLS v starom roku.

Verzia: 4.13.012 z 06.03.2019

 • Zrušené indexy a konverzia novou verziou spôsobí chybu "Table has not index order set ...his.shape44.Visible=.T." Chyba je opravená tak, že ak neexistuje indexový súbor pre DODOD, tak sa vyhľadáva príkazom LOCATE. Príkaz je pomalší pri vyhľadávaní.

Verzia: 4.13.011 z 27.02.2019

 • Vystavené dodacie listy Ctrl+E: pre nastavenie CSV doplnený stĺpec EAN.
 • Oprava pre nastavenie var_1.fil_dod_kar v objednávkach vystavených program nedržal utriedenie skladových kariet pri výbere na objednávku.

Verzia: 4.13.010 z 21.02.2019

 • Skladové karty F9 Inventúrna zostava : pri tlači je názov skrátený na 36 znakov. Nastavenie var_1.dat "nazov=70" zmení štruktúru skladových kariet a zostava tlačila každú kartu na dva riadky.

Verzia: 4.13.009 z 13.02.2019

 • Import Import z Offline\XLS : zväčšené pole pre import množstva malé pole odseklo desatinné miesta.

Verzia: 4.13.008 z 13.02.2019

 • Vstupy Servis : do reportu je doplnený email zákazníka. Výber technika z číselníka
 • partnerov vyžaduje, aby partner bol typu "P pracovník".