SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.11.804 z 14.11.2018

 • Export do Omegy opravené IČDPH v TXT pre export partnerov.

Verzia: 4.11.803 z 21.10.2017

 • Objednávky výber z partnerov dopísanie nového partnera chyba na riadku 93: odstránená.
 • Dobropis pre trojstranný obchod 08E4 pre druhého odberateľa: niekedy program zapísal nulovú dph a potom DpDPH nezapísalo samozdanenie do riadkov 27 a 28.
 • Príkaz na úhradu pre zahraničné adresy: oprava krajiny podľa IČDPH. Program dával SK".
 • Prijaté faktúry kontrola na existenciu variabilného symbolu a čísla pre Kontrolný výkaz: opravená kontrola aj pre dodatočné a opravované údaje.

Verzia: 4.11.802 z 10.08.2017

 • Faktúry Neuhradené Inventúra Zahraničné : zostava usporiadaná podľa zahraničnej meny a podľa čísla dokladu s medzisúčtami podľa meny .... je zmenené iba na otázku ANO, inak sa zachová usporiadanie podľa tabuľky.
 • Faktúry Neuhradené odstranena chyba "variable ucet not found".
 • Faktúry došlé Neuhradené vybrata firma : usporiadanie podla firmy.
 • Obchodné prehľady : opravený nápočet hmotností a objemov.

Verzia: 4.11.801 z 12.12.2016

 • Prijaté faktúry F9. neuhradené : report NUHP pri niektorých voľbách hlásil chybu "variable ICO" opravený report.
 • Vystavené faktúry "F" text "Prenesená daňová povinnosť" sa tlačí aj na položkách s nulovou dph podľa
 • "Príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J" opravený report.
 • Doklady prijaté opravená chyba "alias predaj not found".
 • Oprava generovania inventúrneho dokladu rozdeleného na manká a prebytky".

Verzia: 4.11.800 z 15.12.2016

 • Úprava : Faktúry do zoznamu dokladov je doplnený stĺpec "ID partnera", aby sa podla neho mohli usporiadať doklady.

Verzia: 4.11.008 z 07.12.2016

 • CocaCola export do XML : súčtovanie rovnakých položiek podľa z_cmat.
 • Úprava ABT HS na položky.
 • Generovanie zberných dokladov z označených X : doplnený informatívny súčet označených dokladov.
 • Vystavené faktúry F9 Saldo F.Porovnácavia zostava s účtovníctvom : doplnená otázka pre usporiadanie podľa ID partnera.

Verzia: 4.11.007 z 01.12.2016

 • Import AZ partneri podla ID partnera, nie podla z_r1.
 • Úprava Faktúry F9 Neuhradené výber všetkých partnerov usporiadanie podla ID partnera.
 • Úprava ABT import tržieb z XML súboru rozdeľuje vlastné a ostatné položky.

Verzia: 4.11.006 z 25.11.2016

 • Vystavené doklady Export do XML CocaCola: opravené TotalVolume sčituje množstvo, predtým sčitoval množstvo*cena.
 • Import pre jj_auto_prefix : na položkách dokladu F7 import z externého súboru : CSV obsahuje iba začiatočné znaky CMATu a importuje sa do skladových kariet s rozšíreným názvom. Program porovnáva iba začiatočné znaky v čísle skladovej karty až po najbližšiu medzeru.

Verzia: 4.11.005 z 15.11.2016

 • Import pre jj_auto_prefix : na položkách dokladu F7 import z externého súboru : CSV obsahuje iba začiatočné znaky CMATu a importuje sa do skladových kariet s rozšíreným názvom. Preto program porovnáva iba začiatočné znaky v čísle skladovej karty.

Verzia: 4.11.004 z 14.11.2016

 • Prijaté doklady F9 Neuhradené podľa firmy : program zo zoznamu vynechal doklady, ak partnera nenašiel v číselníku. Doplnené sú aj tieto doklady, ale IČO="Nenájdené".

Verzia: 4.11.003 z 11.11.2016

 • Vystavené doklady Export do XML CocaCola: 1/ TotalVolume a TotalRecordsCount majú prehodené údaje, 2/ InvoiceNumber
 • sa vynecháva, ak číslo faktúry nie je vyplnené paragony a uzávierky z fiškálnych modulov.

Verzia: 4.11.002 z 09.11.2016

 • Vystavené faktúry F9 Upomienka a pokus o zmier: doplnený IBAN a Swift/BIC z Parametrov firmy.

Verzia: 4.11.001 z 04.11.2016

 • Napojenie na PUW, ktoré má posunutý účtovný rok: Hotovostná úhrada oprava F4 a zápis pokladne = program zisťuje, či dátum úhrady spadá do definovaných období účtovného roka. Ak nie, tak zisťuje, či dátum úhrady spadá do predošlého (je menší než začiatok) alebo do nasledujúceho účtovného roka (je väčší než koniec).
 • Import pre jj_auto_prefix : na položkách dokladu F7 import z externého súboru program ponechá importované ceny ako zahraničné a tuzemské ceny vypočíta podľa kurzu z hlavičky dokladu.
 • Komisné karty F9. 2.Tlač pohybov na kartách 4.Predaj komisného tovaru : opravené súčtovanie podľa dodávateľa a karty, doplnený okamžitý stav.

Verzia: 4.10.019 z 28.10.2016

 • Rumunská faktúra a export do DBF.
 • Dopracovanie importu pre f.J&J Automotive.

Verzia: 4.10.018 z 27.10.2016

 • Komisné karty F9. 2.Tlač pohybov na kartách 4.Predaj komisného tovaru : doplnený výber "Aj karty bez hlavného dodávateľa" a doplnené zafajkávatko "Rozdeliť na kladné a záporné pohyby na výdaji externom". Program do zostavy zoberie aj karty, ktoré nemajú určeného hlavného dodávateľa v doplňujúcich údajoch. Zafajkávatko rozdelí pohyby a okamžitý stav je iba na kladných pohyboch.
 • Vystavené doklady Export do XML CocaCola: 1/ TotalValue má oseknuté desatiny, 2/ OutletNumber je ico partnera a ak je ico prázdne tak program berie ID partnera.

Verzia: 4.10.017 z 19.10.2016

 • Export "zeleninari_csv" upravený : názov ostáva bez meny, štvrtý údaj je EAN alebo upravené číslo skladovej karty.
 • Import komisných kariet.

Verzia: 4.10.016 z 13.10.2016

 • Export "zeleninari_csv" je upravený tak, že program posiela číslo skladovej karty iba s číslicami a s veľkými písmenami. Z údaja je odstránená diakritika a všetky ostatné znaky.
 • Opravený rozpor medzi intrastatom a prehľadom odbytu/nákupu.

Verzia: 4.10.015 z 10.10.2016

 • Dopracovanie importu pre f.J&J Automotive.

Verzia: 4.10.014 z 08.10.2016

 • Export do omegy: doplnený výber podľa daňového plnenia.
 • Napojenie na PUW, ktoré má posunutý účtovný rok: Hotovostná úhrada oprava F4 a zápis pokladne = program zisťuje, či dátum úhrady spadá do definovaných období posledného účtovného roka. Ak nie, ponúkne na zápis pokladňu z predposledného účtovného roka.

Verzia: 4.10.012 z 28.09.2016

 • Import z MSU aj s výrobnými číslami.
 • Úprava FIFO inventúrnej zostavy.

Verzia: 4.10.011 z 23.09.2016

 • Úprava FIFO inventúrnej zostavy.

Verzia: 4.10.010 z 22.09.2016

 • Faktúry prijaté/vystavené F9. Saldo : doplnená rekapitulácia neuhradených faktúr do 360/360 720/720 1080/nad 1080 dní súčtované podľa obchodných partneroch.
 • Dopracovanie importu pre f.J&J Automotive.

Verzia: 4.10.008 z 19.09.2016

 • Oprava importu pre f. Zekon.
 • Dopracovanie importu pre f.J&J Automotive.

Verzia: 4.10.007 z 07.09.2016

 • AZ import z iných systémov vystavené dobropisy: program importuje aj číslo pôvodnej faktúry, ktoré je potrebné pre Kontrolný výkaz. Ak má skladový dobropis viac položiek s rôznymi pôvodnými faktúrami, tak program zoberie prvú vyplnenú pôvodnú faktúru, lebo do fakturačného oasisu sa preberajú iba položky podľa sadzby dph.
 • AZ Neuhradené faktúry B.Za vybranú firmu všetky : utriedené podľa IČO.
 • Rumunsko Vystavené faktúry Export do DBF.

Verzia: 4.10.006 z 22.08.2016

 • Import FA od firmy Continental.

Verzia: 4.10.005 z 16.08.2016

 • Export suborov pre f. SAD Liorbus Arriva.

Verzia: 4.10.004 z 10.08.2016

 • Export z vystavených dodacích listov : (nastavenie vo var_1.dat:zeleninari_csv="A", edi.dat sprístupní adresár
 • pre uloženie CSV súborov v Napojenie na iné systémy) klávesami Ctrl+E sa vytvoré CSV súbor z aktuálneho dokladu alebo z dokladov označených X. Názov súboru je "V_rrrrmmdd.csv". Doklady sa po exporte neoznačujú, môžu sa teda exportovať nekonečnekrát. Za názov položky sa zapisuje EAN, ak sa na karte nájde vyplnený. Ak karta nemá EAN, tak sa zapíše číslo skladovej karty.
 • Prijaté doklady F8=korekcia sumárov na hlavičke : pre typ O8EX sa neprepočítajú sumy.
 • SEPA do UniCreditbank : opravené miešanie formátov pri nastavení s typom "CSV Domestick payments internet" program na konci SEPA pripojil aj nepotrebné texty z typu. Pre ostatné typy je SEPA správny.
 • Nacitanie aj zahranicnych XML objednavok.

Verzia: 4.10.003 z 04.08.2016

 • Príkaz na úhradu TATRAbanka : SEPA opravená aj pre kombináciu "Ski/Ska" a "XML 2013" program dopisoval aj riadky starých a neplatných príkazov.
 • Príkaz na úhradu SEPA : variabilný a špecifický symbol oseknutý na prvých 10 znakov. Banka nenačítala XML súbor, ak obsahoval dlhší VS.
 • Faktúry prijaté/vystavené F9. Saldo : doplnený štatistický prehľad neuhradených faktúr do 360/360 720/720 1080/nad 1080 dní.
 • Faktúry prijaté výber partnera aj s platným bankovým účtom a swiftom na objednávke Ctrl+Enter výber z objednávok : program
 • prenesie aj bankové údaje z objednávky. Nastavenie vo var_1.dat. (NeprenasatIBAN="A") neprenesie bankové údaje z objednávky. Spájanie faktúry s objednávkami cez Ctrl+O na partnerovi prenesie vždy aj bankové údaje z objednávky.
 • Skladové karty F9 5.Kontrola spodného limitu zásob 4.Výpočet spodného limitu : doplnené zafajkávatka "zapísať do doporučenej zásoby" a "Zápis vykonať na kartách s dátumom zavedenia menším ako zvolený dátum".

Verzia: 4.10.002 z 25.07.2016

 • Generovanie účtovnej dávky pre úhrady : doplnená informácia o práci programu vpravo hore Doklad/čísloFA/čísloDL.
 • AZ prijaté doklady výber zo skladových kariet doplnené stĺpce s účtami karty.

Verzia: 4.10.001 z 21.07.2016

 • AZ import z iných systémov prijaté dobropisy: program importuje aj číslo pôvodnej faktúry, ktoré je potrebné pre Kontrolný výkaz. Ak má skladový dobropis viac položiek s rôznymi pôvodnými faktúrami, tak program zoberie prvú vyplnenú pôvodnú faktúru, lebo do fakturačného oasisu sa preberajú iba položky podľa sadzby dph.
 • Obchodní partneri dopisovanie dankových účtov : odstránená chyba "Unknow member TXTUCET111". Chyba nemala vplyn na správne fungovanie programu, program nevedel obnoviť neznámu premennú.
 • Úhrady F9 doplnená tlač č.9 Tlač úhrad podľa dokladov: Výberová podmienka pre druh dokladu a od čísla/ po číslo zostava obsahuje účet z úhrady aj účet z faktúry. Usporiadaná je podľa druhu a čísla úhradového dokladu.

Verzia: 4.09.800 z 01.07.2016

 • Úhrady : index zaz_hpr vrátený do pôvodnej funkcie. Spôsoboval, že zápis úhrady z účtovníctva nenašiel úhrady a nezapísal "U".

Verzia: 4.09.039 z 30.06.2016

 • Príkaz na úhradu "Nový typ PDF" pre 1100: od 1.1.2016 sa použije PDF s účtami v tvare IBAN, na jednu stranu sa tlačia 3 príkazy (staré tlačivo malo 7 príkazov).
 • Pri komisnej hlásenke sa tlačí aj "katalógové číslo" a "EAN".

Verzia: 4.09.038 z 27.06.2016

 • Príkaz na úhradu SEPA : program dával na všetky položky konštantný symbol "/KS0308". Funkcia je prerobená a KS na preberá z hlavičky faktúry.
 • Import fa od firmy Continental.

Verzia: 4.09.037 z 07.06.2016

 • Skladové karty Shift+F4 : program prejde všetky karty v sklade komponenty dostanu priemernu cenu zo surovinoveho skladu, nie z vyrobneho skladu.

Verzia: 4.09.036 z 03.06.2016

 • XML export do omegy/kros: doklady DF prehodené účtovanie MD DL, VS z došlej faktúry, účet DPH z okna, KV do B1/B2.
 • Generovanie účtovnej dávky zmenený starý text "DPH z EU" na nový text "Pren.DPH" Prenos daňovej povinnosti.
 • Skladové karty Shift+F4 : program prejde všetky karty v sklade a ak má karta nastavený komponentár, tak ku komponentom
 • zapíše aktuálne ceny podľa nastavenia skladové/nákupné/predajné.

Verzia: 4.09.032 z 19.05.2016

 • Dopracovaná zostava v preddavkových FA aj s rozpisom plnenia preddavku.

Verzia: 4.09.031 z 13.05.2016

 • XML export do omegy/kros: rozdelenie dokladov na tuzemské OF/Df a zahraničné zOF/zDF. Zahraničné sa importujú, ale treba ich doupravovať podľa číselníkov KROSu.
 • Likvidačný list zmena textu na položkách dph: starý text "DPH z EU" zmenený na nový text 'Prenos daňovej povinnosti'.
 • Číselník pohybov Daňové doklady : počas konverzie program doplní pohyby 08E4/18E4 dobropisy pre trojstranný obchod.
 • Prehľady Analýza nákupu prehľad po dodávateľoch/ po dokladoch: do prehľadov sa doťahujú predajné ceny aj so skladovej karty práve platné, aj z predajné ceny z dokladu, ktoré boli platné v čase tvorby dokladu. V reporte sú viditeľné ceny platné v čase tvorby dokladu, ale dajú sa sprístupniť aj ceny aktuálne cenníkové.
 • Export do Szamlak.xml : tagy Cikk sa naplnaju podla tovarovych skupin.
 • Export FA do CSV pre firmu Dates.

Verzia: 4.09.030 z 04.05.2016

 • XML export do omegy/kros.
 • Úprava importu zo systému Orfeus.
 • Úprava exportu pre FM v Rumunsku.

Verzia: 4.09.029 z 03.05.2016

 • Oprava pre Autocar: "Alias Prevadz1x_x not found" (prog\tlac_dpd_s.prg)

Verzia: 4.09.028 z 29.04.2016

 • Dopracovaná zostava v preddavkových FA aj s rozpisom plnenia preddavku.
 • Faktúry prijaté/vystavené F9.tlačové zostavy voľba "OMEGA export faktúr": program vytvorí TXT súbory podľa požadovanej štruktúry, prvý súbor pre faktúry a druhý súbor pre partnerov.
 • Dopracovaná úhrada pre FM v Rumunsku.

Verzia: 4.09.027 z 28.04.2016

 • Dopracovaná zostava v preddavkových FA aj s rozpisom plnenia preddavku.

Verzia: 4.09.026 z 26.04.2016

 • Prehľady Analýza nákupu prehľad po dodávateľoch : do tlačovej zostavy sú doplnené aj predajné ceny. Zo skladov sa dotiahne cena1 bez/s dph a zapíše sa na položky dokladov. V tlačovej zostave je hodnota dokladu v cenách z príjemky, z faktúry a v predajnej cene1 z cenníka.

Verzia: 4.09.025 z 25.04.2016

 • Opravený SWIFT Komerčnej banky : KOMBSKBA.
 • Oprava pre Autocar: v adrese prevádzky bol posledný údaj "SK". Prepisovaním na "Slovensko" sa zmenilo správanie programu a do zásielkových listov sa už nedostane celý údaj "SK", ale prvé 3 znaky "SLO". V dôsledku tohto sa na zásielkový list zase nedostane údaj "dobierka".
 • Úprava exportu pre systém Orfeus.

Verzia: 4.09.024 z 15.04.2016

 • Export a iport pre firmu Zekon.
 • Likvidačný list úprava pre nak_ucpr_vll=1 : program dotiahne názov prvej položky vždy. (doteraz iba ak bola faktúra bez dodacieho listu.)
 • §68d vystavené doklady ctrl+Enter : doplnené stĺpce pre zaradenie do DpDPH.

Verzia: 4.09.023 z 12.04.2016

 • Prehľady Analýza nákupu prehľad po dokladoch : do tlačovej zostavy sú doplnené aj predajné ceny. Zo skladov sa dotiahne cena1 bez/s dph a zapíše sa na položky dokladov. V tlačovej zostave je hodnota dokladu v cenách z príjemky, z faktúry a v predajnej cene1 z cenníka.
 • Preddavkové doklady generovanie účtovnej dávky : oprava programu pre generovanie dávky zo zníženej dph. Program generoval účtovný zápis iba zo základnej dph.

Verzia: 4.09.022 z 31.03.2016

 • Skladové karty do zoznamu doplnené stĺpce dph a matskup.
 • Úprava pre firmu Pilex.

Verzia: 4.09.016 z 23.03.2016

 • Úprava pre firmu SKLODAX.

Verzia: 4.09.015 z 22.03.2016

 • Faktúry úprava EDI komunikácie pre firmu OBI.

Verzia: 4.09.014 z 21.03.2016

 • Faktúry Úhrady doplnená 8.Tlač podľa účtov na faktúrach.
 • Prehlady analyza odbytu vyber tovarovych skupin program vypise ich zoznam na tlacovu zostavu, nie iba "vybrate".
 • Faktúry prijaté Príkaz na úhradu Tabuľka príkazov tabuľka položiek : stĺpec "Na úhradu" je premiestnený vľavo, aby bol viditeľný na malom monitore.
 • Faktúry Neuhradené Inventúra Zahraničné : zostava usporiadaná podľa zahraničnej meny a podľa čísla dokladu s medzisúčtami podľa meny.
 • Skladové karty Dátový sklad : opravený zápis na Spodný limit zásob.
 • SEPA príkazy na úhradu BIC/Swift/IBAN : odstránené medzery.

Verzia: 4.09.013 z 04.03.2016

 • Yeme doplnený import pre 2 Platobna karta.