SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii PU

Verzia: 4.93.884 z 29.11.2018

 • Dodatočný KvDPH: vystavené faktúry so zmiešanými položkami do A1 a A2.

Verzia: 4.93.883 z 28.11.2018

 • DODOD : zväčšený údaj email z C35 na C40.

Verzia: 4.93.882 z 27.11.2018

 • KvDPH: vystavené faktúry, ktoré majú zmiešané položky, program niekedy zaradí iba do A.2 a nezaradí do A.1 oprava.

Verzia: 4.93.881 z 27.11.2018

 • KvDPH: vystavené faktúry, ktoré majú zmiešané položky, program niekedy zaradí iba do A.2 a nezaradí do A.1 oprava.

Verzia: 4.93.880 z 17.09.2018

 • DODOD : zväčšený údaj nazov z C40 na C50.
 • DpDPH : Doklady z OASISu s typom 08EY (dobropisy so zmiešanými položkami bez/so samozdanením) oprava daňového priznania. Program ignoroval nárokové položky z dokladu a nedával ich do riadku 28. V kontrolnom výkaze sa oba typy položiek dostanú do riadku C2.

Verzia: 4.93.879 z 27.08.2018

 • Tatrabanka internetbanking : banka zmenila formát TXT výpisu.

Verzia: 4.93.878 z 26.07.2018

 • KvDPH XML : doplnený "Podklad ku XML" prvý riadok každej sekcie A1 D2 obsahuje aj kontrolný súčet základov a dph.
 • KvDPH XML : ak program nájde mernú jednotku v tvare "m2", tak ju premení na povolenú mernú jednotku "m". Nevyplnenú mernú jednotku doplní "ks".

Verzia: 4.93.877 z 28.06.2018

 • UzPOD F9 Tlač do XML : opravené návestie v časti .

Verzia: 4.93.876 z 22.06.2018

 • KvDPH XML : za "Podklad ku XML" je doplnená tlačová zostava, ktorá má usporiadané stĺpce podľa vzorového výkazu z prílohy k opatreniu MF. Taktiež sú doplnené súčty. Samotné "XML na poslanie" je až tretia tlačovka.

Verzia: 4.93.875 z 18.05.2018

 • KvDPH XML súčtovaný usporiadanie podľa číselného radu dokladov a upravený podklad do stĺpcov.

Verzia: 4.93.874 z 04.05.2018

 • KvDPH XML : opravené súčtovanie podľa colného sadzobníka (prvé 4 znaky) a podľa mernej jednotky.

Verzia: 4.93.873 z 19.04.2018

 • Tatrabanka internetbanking TXT : banka zmenila formát výpisu.

Verzia: 4.93.872 z 19.04.2018

 • Posunutý účtovný rok banka F9 : opravená chyba "Variable Erok_eur not found".
 • DpDPH F9 Súhrnný výkaz : pod obdobie je doplnený dátumový rozsah od do.

Verzia: 4.93.871 z 17.04.2018

 • Iné doklady 6.Iné pohľadávky/záväzky : pri generovaní účtovnej dávky do denníka program pridelí číslovanie dokladov podľa denníka. Opravená je chyba, keď program hľadal maximálne číslo aj v saldokontných údajoch z predošlých rokov. Oprava čísla dokladu už neprepisuje zaúčtovaný doklad.

Verzia: 4.93.870 z 17.04.2018

 • KvDPH: odstránená chyba pri vytváraní XML súboru....variable "kv_coll" not found.

Verzia: 4.93.869 z 28.03.2018

 • DPPO: fajka na prvej strane "Neuplatnenie daňovej licencie podľa §46b ods.7" vynuluje údaj 810 na strane 3.

Verzia: 4.93.868 z 23.03.2018

 • KvDPH : tvorba XML merné jednotky "tis.", "tona", "sto", "100m" sa konvertujú na "ks" a "t".
 • KvDPH : tvorba XML program doplní colný sazdobník ku položkám, ktoré boli vygenerované programom ako zľava.
 • KvDPH A.2 F9 : doplnená tlač s usporiadaním podľa čísla skladovej karty a dátumu.
 • EM F9.Ročné odpisy Daňové: zo zostavy sú vylúčené tie karty, ktoré boli v priebehu roka 2017 vyradené. Program vylúčil iba tie, ktoré už boli doodpisované. Ak karta nebola doodpisovaná, iba vyradená, tak program ju zaradil do zostavy.

Verzia: 4.93.867 z 05.03.2018

 • DPPO: oprava riadok 1100 a 1101 program vždy vyplnil riadok 1100, hoci rozdiel bol záporný a mal ísť do riadku 1101.
 • DPPO: oprava PDF údaje o "prijímateľovi č.1" program naplnil aj na stranu 15.
 • DpDPH: nové XML aj pre eDaneJava.
 • KV a XML: pôvodná položková zostava v niektorých prípadoch nebola vhodná. Preto sú doplnené dve nové zostavy XML. Riadok A.2 môže byť súčtovaný podľa skladových kariet alebo podľa colného sadzobníka. a/ Doklad môže obsahovať viac rovnakých skladových položiek, ktoré sa na zbernú faktúru dostali generovaním zo zberných dodacích listov a do XML môžu ísť iba jedným súčtovým riadkom. a/ Doklad môže obsahovať aj práce, koré sa týkajú komodít (napr. rezanie železa) a práce majú byť pripočítané ku komoditám podľa rovnakého colného sadzobníka.

Verzia: 4.93.866 z 26.02.2018

 • HB : opravená chyba KODUH not found pri importe položky od partnera 5078655210 (Global Payments).

Verzia: 4.93.865 z 21.02.2018

 • DPPO: riadok 1000 daň po zápočte daňovej licencie z predošlých daňových období.
 • Oprava KV riadok A.2 : v niektorých prípadoch program nedoplnil colný sazdobník, množstvo a mernú jednotku.

Verzia: 4.93.864 z 21.02.2018

 • DPPO: riadok 550 sadzba dane 21%, riadok 910 nesmie byť záporný, strana 12 Neuplatňujem ostup podľa §50 zákona.
 • KV: odstránené pomocné okno pre výpočet riadku A.2. Do XML sa posielajú merné jednotky prekonvertované na malé písmená.
 • DpDPH posielanie na eDane: opravené posielanie na formulár platný od 1.1.2018. Program posielal na starý formulár.
 • Homebanking 3100: zmenený formát SEPA.

Verzia: 4.93.863 z 13.02.2018

 • DPPO: XML súbor.

Verzia: 4.93.862 z 07.02.2018

 • DPH: opravené XML súbor podľa platného formátu pre rok 2018 (platiteľ dane podľa §69aa).
 • KV dodatočný : opravený kód opravy pre B31 a B32. Finančná správa odmietla načítať XML s chybným kódom.
 • Homebanking Prima Banka 5600: upravený import SEPA formátu, lebo banka ho zmenila.

Verzia: 4.93.861 z 29.01.2018

 • DPH: zdvojené dobropisy v riadku 28 pre odloženú daňovú povinnosť.

Verzia: 4.93.860 z 29.01.2018

 • Kontrolný výkaz : paragraf 69 písmeno F a G: do riadku A.2 alebo C.1 aj s nomenklatúrou testovacia verzia.
 • DMV: vozidlá F9. tlač : Vozidlá N3 nezaradené v súprave bez nároku na zníženú sadzbu dane.

Verzia: 4.93.859 z 10.01.2018

 • Daňové priznanie DPH: nové PDF pre rok 2018 (daňový zástupca podľa § 69aa zákona).
 • Homebanking UniCreditbank 1111: výpis vo formáte SEPA.

Verzia: 4.93.858 z 21.11.2017

 • OPRAVA Homebanking SLSP: výpis vo formáte CSV pokazil import formátov SEPA.

Verzia: 4.93.857 z 07.11.2017

 • Dodod.edi_fakt(C15) pre potreby oasisu.
 • Homebanking SLSP: výpis vo formáte CSV so stĺpcami Dátum_valuty, Dátum_zaúčtovania, Predčíslo_účtu, ...

Verzia: 4.93.856 z 27.09.2017

 • Doplnená banka 1030, MKB Bank Zrt.

Verzia: 4.93.855 z 22.09.2017

 • Dobropisy pre trojstranný obchod typ 08E4, druh dph je "P3O" a súčasne "Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom" dáva do riadku 35.
 • Dobropisy pre trojstranný obchod typ 08E4, druh dph je "P3O" a súčasne "Tovary pri ktorých druhý odberateľ platí daň"
 • dáva do riadkov 26,27,28. (oasis zápis do prehladov dph)

Verzia: 4.93.854 z 06.09.2017

 • Vystavené preddavkové doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": kontrolný výkaz pre vyššie preddavky než je vyúčtovacia faktúra dáva nadbytočný preddavok do riadku C.1.

Verzia: 4.93.853 z 28.08.2017

 • Jednoduché/zložené zápisy a Účtovanie dávok z Jedn/Zlož zápisov doplnená kópia dokladu (Záznam Ctrl+F5): program ponúkne pre kópiu najbližšie poradové číslo a dátum.
 • Dodod.fa_hot.

Verzia: 4.93.852 z 24.07.2017

 • KvDPH : vystavené doklady z OASISu s položkou v nulovej sadzbe "Paragraf 69 ods. 12 písm.J" dávalo do A.2 dvakrát.

Verzia: 4.93.851 z 19.06.2017

 • DpDPH : vystavené doklady z OASISu s položkou v nulovej sadzbe "Paragraf 69 ods. 12" dávalo do technického riadku 000.
 • Homebanking zo SLSP : import opravený pre prípady, že vo výpise chýba tag . Import prebehol, ale vypísal chybu.

Verzia: 4.93.850 z 01.06.2017

 • Hlavná kniha : doplnený stĺpec "Nedaňový N/V" je vyplnený, ak účet má v účtovnej osnove zafajknutý Nedaňový náklad/výnos.

Verzia: 4.93.849 z 26.05.2017

 • Vystavené preddavkové doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": v DpDPH budú v riadku 908 a
 • v KvDPH budú v riadku A.2 oprava riadku R77.

Verzia: 4.93.848 z 25.05.2017

 • Vystavené preddavkové doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": v DpDPH budú v riadku 908 a v KvDPH budú v riadku A.2

Verzia: 4.93.847 z 16.05.2017

 • Homebanking zo SLSP zákaznícka úprava na požiadanie : ak je na bankovom výpise účet 5078655210, tak program položke výpisu priradí prázdny kód úhrady, aby hromadné párovanie obskočilo túto položku.

Verzia: 4.93.846 z 05.05.2017

 • Homebanking zo SLSP: pre veľké výpisy bol zväčšený formát pre počet položiek z 999 na 99999.

Verzia: 4.93.845 z 21.04.2017

 • Kontrolný výkaz vystavené doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": oprava nesprávneho nápočtu KV, do riadku D.1 program nesprávne zobral aj úhrady ku týmto dokladom.

Verzia: 4.93.844 z 20.04.2017

 • Kontrolný výkaz riadok C.2 pre faktúry z OASISu, ktoré sú krátené percentom : program neprepočítal krátenú dph a do KV dával plnú čiastku.

Verzia: 4.93.843 z 19.04.2017

 • Pokladňa : doplnená funkcia Ctrl+F5 = Kópia dokladu. Kópia bude mať aktuálny systémový dátum a poradové číslo dokladu nasledujúce pre daný druh dokladu. V pomocnom okne sa ukáže nový doklad a pripojí sa až po otázke Pripojiť?
 • Kvartálni plátci DPH : do DpDPH program nezobral všetky vystavené doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J"

Verzia: 4.93.842 z 24.03.2017

 • Mikroúčtovná jednotka súvaha definícia : na riadku 19 účet 336 iba ak záporná hodnota. Nová definícia má označenie SUVAHM14.SUV.PS.008.000.201401 (ôsma oprava).

Verzia: 4.93.841 z 24.03.2017

 • Kontrolný výkaz DPH odstránená chyba "File must be opened exclusively". Chyba nemala vplyv na výpočet, program nevedel zoradiť riadky KV a nové riadky B31, B32 boli zaradené na spodku tabuľky.
 • Mikroúčtovná jednotka súvaha definícia : na riadku 19 je účet 336 vchádza mínusom. Nová definícia má označenie SUVAHM14.SUV.PS.007.000.201401 (siedma oprava).

Verzia: 4.93.840 z 23.03.2017

 • Mikroúčtovná jednotka súvaha opravili sme definíciu : do riadku 19 je doplnený účet 336, do riadku 20 sú doplnené účty 351, 354, 375. Nová definícia má označenie SUVAHM14.SUV.PS.006.000.201401 (šiesta oprava).

Verzia: 4.93.839 z 22.03.2017

 • Kontrolný výkaz DPH : chyba "variable kv_sklad not found" odstránená.
 • Plánované úlohy : pri otváraní nového roka sa plánované úlohy prenášajú zo starého roka.

Verzia: 4.93.838 z 24.02.2017

 • Kontrolný výkaz DPH XML : riadky B32.

Verzia: 4.93.837 z 24.02.2017

 • Kontrolný výkaz DPH XML posielanie na eDane : finančná správa zmenila parameter pre posielanie "KVDPHv17".

Verzia: 4.93.836 z 24.02.2017

 • Kontrolný výkaz DPH XML : tuzemské samozdanenie v riadku A.2 bolo nesprávne rozpísané po položkách. Po oprave sa položky scitujú podla císla dokladu.

Verzia: 4.93.835 z 22.02.2017

 • Kontrolný výkaz DPH XML : od 1.1.2017 finančná správa zmenila schému "kv_dph_2017.xsd".