Vážení zákazníci,

koniec roka prináša viaceré povinnosti a tak sme pre vás pripravili postup k ročnej uzávierke a prechodu do nového roku v programe EcoSun.

Otvorenie nového roku a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET (OASIS, SHOP, PU):
Otvorenie nového roku odporúčame urobiť najprv v module OASIS a potom následne
v PU a v PAM. Pred otvorením nového roku odporúčame urobiť hromadný prepočet skladových kariet v roku 2022.

Prepočet skladových kariet sa uskutoční: Sklady a karty – Skladové karty – Funkcie – Hromadné prepočty – Prepočty všetkých stavov a priemerných cien.

 

V module SHOPPER sa prechod medzi rokmi nerobí, stačí urobiť „Inicializáciu nového
roku“ v OASISe.

1. Otvorenie nového roku OASIS+SHOP
1.1 OASIS: „Uzávierky – Inicializácia nového roku 2022“. Touto voľbou sa vytvorí
databáza so všetkými potrebnými štruktúrami a tabuľkami pre všetky moduly – OASIS,
SHOP, PU, PAM. Modul OASIS a SHOP sa touto voľbou automaticky nastaví do
nového roka. V module PU a PAM treba nastaviť nový rok osobitne.

1.2 Následne treba zvoliť voľbu „Spustiť inicializáciu roku 2023“. Touto voľbou sa
zaktualizujú sklady, skladové karty, nevybavené objednávky a súčasne sa prepočítajú
skladové karty.

2. Otvorenie nového roku v module PU
2.1 PU – prechod do nového roku sa uskutoční vo voľbe: „Uzávierka – Prechod do nového
roku 2023“.

2.2 Následne sa spustí inicializácia bánk, pokladní, vytvorí sa uzatváracia dávka starého
roku a otváracia dávka nového roku a prepočíta sa hlavná kniha.

3. Prechod medzi rokmi v module OASIS
3.1 Prechod medzi rokmi v module OASIS sa robí vo voľbe zmena obdobia a to
kliknutím na obdobie v pravo hore. Tu si užívateľ vyberie rok a mesiac, v ktorom chce
pracovať.

3.2 Ak užívateľ mení starý rok na nový rok, tak program zobrazí tabuľku o inicializácii,
v ktorej si užívateľ vyberie, čo si chce zaktualizovať.

3.3 Ak sú voľby na aktualizáciu zakázané, údaje sa nedajú aktualizovať. Vtedy je
potrebné, aby rok ktorý chce užívateľ aktualizovať, mal túto aktualizáciu povolenú.
Povolenie aktualizácie sa nastavuje vo voľbe:
„Uzávierky – Zamknutie období“

Inicializácia roka 2023 „Povolená“

Po tejto voľbe sú jednotlivé aktualizácie prístupné.

4. Prechod medzi rokmi v module PU
4.1 Prechod medzi rokmi v module PU sa robí vo voľbe zmena obdobia a to kliknutím na  obdobie v pravo hore. Tu si užívateľ vyberie rok a mesiac, v ktorom chce pracovať.

4.2 Ak užívateľ mení starý rok na nový rok, tak program zobrazí tabuľku o inicializácii,  v ktorej si užívateľ vyberie čo si chce zaktualizovať.

4.3 Podobne ako v OASISE ak aktualizácie nie sú prístupné, treba ich sprístupniť povolením  vo voľbe: „Uzávierky – zamknutie období“.

Povolenie aktualizácie „Inicializácia roka 2023“

Pozor: Ak boli do nového roku importované dáta zo systému VFP EcoSun, aktualizácia dát zo starého roku je zakázaná! Mohlo by dôjsť k narušeniu počiatočných stavov a ďalších  importovaných údajov.

5. Nastavenie číselných radov
Po prechode na nový rok je potrebné, aby si užívateľ nastavil nové číselné rady dokladov.

Pri zmene číselných radov odporúčame použiť novinku v EcoSune „masky číselných  radov.“
Masky si môžete nastaviť na jednotlivé rady číselných dokladov a aj na typy dokladov.  Nastavenie číselných radov na masky má výhodu v tom, že keď sa raz nastavia, tak o rok pri  nastavení nového roku sa už číselné rady nebudú musieť číselné rady nastavovať.. 

5.1 Číselné rady v OASISE nastavíme:

Masku si užívateľ môže nastaviť podľa potreby. Napríklad:
RRMMCC – 220101 toto číslo znamená 22 (rok) 01 (mesiac v ktorom sa nachádza  doklad) 01 poradové číslo dokladu v danom mesiaci.

5RRMMCC – 5220101 toto číslo znamená 5 (fixné číslo naprílad číslo strediska….)  19 (rok) 01 (mesiac v ktorom sa nachádza doklad) 01 poradové číslo dokladu  v danom mesiaci.

5.2 Nastavenie masky číselných radov na druhoch dokladov
Masky číselných dokladov na druh účtovných dokladov sa nastaví v „PU: číselníky – druhy účt.  dokladov

Tím SunSoft